Door Don W. Crockett.

Vertaling Martien de Wit

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de minuscule toename van 0,01% kooldioxide (CO2) in de atmosfeer sinds 1780 enig effect heeft gehad op de gemiddelde temperatuur op aarde.

Toch ontstond er in de jaren tachtig een religieus-politieke beweging tegen de door de mens veroorzaakte of antropogene CO2.

Deze werd aangejaagd door catastrofale voorspellingen van een bende ondoorgrondelijke en onleesbare computer-klimaatmodellen van het International Panel on Climate Change (IPCC) en groeide snel uit tot een wereldwijde massabeweging met de vurigheid van een nieuwe evangelische religie.

Zoals Eric Hoffer opmerkt in zijn boek The True Believer:

“Massabewegingen kunnen ontstaan en zich verspreiden zonder geloof in God, maar nooit zonder geloof in een duivel.”

In deze nieuwe apocalyptische massabeweging geloven miljoenen mensen echt dat door de mens veroorzaakte CO2 een moderne duivel is, die gletsjers zal laten smelten, zeeën zal laten rijzen en kustlijnen zal laten onderlopen. Zij geloven ook dat de mensheid de planeet van deze catastrofe kan en moet redden door de uitstoot van de duivelse CO2 tot nul te reduceren.

Degenen die dat niet geloven, worden bestempeld als ‘klimaatontkenners‘, een denigrerende verwijzing naar degenen die ontkennen dat de nazi’s de Holocaust hebben gepleegd.

Helaas hebben de meeste politici in de VS, Canada en Europa, evenals de pers en de bestuurders van veel grote bedrijven zich blindelings aangesloten bij deze Antropogene Opwarming van de Aarde (AGW)-religie om de CO2 duivel uit te roeien.

Deze ware gelovigen accepteren geen enkele uitdaging voor hun diepgewortelde religieuze overtuigingen, die door niets anders worden ondersteund dan door de ondoorgrondelijke klimaatmodellen van het IPCC. Hun verstand is uit gezet.

CO2 is een duivel die overwonnen moet worden en daarom moet ons land zijn CO2-uitstoot tot nul reduceren of we zullen allemaal omkomen. De meeste niet-gelovigen durven de valse bewering dat door de mens veroorzaakte CO2 de enige oorzaak is van onze huidige opwarming niet rechtstreeks aan te vechten.

De meeste leden van de pers zijn zelfs zo geïntimideerd dat ze het vocabulaire van de religie hebben overgenomen en praten alsof ‘klimaatverandering’, ‘vermindering van uitstoot’, schone brandstof en ‘groene energie’ een evangelie vormen.

Om hun doel: vermindering van de CO2-uitstoot tot netto nul te bereiken, hebben de ware gelovigen de utopische droom overgenomen van een volledig elektrische economie die de behoefte aan fossiele brandstoffen zou doen verdwijnen [behalve natuurlijk om elektriciteit op te wekken en om vliegtuigen, schepen, staalfabrieken, enz. te laten werken, wat de absurditeit van het doel bewijst]. In plaats van een utopie is die droom een nachtmerrieachtig zelfmoordpact dat de economie onherstelbare schade toebrengt.

De VS zouden biljoenen moeten uitgeven om de capaciteit van ons elektriciteitsnet en zijn opwekkingsinstallaties uit te breiden, zodat ongeveer 300 miljoen voertuigen en 140 miljoen huizen en gebouwen kunnen overschakelen van fossiele brandstoffen op elektriciteit.

De alarmisten hebben ook het paard achter de wagen gespannen en stellen voor biljoenen uit te geven aan in China gemaakte windturbines, zonnepanelen en elektrische voertuigen voordat het bestaande netwerk en de opwekkingscapaciteit ervan naar behoren kunnen worden uitgebreid.

Kijk maar naar Californië: dat verbiedt inwoners om hun paar duizend elektrische voertuigen op te laden wanneer de opwekkingscapaciteit van de nutsbedrijven onvoldoende is, omdat ze te afhankelijk zijn van intermitterende opwekking van zonne- en windenergie.

