De regencyclus raakt verstoord en er vindt een grotere opwarming van de bodem plaats door een verandering van de albedo.

Cartoon: Mirjam Vissers.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Ode aan de boom

Huidmondjes op hun blad consumeren CO twee
en geven bij daglicht zuurstof voor het leven mee.
‘S avonds zijn de zuurstoftentjes moe
en doen ze hun huidmondjes toe.
De bomen voeden hen en sta dus stil bij zo’n wonder.
Wees blij met deze bomen, we kunnen gewoon niet zonder.
Zij zijn met hun grote aantallen, regelaars van ons klimaat.
Laat hen leven, zodat de mensheid niet naar de bliksem gaat.

Ap Cloosterman, 5 december 2021

Boskap of ontbossing heeft een directe invloed op het klimaat. De regencyclus raakt verstoord en er vindt een grotere opwarming van de bodem plaats door een verandering van de albedo. Albedo is het percentage zonnestraling c.q. warmte, dat wordt teruggekaatst.

Er zijn wetenschappers die de oorzaak van de ondergang van de Mayacultuur in Mexico wijten aan een enorme boskap. Er vond een flinke bevolkingstoename plaats en voor het noodzakelijke voedsel werden oerwouden gekapt om plaats te maken voor landbouw. Een periode van enorme droogte was het gevolg.

Een groen bladerendak reflecteert meer zonnestraling dan een kale donkere bodem. Een ander groot nadeel is, dat de zuurstof aanmaak drastisch afneemt.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is al meer dan de helft van het tropisch regenwoud verdwenen. En het gaat maar door. Momenteel verdwijnt elke seconde een hoeveelheid tropisch bos ter grootte van een voetbalveld. In dit tempo zal het tropisch regenwoud in 2090 totaal verdwenen zijn. Illegale houtkap, maar vooral het verbranden van bos doet een bodem ontstaan die veel meer zonlicht absorbeert en dus extra aardwarmte creëert.

De bossen worden gekapt ten behoeve van landbouw en veeteelt. Ook worden veel bomen gekapt ten behoeve van de hout- en papierindustrie. Resultaat: de Aarde neemt meer warmte op.

De politiek en een groot deel van de mensheid is ervan overtuigd, dat er een opwarming van de Aarde plaatsvindt ten gevolge van de menselijke emissies van CO2.

Eindeloos heb ik aangekaart, dat er een verzadiging van CO2 heeft plaats gevonden en dus dat een verhoging van CO2 in onze atmosfeer nauwelijks nog invloed heeft op de opwarming van de Aarde! Er zijn vele andere oorzaken. Grootschalige bomenkap is er een van.

Op uitnodiging van de Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) heeft William Happer op maandagavond 15 november 2021 een lezing gegeven in Amsterdam: “How to think about climate change” [1] De ondertiteling bij deze video [1] in het Nederlands is geplaatst door Marcel Crok.

Er zijn maar weinig mensen, ook niet binnen het IPCC-panel, die de theorie over broeikasgas begrijpenHapper is emeritus professor of Physics aan de prestigieuze Princeton-universiteit en is gespecialiseerd in de straling in de atmosfeer. Hij vervulde functies onder de presidenten Bush senior en Clinton en was klimaatadviseur van president Trump.

Er zijn maar weinig mensen, ook niet binnen het IPCC-panel, die de theorie over broeikasgas begrijpen. Er komt veel natuurkunde en wiskunde aan te pas. In navolging van professor Happer doe ik een poging om het ook voor de leek begrijpelijk te maken, zodat ook zij een idee krijgen hoe het nu werkelijk gesteld is met het onderwerp “klimaatverandering door CO2”.

