Het moet voor iedereen duidelijk zijn, dat het zeespiegelniveau continu stijgt en dus een potentieel gevaar

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Luctor et non Emergo: zover mogen we het nooit laten komen!

Het moet voor iedereen duidelijk zijn, dat het zeespiegelniveau continu stijgt en dus een potentieel gevaar van overstromingen kan gaan geven. Zie hier.


De metingen zijn verricht op de zes hoofdgetijdestations van Rijkswaterstaat: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl.

Bij Rijkswaterstaat heb ik de temperatuur gegevens van het zeewater bij Hoek van Holland opgevraagd. Binnen 2 dagen kreeg ik de gegevens, waarvoor dank!.

De zeewatertemperaturen verschillen per jaar soms weinig, maar er zijn ook vrij grote verschillen. In de jaren tussen 1970 en 2007 is er een gemiddelde stijgende trend van 1,9⁰C (13-11,1). Opvallend is er daarna een onverklaarbare daling van 1,7⁰C (13-11,3) met daarna tot 2020 een gemiddelde stijging van 1,3⁰C. Over de gehele periode van 50 jaar heeft er een temperatuurstijging van gemiddeld 1,5⁰C plaats gevonden, dit is gemiddeld 0,03⁰C per jaar.

 

De stijging in de mondiaal gemiddelde zeespiegel is te herleiden tot een vijftal factoren:

Thermische uitzetting van Noordzeewater (ongeveer 1,4 mm per jaar). De opwarming van het Noordzeewater wordt voor een deel veroorzaakt door de aanvoer van warmer rivierwater. Zie onderstaande afbeeldingen.

Opvallend is, dat de temperatuurstijging van het Rijnwater van 1970 tot 2020 van 12,5⁰C tot 14⁰C = 1,5⁰C is toegenomen

 

Opvallend is, dat de temperatuurstijging van het Rijnwater van 1970 tot 2020 van 12,5⁰C tot 14⁰C = 1,5⁰C is toegenomen, hetgeen overeenkomt met de temperatuurstijging van het zeewater bij Hoek van Holland.

De site van “De kennis van nu” vermeldt hier het volgende over:

De temperatuur van de Rijn is met 4⁰C opgelopen sinds de metingen bij Lobith begonnen in 1908. Het jaargemiddelde is gestegen van 10⁰C naar 14⁰C en het water is tegenwoordig zo’n honderd dagen per jaar warmer dan 20 graden – vijf keer zo veel als een eeuw geleden. Die toename is voor twee derde toe te schrijven aan watergebruik voor koeling van elektriciteitscentrales en allerlei industriële processen. Zelfs gezuiverd afvalwater uit steden draagt een beetje warmte bij. Een derde van de temperatuurstijging is op dit moment toe te schrijven aan een veranderend klimaat. Artikel – Hete rivieren (dekennisvannu.nl).

● Het smelten van gletsjers en kleine ijskappen (ongeveer 0,6 mm/jr.).

● Het smelten van de ijskap op Groenland (ongeveer 0,5 mm/jr.)

Smeltgegevens van de Groenlandse ijskap

Op 1 november 2021 publiceerde Nature Communications het volgende:

Alleen al in het afgelopen decennium is 3,5 biljoen ton ijs van het oppervlak van Groenland gesmolten en in de oceaan gestroomd – genoeg om het Verenigd Koninkrijk te bedekken met ongeveer 15 miljoen smeltwater, of heel New York City met ongeveer 4500 meter.

● Het smelten van landijs op Antarctica (ongeveer 0,3 mm per jaar).

Smeltgegevens van de Antarctica ijskap

The Conversation van 20 september 2021 meldde:

De Antarctische ijskap is de grootste ijsmassa ter wereld en houdt ongeveer 60% van het aardse zoete water vast. Als het allemaal zou smelten, zou de wereldwijde gemiddelde zeespiegel met 58 m stijgen. Maar wetenschappers worstelen met de vraag hoe de opwarming van de Aarde deze grote ijskap precies zal beïnvloeden.

Global Climate Change meldde op 1 april 2021:

De massa van de Antarctische ijskap is de afgelopen decennia veranderd. Onderzoek op basis van satellietgegevens geeft aan dat Antarctica tussen 2002 en 2020 gemiddeld 149 miljard ton ijs per jaar heeft verloren.