Erger nog, de ware gelovigen willen dat we tegen 2050 onze huidige voorraad van meer dan 300 miljoen voertuigen op gas en de verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen in meer dan 140 miljoen huizen en gebouwen naar de prullenbak verwijzen.

Ze negeren gewoon de enorme verspilling van perfecte voertuigen, verwarmingssystemen en de ondersteunende productie-infrastructuur, waarvan de waarde op honderden biljoenen dollars wordt geschat.

Ze vermijden ook elke discussie over de in China geproduceerde zonnepanelen en windturbines die om de twintig jaar vervangen moeten worden of de miljoenen accu’s van elektrische voertuigen, die om de paar jaar de geest geven en begraven moeten worden. In werkelijkheid is de utopische droom niet zomaar een waanvoorstelling – hij is totaal krankzinnig.

Op grond van fundamentele wetenschap kan de absorptie van een kleine hoeveelheid infrarode straling door een toename van CO2 de temperatuur van de aarde niet verhogen.

Samenstelling van de atmosfeer: de troposferische atmosfeer bestaat uit 78% stikstof, 21% zuurstof, 1% argon, 0,4 tot 4% waterdamp en verschillende sporengassen.

Het grootste spoorgas is kooldioxide met 0,041%, gevolgd door methaan met 0,0018% en lachgas met 0,0003%. Het volume van atmosferische moleculen wordt ook uitgedrukt in delen per miljoen (ppm): stikstof 780.000 ppm, zuurstof 210.000 ppm en argon 10.000 ppm.

Wetenschappers hebben ook gespeculeerd dat waterdamp iets tussen 4.000 en 40.000 ppm vormt, afhankelijk van tijd en plaats. Het spoorgas CO2 heeft daarentegen slechts 410 ppm (.041%); methaan (CH4) heeft slechts een minuscule 1,8 moleculen per miljoen en lachgas (N2O) is slechts een nauwelijks waarneembare 1/3 molecuul per miljoen.

Alle atmosferische moleculen creëren een warmtedeken die het verlies van infrarode straling naar de ruimte vertraagt. De kortgolvige straling van de zon gaat door de troposfeer, over het algemeen ongehinderd door stikstof-, zuurstof- en argonmoleculen naar het oppervlak, waardoor de kinetische beweging (warmte) van alle getroffen oppervlakte- en atmosferische moleculen toeneemt.1

De toegenomen moleculaire beweging verhoogt op haar beurt het volledige spectrum (blackbody) van de infrarode straling (IR) in alle richtingen. Alle atmosferische moleculen, inclusief waterdamp en CO2, nemen de extra warmte op door geleiding (contact), zowel van het oppervlak als van de omringende atmosferische moleculen.

Met andere woorden, naarmate alle luchtmoleculen tegen de verwarmde oppervlakken en elkaar botsen, neemt hun kinetische beweging (warmte) en het daarmee gepaard gaande blackbody-straling toe. Al deze atmosferische moleculen vormen dus een warmtedeken die, net als een hete vloeistof in een thermosfles, de afvoer van de infrarode straling naar de ruimte vertraagt en het oppervlak warm houdt.

Het weersysteem van de aarde vergemakkelijkt vervolgens het eindeloze afkoelingsproces. De voortdurende verdamping van waterdamp uit de oceanen en het land creëert convectiestromen, wind, wolken en neerslag (het weer) die de verwarmde lucht wegleiden van het warme oppervlak en via convectie, naar de koudere gebieden van de atmosfeer en uiteindelijk naar de ruimte.

Aan de top van de atmosfeer, waar de kinetische beweging van alle atmosferische moleculen vertraagt tot nul, wordt al de bijbehorende blackbody-straling naar de ruimte uitgestraald in dit continue en eeuwige afkoelingsproces.

Naast de opname van warmte door geleiding, absorberen waterdamp en sporengassen ook ‘vingerafdruk’-IR, d.w.z. bepaalde golflengten van het infrarood-spectrum en zetten deze om in warmte. Terwijl waterdamp tot 70% van het infrarood-spectrum sterk absorbeert, absorbeert CO2 slechts 8% zwak, voornamelijk op een golflengte van 15 micron.