Zonlicht reist ongehinderd door de ruimte en bereikt de aardse atmosfeer. Als er sprake is van een wolkendek wordt een groot deel van dit zonlicht terug gekaatst naar de ruimte. Het zonlicht, dat de Aarde bereikt verwarmt de grond of het water en wordt omgezet in warmtestraling die weer uitgezonden wordt. Zonder broeikasgassen zou alle warmtestraling vanuit de Aarde direct naar de ruimte uitgestraald worden. Een deel van die infrarode straling wordt echter door broeikasgassen tegengehouden. Een toename van broeikasgassen zorgt zo voor een stijging van de temperatuur: de broeikasgassen fungeren als een soort deken om de aarde heen. [2].

En nu verder met de informatie uit de lezing van professor Happer [1].

Er zijn maar weinig mensen, ook niet binnen het IPCC-panel, die de theorie over broeikasgas begrijpen

 

Toelichting bij bovenstaande afbeelding:
De blauwe curve a zou de uitstraling van de aardse warmte zijn als er in het geheel geen broeikasgassen zijn. De temperatuur op Aarde zou dan -18⁰C zijn i.p.v. de huidige gemiddelde temperatuur van +15⁰C. Zonder broeikasgassen zou een leven op Aarde praktisch onmogelijk zijn.

De groene curve b geeft de situatie weer als er geen CO2 in onze atmosfeer aanwezig zou zijn.

De zwarte curve c geeft de situatie weer met een gehalte van 400 ppm CO2 in onze atmosfeer. (400 ppm = 400 parts per million = 0,04%)

De rode curve d volgt uit een zeer ingewikkelde wiskundige berekening bij een verdubbeling van het CO2 gehalte, zijnde dus 800 ppm.

De curve d wijkt slechts weinig af van de curve c en dat betekent dat een verdubbeling van CO2 ten hoogste 1⁰C temperatuurverhoging zal opleveren.

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met 55% omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Met de inzet van de sector elektriciteit komt in 2030 naar verwachting 70% van de elektriciteit in Nederland uit zon en wind. De sector werkt aan infasering van hernieuwbare elektriciteit. Het aandeel hernieuwbare elektriciteit in Nederland was in 2020 ongeveer 26% van het totale elektrische verbruik, tegen 18% in 2019. Het elektrisch energieverbruik in Nederland maakt 20% van de totale energievraag uit.

Als CO2 nog maar weinig invloed heeft op de opwarming, dan is het onzin om van “het gas af te gaan”. Verstandiger is om te stoppen met biomassacentrales, windturbines en zonnepanelen op land en de tijd te gebruiken voor de introductie van kerncentrales. Gebruik de reeds geplaatste turbines en zonnepanelen op land voor de productie van waterstof en stop dus met verdere plaatsingen en bouw 10 EPR kerncentrales met een vermogen van ieder 1660 MW. Met een totaalvermogen van 16.600 MW per jaar is dan ruim voldaan aan de Nederlandse elektriciteitsvraag van 14.800 MW met het voordeel dat vraag en aanbod probleemloos op elkaar zijn afgestemd.

Twee EPR Nuclear Power Plants in Guangdong, China Bouwtijd 9 jaar – kosten 8 miljard dollar per eenheid.Twee EPR Nuclear Power Plants in Guangdong, China
Bouwtijd 9 jaar – kosten 8 miljard dollar per eenheid.

De uitstoot van methaan moet verminderd worden om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Daarom heeft de Europese Commissie de Europese Methaanstrategie voorgesteld. Het gaat om maatregelen voor de energie-, landbouw- en afvalsector. Het plan werd op 14 oktober 2020 gepresenteerd.

Het was de bedoeling, dat professor Happer nog een tweede lezing, speciaal voor de boeren, zou geven in het Schaffelaartheater in Barneveld op dinsdag 16 november 2021. Helaas is deze lezing wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. De boeren realiseren zich kennelijk niet wat ze gemist hebben.

Professor Happer heeft het volgende in zijn eerste lezing over methaan (niet te verwarren met stikstof!) gezegd:

“Methaan emissie wordt gebruikt om arme boeren te misbruiken, die op een eerlijke manier de kost verdienen en ons allen helpen aan adequaat voedsel. Ik heb veel respect voor deze eerlijke boeren. Over methaan wordt gezegd, dat het een super broeikasgas is. Dat is niet juist!