Ook vermeldenswaard zijn de volgende teksten uit het artikel van Hugo Matthijsen op Climategate.nl:

◊ Onder Antarctica is veel vulkanische activiteit waargenomen en recent is aangetoond dat mede daardoor ook gletsjers kunnen smelten.

◊ Warmer oceaanwater tast het ijs langs de kust van onderaf aan.

◊ In 2015 kwam de NASA-onderzoeker Zwally met een onderzoek op basis van satellietmetingen, waarin hij de conclusie had getrokken dat het ijs van Antarctica aangroeit en niet smelt.

Erg veel zekerheid is er dus (nog) niet.

● Het gebruik van grondwater (geringe bijdrage, ongeveer 0,09 mm per jaar).

De voorspellingen over de toekomstige zeespiegelstijgingen lopen zeer uiteen: Het IPCC voorspelt tot het einde van deze eeuw een stijging van 26 tot 82 cm. Het KNMI doet er nog een schepje bovenop.

Uit Klimaatsignaal ’21 d.d. 25 oktober 2021:

De toekomstscenario’s laten een grotere zeespiegelstijging zien dan voorheen. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 met 1,2 meter stijgen ten opzichte van begin deze eeuw. Als het smelten van de Antarctische IJskap op de Zuidpool versnelt, komt zelfs de 2 meter zeespiegelstijging in 2100 in zicht.

Ook zegt het KNMI, dat de zeespiegelstijging nog eeuwen zal doorgaan, ook als de temperatuur na 2100 niet meer zal stijgen en ook als zelfs de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer beperkt blijft.

Overigens blijf ik op het standpunt staan, dat CO2 niet de belangrijkste oorzaak is (geweest) van de mondiale temperatuurstijging. De mens is niet of nauwelijks in staat om verdere stijging van de zeespiegel tegen te gaan, dus zal adaptatie uit de kast moeten worden gehaald. Adaptatie betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om de bevolking te beschermen tegen overstromingen door een stijgende zeespiegel:

Versterking en verbetering van bestaande dijken

De Noordzeekust is 353 km lang en de zeedijken moeten voldoen aan de Delta-norm: 11,5 m boven NAP. De afsluitdijk (32 km lengte) heeft een hoogte van 6,8-7,5 m boven NAP. Een rustige zee heeft golven van +/- 1 m hoogte. Bij een zware noordwesterstorm kunnen de golven extreem hoog worden. Windkracht 11 (zeer zware storm): golfhoogtes tot 16 m. Windkracht 12 (orkaan): ongelimiteerde golfhoogtes. Het verschil tussen eb en vloed kan tot 1,5 m oplopen.

Rijkswaterstaat investeert tot 2031 € 7,9 miljard om 1100 km aan zee- en rivierdijken op 300 plekken te versterken.

Als het meest beroerde scenario van 2 m zeespiegelstijging op het einde van deze eeuw werkelijkheid zou worden en waarbij de hevigheid en het aantal stormen ook nog eens zullen toenemen dan krijgen de zeedijken het zwaar te verduren. Niemand kan deze weersomstandigheden met 100% zekerheid voorspellen: het is al moeilijk om het weer 1 week tevoren te voorspellen.

Over de onheilsboodschap van een versnelde zeespiegelstijging is nog geen enkel teken van waar te nemen: paniek is een slechte raadgever!
Overigens is het niet verkeerd om nu al onderzoek te doen naar mogelijke adaptatiemogelijkheden, zodat deze uit de kast getrokken kunnen worden als het onheil zich toch zou aandienen.

Deltares heeft inmiddels in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Water het volgende 72 pagina grote rapport uitgebracht:

“Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging”

Deltares komt met 4 voorstellen voor de adaptatie aan zeespiegelstijging.

Beschermen gesloten
De gesloten variant houdt in dat heel Nederland permanent is afgesloten van zee met een solide waterkering zodat de waterstand in de rivieren niet met de zeespiegel stijgt en zout niet verder in de delta kan indringen. De rivieren moeten dan met grote gemalen worden afgepompt naar de Noordzee.

Aandachtspunten
* Ophoging van zeedijken.
* Gevaar van onderlangs doorsijpelen door de hogere zeedijken.
* Enorme capaciteit aan pompen nodig.
* Nieuwe sluizen bij rivieruitgangen.