Wanneer dus een infrarood-golf over het hele spectrum een CO2-molecuul raakt, absorbeert dat molecuul slechts 8% en de andere 92% gaat ofwel de ruimte in of wordt gedeeltelijk geabsorbeerd door waterdampmoleculen.

Absorptie van die vingerafdruk-straling door een CO2-molecuul verhoogt enigszins de kinetische beweging (warmte) van de molecuul waardoor ook zijn blackbody-straling toeneemt. Sommige wetenschappers geloven dat de gelijktijdige toename van de blackbody-straling van de CO2-molecule een eventuele toename van de warmte veroorzaakt door de 8% absorptie, kan compenseren.

Als er al een netto warmtewinst is door de omzetting, dan is die onbeduidend. Het is ook duidelijk dat CO2 moleculen geen infrarood straling ‘vangen’ in de atmosfeer. In plaats daarvan zetten ze gewoon het IR van de vingerafdruk om in warmte, d.w.z. dat ze de kinetische beweging van die moleculen enigszins verhogen, omdat de moleculaire warmte voortdurend naar de ruimte stroomt.

De valse wetenschap die aanvankelijk door het IPCC en zijn computermodeltovenaars werd gepubliceerd, is weerlegd.

De meeste wetenschappers geloven dat onze recente opwarming, nu de aarde uit een kleine ijstijd komt, het resultaat is van voortdurend veranderende natuurlijke krachten, zoals de zon, de baan van de aarde, kosmische straling, het albedo van de aarde en vulkanisme, waar de mens geen invloed op heeft.

Het IPCC en zijn computermodeltovenaars beweren echter dat de absorptie van 8% IR-vingerafdruk, door de minuscule toename van 0,01% CO2-moleculen, volledig verantwoordelijk is voor de recente stijging van de temperatuur van de aarde met 1° Celsius.

In 2007 toonde het IPCC in zijn 4e beoordelingsrapport een grafiek, opgesteld door Kenneth Trenberth, met de ‘jaarlijkse en wereldgemiddelde energiebalans van de aarde’.

Die grafiek toonde aan dat 324 watt per vierkante meter aan terugstraling van broeikasgassen en wolken door het oppervlak wordt geabsorbeerd.

Met andere woorden, het IPCC beweerde dat de terugstraling van de minieme toename van 0,01% CO2-moleculen in de koelere atmosfeer erboven werd geabsorbeerd door het warmere oppervlak eronder, waardoor het nog warmer werd.

De door het IPCC veronderstelde terugstraling was echter in strijd met de tweede wet van de thermodynamica, die stelt dat “warmte zich niet kan verplaatsen van een koeler naar een warmer lichaam”.

Dienovereenkomstig werd in 2009 het concept van terugstraling van broeikasgassen die de aarde opwarmt, gefalsificeerd door twee vooraanstaande Duitse natuurkundigen die het vermoeden van het IPCC grondig ontkrachtten.

De natuurkundigen toonden ook aan dat de computer-klimaatmodellen slechts pretenderen onoplosbare fysische problemen op te lossen en ontmaskerden ze als science fiction, door te stellen dat:

“Het afleiden van klimaatrampen uit deze computerspelletjes en het doodsbang maken van de mensheid is een misdaad.”

Zie Falsification of the Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within the Frame of Physics, door Gerhard Gerlich en Ralf D. Tscheuschner, Int. J. Mod. Phys. B, Vol. 23, No. 3, (2009) en de weerlegging in hetzelfde deel op blz. 1333-59.

Sindsdien heeft geen enkele gerenommeerde wetenschapper zelfs maar geprobeerd die falsificatie te weerleggen. Integendeel, tienduizenden wetenschappers hebben artikelen en boeken geschreven en verklaringen en petities ondertekend waarin zij de misleidende beweringen van de klimaatmodelleurs dat antropogene CO2, methaan of lachgas enig negatief effect hebben gehad op het klimaat op aarde, afwijzen.