De meeste mensen weten dat niet. Natuurlijk absorbeert methaan straling en het is zelfs 33x effectiever dan CO2 wat betreft de ontsnapping van straling naar de ruimte. Maar het volgende is niet wat ze je vertellen: de CO2-concentraties nemen 300x sneller toe dan de methaan-concentraties, maar er zit zeer weinig methaan in de lucht. Methaan meet je in deeltjes per miljard en CO2 in deeltjes per miljoen. Een factor verschil van 1000.

De bijdrage van methaan is ongeveer 10% van die van CO2. Als je CO2 verdubbelt, krijg je ongeveer 1⁰C temperatuurstijging. Als je methaan verdubbeld dan heb je te maken met 0,1⁰C stijging. En daarvoor laat je de veeteeltsector failliet gaan. Absoluut krankzinnig.”

Veel biomassa wordt gemaakt van houtsnippers. Er worden hiervoor massaal bomen gekapt en deze worden vervangen door nieuwe aanplant. Volgens het Energieakkoord van 2015 is het bijstoken van houtpellets in kolencentrales “CO2 neutraal” als er nieuwe aanplant van bomen plaatsvindt. Bij de verbranding van biomassa ontstaat natuurlijk ook CO2, maar men gaat er hier van uit dat door de nieuwe aanplant de aanwas van CO2 gecompenseerd wordt.

Niets is minder waar:
1. De kale vlakte die overblijft, heeft een lager albedo dan het voormalige bos en de grond neemt dus meer warmte op. Het duurt weer een aantal jaren voordat er weer bomen staan.
2.De aanmaak en het transport van houtpellets vraagt veel energie (fossiel).
3.En als je in de opwarmingsschuld van CO2 gelooft: Een dennenboom van 80 tot 120 jaar oud heeft tijdens zijn leven 2,5 ton CO2 opgenomen en omgezet in naalden (koolstof), hout (koolstof) en zuurstof. Bij verbranding komt alle CO2 onmiddellijk vrij, terwijl de nieuwe boom er minstens 80 jaar over moet doen om deze emissie weer op te nemen. Er komt op deze manier steeds meer CO2 in de atmosfeer.

In Nederland is vorig jaar meer biomassa verbruikt en dat resulteerde in een hogere uitstoot van CO2. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): In 2020 is de door biomassa veroorzaakte CO2-uitstoot met 16 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder.

Het is de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, die deze waanbeelden coûte que coûte met een onrealistische en paniekzaaiende oproep, denkt door te drijven:

Als we mijn klimaatprogramma niet uitvoeren, dan gaan onze kinderen vechten om water en voedsel.[3]

Volgens Timmermans zijn vooral snoeihout en misvormde bomen die gebruikt worden voor biomassa: Ja, aan mijn hoela!

Kale zwarte aarde is alles wat rest na grootschalige houtkap rond Imavere, in het hart van Estland.

Kale zwarte aarde is alles wat rest na grootschalige houtkap rond Imavere, in het hart van Estland.

In Nederland staan meer dan 200 biomassacentrales. Er zijn kleine centrales die bijvoorbeeld zwembaden en scholen verwarmen. Maar ook grote centrales die hele gebieden van warmte of elektriciteit voorzien. Tot 2029 zijn jaarlijks alleen al voor Nederland 3,5 miljoen ton geïmporteerde houtpellets nodig. De subsidies zijn hiervoor reeds toegezegd.[4]

Een middelgrote dennenboom is goed voor 675 kg aan houtsnippers. Voor 3,5 miljoen ton houtsnippers moeten er jaarlijks 5,2 miljoen bomen worden gekapt.