De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen.

Beschermen open
De rivieren blijven in verbinding met de zee. Naast kustbescherming zoals in de gesloten variant horen bij de open variant ook stormvloedkeringen in de riviermondingen die tijdens hoge waterstanden afgesloten kunnen worden en extra beschermingen zoals dijken langs de open rivieren.

Aandachtspunten
* Verhoging van zee- en rivierdijken.
* Grotere kans op doorsijpelen door de hogere zee- en rivierdijken.
* Verhoging van bruggen.
* Panorama van het mooie rivierlandschap gaat verloren.
* Bij vloed meer verzilting stroomopwaarts van het rivierwater.

De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen.

Meebewegen
Dit verkleint de kwetsbaarheid van huizen en infrastructuur door bijvoorbeeld drijvend wonen, ophogen van land, gebouwen op palen, overstromingsbestendig maken van gebouwen, waarschuwingssystemen en ruimtelijke planning. Meebewegen betekent voor de Nederlandse delta ook de (tijdelijke) migratie en geplande her locatie naar hoger gelegen gebieden. Deze strategie wordt ook wel de optie ‘Leven met water’ genoemd en houdt in dat door middel van aanpassingen de kwetsbare kustgebieden nog steeds gebruikt kunnen worden ondanks de stijgende zeespiegel.

Aandachtspunten
* Enorm landverlies.
* Bestaande zeedijken vervangen door zeedijken in het oosten.
* Afbreken en nieuw opbouwen van industrieën, vliegvelden, theaters, universiteiten, scholen, huizen, wegen, rails, ziekenhuizen, sportvelden, kassen, etc. etc..
* Ondergelopen huizen zijn onverkoopbaar: financiering nieuw huis.
* Woning- en ruimtegebrek in het droge oosten van het land.
* Schommeling van huizen en gebouwen: zeeziekte?
* Schommeling van wegen en rails.

De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen.


● Zeewaarts
Zeewaarts betekent het creëren van hoger gelegen land in zeewaartse richting met als voornaamste doel de veiligheid te vergroten. Tegelijkertijd wordt ook nieuwe ruimte gecreëerd voor wonen, recreatie, natuur of energievoorzieningen. Het verschuiven van de huidige kustlijn Zeewaarts kan door een nieuwe kuststrook met of zonder kustmeer of door eilanden bereikt worden.

Aandachtspunten
Zie “beschermen” en “bewegen”.

De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen.

In de praktijk zal eerder een combinatie van oplossingsrichtingen passend of wenselijk zijn.

In een interview door NRC-Handelsblad van 2 november 2021 werd Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, naar zijn mening gevraagd over de adaptatie tegen een verhoogde zeespiegel.

Nederland in het jaar 2121.
De strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering heeft een radicale wending genomen. In plaats van steeds maar dijken te verhogen en gemalen almaar harder te laten pompen, is een andere strategie gekozen: het water wordt op grote schaal toegelaten. In plaats van vechten tegen de natuur, deint Nederland nu mee met de natuur. Het kent twee woongemeenschappen: Randstad (= het Blauwe Hart) en Kantstad.

De Randstad bestaat uit het westen van Nederland en is een grote lagunestad geworden. Een deel van de aaneengesloten metropool bestaat uit ondergelopen polders. Er zijn tal van drijvende wijken en een paar middelgrote drijvende steden in de randstad. We wonen en werken en leven op het water. Infrastructuur en gebouwen deinen mee. Het Blauwe Hart wordt beschermd door een kustlijn van een waddenachtige structuur.

De Kantstad bestaat uit het oosten van Nederland en heeft een afwisselend landschap, met plek voor bedrijvigheid, kleinere kernen, innovatieve steden en ook veel ondergrondse vervoersystemen om de wilde natuur bovengronds te kunnen uitbreiden.
De Kantstad is gebouwd op de hogere gronden, dat boven het zeeniveau ligt.

De bijbehorende afbeeldingen van bovenstaande tekst kunt u vinden in de NRC van 1 november 2021.

Het voorstel van Rotmans komt in grote lijnen overeen met de “meebewegen” oplossing van Deltares.