Zie bijvoorbeeld Slaying the Sky Dragon, diverse auteurs (2011); Observations on ‘Back radiation’ During Daytime and Nighttime, door professor Nasif Nahle, Principia Scientific International (2011); Refutation of the Greenhouse Effect Theory on a Thermodynamic and Hydrostatic Basis, door Alberto Miatello, Principia Scientific International (2012); Is No “Greenhouse Effect” Possible from the way that IPCC Define It? door John Elliston, Principia Scientific International (2015); Role of Greenhouse Gases in Climate Change, door Martin Herzberg, Alan Siddons, en Hans Schreuder, Energy and Environment, Vol. 28, Issue 4 (2017); Zie ook, de 2021 World Climate Declaration: There is No Climate Emergency (680 wetenschappers); en tot slot http://www.petitionproject.org/ (31.487 wetenschappers).

De onjuistheid van het concept van de terugstraling wordt aangetoond door de bekende thermosfles of vacuümfles. De hete koffie in een thermosfles is, net als de atmosfeer, omgeven door een vacuüm. De vacuümomhulling voorkomt dat de warmte, d.w.z. de kinetische beweging van de hete koffiemoleculen, zich vermengt met koelere moleculen buiten de vacuümfles, zoals in een gewoon kopje.

Daarom kan de warmte-energie alleen uit de fles ontsnappen door straling, die zich met de lichtsnelheid door het vacuüm verplaatst. Wanneer de hete koffie in de thermosfles wordt gedaan, trillen de moleculen met een hoge snelheid en genereren ze veel blackbody-straling.

Terwijl de infrarood straling, die door de bewegende moleculen wordt opgewekt, zich geleidelijk door het vacuüm verplaatst, vertraagt de beweging van de moleculen dienovereenkomstig, totdat de koffie uiteindelijk dezelfde temperatuur heeft als al het andere in de kamer.

De terugstraling van elk van de trillende moleculen in de thermoskan kan uiteraard geen extra warmte in de houder creëren, anders zou de koffie eeuwig heet blijven.

Evenzo kan de aarde, die ook omgeven is door het vacuüm van de ruimte, niet ‘verder opgewarmd’ worden door straling die al binnen haar atmosfeer bestaat. De koelere atmosfeer boven het oppervlak zal immers altijd in een lagere energietoestand verkeren dan het oppervlak dat het in eerste instantie heeft uitgestraald.

In 2021 liet het IPCC zijn terugstralingsspeculaties varen en koos voor even ongeldig en onbewijsbaar giswerk als basis voor zijn verschrikkelijke computermodelvoorspellingen.

In 2021 werd het IPCC uiteindelijk gedwongen om zijn misleidende ’terugstraling’ op te geven. In plaats daarvan beweert het IPCC nu dat dankzij de verbeterde kennis van klimaatprocessen “de overheersende rol van de mens bij de recente klimaatverandering duidelijk is” en dat:

de belangrijkste menselijke oorzaken van de klimaatverandering zijn de toename van de atmosferische concentratie van broeikasgassen en aërosolen door de verbranding van fossiele brandstoffen, landgebruik en andere bronnen. De broeikasgassen houden infrarode straling nabij het oppervlak vast, waardoor het klimaat opwarmt. Zie AR 6, SPM, FAQ 3.1.

Het IPCC beweert ook te hebben vastgesteld dat de uitgaande straling sinds 1780 met 2,74 watt per vierkante meter is afgenomen, wat wijst op de opwarming. Zie AR 6, SPM 4.41. Vervolgens wordt eenvoudigweg aangenomen dat de gehele vermindering van dat uitgaande licht te wijten is aan “door de mens veroorzaakte stralingsforcering”. Met andere woorden, de minuscule toename van 0,01% antropogene CO2 sinds 1780 heeft naar verluidt “infrarode straling nabij het oppervlak gevangen, waardoor het klimaat is opgewarmd”.

Dit volledig ongefundeerde vermoeden is, net als het vorige vermoeden over achtergrondstraling, niets meer dan onlogische pseudowetenschappelijke computermodel-nonsens.