De bovengenoemde aantallen bomenmoorden gelden alleen voor Nederland. Europees gezien is dit nog een graadje erger.
Zie onderstaande grafiek. [5]

Inwoners van Utrecht kunnen subsidie krijgen als ze hun open haard of houtkachel laten verwijderen

 

Alhoewel de gegevens in de grafiek het de jaren 2012 en 2013 betreffen, geeft het wel een indruk van de enorme hoeveelheden aan houtpellets die vanuit Amerika en Engeland geëxporteerd zijn. In 2015 draaiden er 21 verkorrelfabrieken in het zuidoosten van de Verenigde Staten, die daarmee de grootste exporteur van houtkorrels ter wereld zijn. Volgens de planning komen er zeker nog 29 fabrieken bij. Wie mocht twijfelen aan het Europese belang: een aantal van deze Amerikaanse fabrieken is in handen van Europese energiereuzen.

Europa is medeschuldig aan de gigantische bomenkap door de import van enorme hoeveelheden houtpellets.

Het is buitengewoon vreemd en verwarrend, dat het Europese en landelijke beleid sterk afwijkt van het regionale stedelijke beleid. Timmermans en de Nederlandse regering staan het verbranden van houtpellets toe, terwijl de Telegraaf van 1 december 2021 met het volgende bericht is gekomen:

Inwoners van Utrecht kunnen subsidie krijgen als ze hun open haard of houtkachel laten verwijderen. Met de regeling wil de gemeente de luchtvervuiling in de stad tegengaan. Een houtvuurtje kan gezellig zijn, maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht. Dat is voor niemand gezond, legt de gemeente uit.

Bij de enorme aantallen gekapte bomen, die genoemd zijn, zijn niet de bossen/oerwouden vermeld, die in brand zijn gestoken voor de ontginning van landbouw- en veeteeltgrond.

Het zou de EU tot eer strekken als zij dwingend haar invloed zou aanwenden naar de verantwoordelijke pyromanen van die landen. Bijvoorbeeld door hun producten te weigeren.

Sommige producenten overdrijven dit en proberen hun slag te slaan door hun producten aan te kondigen als zijnde palmolievrij. Er zijn ook legale palmplantages en hen treft geen blaam.

Friesland Campina, Vion en de drie grootste veevoerbedrijven pakken ontbossing in hun sojaketen niet aan. Dit blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie. Het onderzoek vormt onderdeel van de uitzending van Zembla. Het kijkt naar Nederlandse bedrijven in de keten van sojahandelaar Bunge. Bunge is sinds 2019 met bijna 60.000 hectare ontbossing in Brazilië, zo ‘n 120.000 voetbalvelden, in verband gebracht. Milieudefensie wil een klimaatplicht voor bedrijven die ze verplicht klimaatschade zoals ontbossing uit hun keten te verbannen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat er een andere en wellicht veel grotere oorzaak is voor de enorme aanplant en de daarmee gepaard gaande ontbossing voor de winning van palmolie en sojaolie:

De productie van deze enorme hoeveelheden oliën komt voort uit de vraag naar voedsel. De vraag creëert aanbod. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat illegaal kappen en verbranden streng aangepakt moet worden!

Voor de productie van bijvoorbeeld bakkersvet, frituurvet en margarine zijn enorme hoeveelheden aan harde (plantaardige) vetten nodig. In de natuur zijn deze plantaardige vetten qua gevraagde hardheid (smeltpunt) niet beschikbaar. Het zijn vloeibare oliën. Dierlijke vetten in de vorm van geharde vistraan en rundvet worden in verband met de voorkeur voor plantaardige vetten steeds minder gebruikt. Plantaardige vetten worden gemaakt uit o.a. palmolie en sojaolie door een synthetisch proces van hydrogenatie met waterstof en nikkel als katalysator. Zelf ben ik bedrijfsleider van een dergelijk hardingsbedrijf geweest. Alleen al in Nederland gaat het om vele duizenden tonnen per week.

Voor de voedselindustrie kan geharde palmolie ook vervangen worden door geharde zonnebloemolie of geharde raapolie. De oliën hiervoor kunnen op het Noordelijk Halfrond verbouwd worden. Sojabonen en palmpitten worden veelal op het Zuidelijk Halfrond verbouwd.