Naar mijn mening zijn bovengenoemde oplossingen verre van ideaal en dat geldt zeker voor de oplossing “meebewegen” welke catastrofaal is voor het economisch en industrieel welzijn van Nederland. Bovendien verdwijnen daarmee alle prachtige gebouwen, mooie natuurgebieden en groene landschappen uit het zicht.

In de Telegraaf van 10 november 2021 geeft Prof.mr. Friso de Zeeuw zijn mening over deze langetermijnvisie van hoogleraar Jan Rotmans:

“Zijn strategie is een gevaarlijke kanteling. Hij ziet dit als een machtsovername door de voorhoede van de alarmisten. Democratie is een obstakel. Hij voorspelt dat we een tijd van grote onrust tegemoet gaan. Angst bij de mensen helpt bij de realisatie van zijn revolutie.”

'Luctor et non emergo' - Ik worstel en kom niet meer boven zeespiegelstijging ijskap zeedijken antarctica water stijgt

Sjoerd Groeskamp.

Een alternatieve oplossing is het voorstel van Dr. Sjoerd Groeskamp, fysisch oceanograaf bij het NIOZ (Nederlands Instituut Onderzoek der Zee). Zie hier. Zijn voorstel is om de Noordzee aan de zuid- en noordkant af te sluiten: Het project NEED.

Al het rivierwater, dat in de Noordzee uitmondt verzamelt zich in dit nieuwe meer. Het overtollige water wordt overgepompt in de Atlantische Oceaan, opdat het waterniveau in het “Noordermeer” op peil blijft. Verhoging van zeedijken aan de kusten van Nederland, België, Frankrijk, Zuid- en Oost-Engeland, Oost-Schotland, Zuid-Noorwegen, West Zweden, West Denemarken en Noord-Duitsland is dan niet nodig. Het zou dan een gezamenlijk project moeten worden: Het is een gigantisch en moeilijk project. De kosten worden geschat op 500 miljard Euro.

'Luctor et non emergo' - Ik worstel en kom niet meer boven zeespiegelstijging ijskap zeedijken antarctica water stijgt

Nederland heeft zijn sporen in dit soort projecten verdiend in het afsluiten van de Zuiderzee (1927-1933). Ik breng u in herinnering de enorme prestatie, onder leiding van dr.ir. Cornelis Lely (1854-1929), van de bouw van de afsluitdijk.

'Luctor et non emergo' - Ik worstel en kom niet meer boven zeespiegelstijging ijskap zeedijken antarctica water stijgt

Boten brengen zand en grond naar de plek van de Afsluitdijk.

In de dammen moeten natuurlijk sluizen worden gebouwd opdat zeeschepen de havens kunnen blijven bereiken. Verder is het verstandig om militaire bases met militaire vliegvelden aan te leggen ter bescherming van de dammen en ook ter bescherming van alle al geïnstalleerde windmolenparken.

Na een aantal jaren is het heel goed mogelijk, dat het water van het “Noordermeer”, evenals wat met het IJsselmeer is gebeurd, zoet water wordt: een enorme reserve voorraad aan kostbaar zoet water! Wel is het zaak om van tevoren onderzoek te doen naar het effect op de visserij en het leven van zeedieren en -planten. Ook is het denkbaar dat er effecten zullen zijn op het zgn. zeeklimaat en het wegvallen van getijdenstromingen.

'Luctor et non emergo' - Ik worstel en kom niet meer boven zeespiegelstijging ijskap zeedijken antarctica water stijgt

Ap Cloosterman.

De dammen moeten worden gebouwd om een zeespiegelstijging van 10 tot 15 m bij een sterke storm, te kunnen weerstaan. De te realiseren dammen zorgen dan voor 25 miljoen inwoners de veiligheid van wonen in de kustgebieden!

Sjoerd Groeskamp heeft zijn voorstel gepubliceerd in “The Bulletin of the American Meterological Society”: DOI 10.1175/BAMS-D-19-0145.1

Het zou verstandig zijn om dit onderwerp onder de aandacht van de jongeren te brengen en daarmee hun mening te peilen, want uiteindelijk zijn zij het die er profijt van hebben, maar ook voor de kosten moeten opdraaien.Kosten die overigens veel minder zijn dan het totaal aan kosten van de deelnemende landen afzonderlijk om overstromingen te voorkomen.

Dus geen Luctor et non emergo maar Luctor et emergo.

***