Ondanks de mega productie aan geharde plantaardige vetten kan er nog steeds niet worden voldaan aan de vraag, immers:
Wereldwijd kampen 811 miljoen mensen nog met acute honger.

Een klimaatregelaar en het kappen van bossen boom co2 broeikasgas Boskap of ontbossing heeft een directe invloed op het klimaat.

 

Dit kan en mag toch niet!

Dat betekent, dat er eigenlijk nog veel meer plantaardige geharde oliën nodig zijn en waarbij niet te vergeten, dat sojaolie ook nog eens wordt gebruikt in dierlijk voedsel voor de vlees- en melkproductie.

De vergrote vraag naar palmolie met de daaropvolgende (dikwijls illegale) uitbreidingen van palmplantages wordt in principe veroorzaakt door de grote bevolkingsaanwas. Als iedere aardbewoner in hetzelfde welstandsniveau wil leven, zoals het Westen, dan zijn er drie aardbollen nodig om in deze voedsel- (en water-) vraag te voorzien.

Het is al vele malen naar voren gebracht: wereldwijd zal er meer aandacht moeten komen voor geboortebeperking. Was een groot gezin vele decennia na de Tweede Wereldoorlog een zegen, nu gaat het een probleem worden en dat geldt met namen voor de bevolking in en uit ontwikkelingslanden.

Natuurlijk moet er hulp geboden worden o.a. in de voedselvoorziening aan deze hongerige mensen, maar dat moet van tijdelijke aard zijn.
De hulp bij de ontwikkeling van landbouw, veeteelt, logistiek en industrie in deze landen moeten voor het Westen prioriteit zijn.

En wat dan te denken van het produceren van bioalcohol en biodiesel als vervanger voor benzine en dieselolie? Deze producten vallen onder “duurzaam”. Het is niet te geloven: Dit staat toch in schrille tegenstelling tot de enorme voedseltekorten?

Een klimaatregelaar en het kappen van bossen boom co2 broeikasgas Boskap of ontbossing heeft een directe invloed op het klimaat.

 

Een klimaatregelaar en het kappen van bossen boom co2 broeikasgas Boskap of ontbossing heeft een directe invloed op het klimaat.

Frans Timmermans: ‘De burger lust ik rauw.’  Cartoon Mirjam Vissers.

Is het dan wel terecht om de klimaatverantwoordelijke eurocommissaris, de heer F.C.G.M. Timmermans, op het erepodium te hijsen?

TU Delft wil Frans Timmermans een eredoctoraat verlenen, vanwege zijn vermeende bijdragen aan het energietransitie beleid. Een groot aantal alumni van de TU-Delft en ook andere medestanders, hebben de volgende petitie ondertekend [6]. (Alumni zijn afgestudeerde, oud-studenten van een universiteit.)

Klik op de link op [6] en u krijgt de petitie te zien.

Wij, alumni TUD, constateren:

Frans Timmermans bewijst keer op keer, dat hij de energietransitie bemoeilijkt in plaats van bevordert.

Als tegenstander van kernenergie beweert hij dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een kerncentrale 20 jaar vergt.

Als voorstander van biomassacentrales bevordert hij grootschalige houtkap.

En verzoeken

Wij eisen, dat TU-Delft het voornemen om Frans Timmermans een eredoctoraat te verstrekken terugtrekt.

Mij is ter ore gekomen, dat iedere burger kan intekenen, dus DOE MEE.

***

 

Referenties

[1] https://www.youtube.com/watch?v=PblYr-KjOVY

[2] Wat is eigenlijk een broeikasgas? | Klimaatverandering (klimaatveranda.nl)

[3] Klimaatpaus Timmermans Fit for 55 is te behappen (climategate.nl)

[4] Oorsprong van in Nederland gebruikte biomassa is veelal onduidelijk | Natuur & Milieu (natuurenmilieu.nl)

[5] Europese biomassa-centrales leiden tot ontbossing in de VS – MO*

[6] https://petities.nl/petitions/geen-erdedoctoraat-voor-frans-timmermans-van-tu-delft?locale=nl

***