Zoals eerder aangetoond, wordt alle straling die botst op oppervlakte- of atmosferische moleculen onmiddellijk omgezet in warmte. Volgens de tweede wet van de thermodynamica moet warmte, die zijn eigen blackbody (volledig spectrum) IR genereert, zich verplaatsen van het warme oppervlak naar de koude ruimte.

Alle atmosferische moleculen, inclusief IR-absorberende gassen, nemen die warmte op door geleiding terwijl ze naar de ruimte bewegen. Evenzo wordt de 8% vingerafdruk IR die wordt geabsorbeerd door de minuscule toename van 0,01% van de CO2-moleculen, ook omgezet in warmte.

Er wordt geen IR ‘gevangen’ nabij het oppervlak. In plaats daarvan wordt die straling gewoon omgezet in warmte, waardoor de kinetische beweging van de absorberende CO2-moleculen zelf iets toeneemt, omdat de warmte voortdurend naar de ruimte stroomt.

Federale agentschappen in de V.S. beweren echter nog steeds dat terugstraling van sporengassen de hoofdoorzaak is van onze huidige opwarming.

Federale agentschappen in de Verenigde Staten die hun ondoorzichtige klimaatmodellen hanteren, negeren echter de goedkeuring door het IPCC van een nieuwe onwaarschijnlijke veronderstelling en baseren zich tot op de dag van vandaag op het vervalste terugstralingsvermoeden als basis voor hun voorspellingen.

In juli 2021 bijvoorbeeld, beweert de website ‘Climate Change Indicators: Climate Forcing‘ nog steeds dat

“broeikasgassen energie absorberen die vanaf het aardoppervlak omhoog straalt, waardoor warmte wordt teruggestuurd naar de lagere atmosfeer en het aardoppervlak wordt opgewarmd.”

NASA’s Jet Propulsion Laboratory is een belangrijke leider in de nieuwe AGW-religie. Haar huidige website herhaalt ook dezelfde ontkrachte terugstralingsgedachte.(Zie Direct Observations Confirm That Humans Are Throwing Earths Energy Budget off Balance”, 25 maart 2021):

Stralingsenergie komt het aardse systeem binnen via het zonlicht dat op onze planeet schijnt. Een deel van de energie weerkaatst van het aardoppervlak of de atmosfeer terug de ruimte in. De rest wordt geabsorbeerd, verwarmt de planeet en wordt vervolgens uitgestraald als thermische stralingsenergie, net zoals zwart asfalt heet wordt en warmte uitstraalt op een zonnige dag.

Uiteindelijk gaat ook deze energie naar de ruimte, maar een deel ervan wordt weer geabsorbeerd door wolken en broeikasgassen in de atmosfeer. De geabsorbeerde energie kan ook worden teruggestuurd naar de aarde, waar ze het oppervlak nog meer opwarmt.

NASA beweert ook dat waterdamp de initiële opwarming door de sporengassen versterkt. Zie Steamy Relationships: How Atmospheric Water Vapor Supercharges Earths Greenhouse Effect(8 februari 2022):

Meer waterdamp in de atmosfeer versterkt de opwarming door andere broeikasgassen. Het werkt als volgt: als broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan toenemen, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor neemt de verdamping van water en land toe. … De waterdamp absorbeert vervolgens de warmte die door de aarde wordt uitgestraald en voorkomt dat deze naar de ruimte ontsnapt. Hierdoor warmt de atmosfeer verder op, wat resulteert in nog meer waterdamp in de atmosfeer. Dit is wat wetenschappers een “positieve terugkoppeling” noemen.

De bovenstaande onwetenschappelijke beweringen van NASA kunnen als volgt worden samengevat en bekritiseerd:

(1) NASA verklaring: Energie geabsorbeerd door sporengassen kan worden teruggestuurd naar de aarde, waar het het oppervlak nog meer zal opwarmen. Kritiek: NASA negeert volledig de falsificatie van zijn vermoeden van terugstraling.

Ook wordt niet precies uitgelegd hoe de minieme toename van 0,01% CO2-moleculen sinds 1950, die slechts 8% van het IR-spectrum absorberen, een meetbare stijging van de temperatuur van de hele aarde zou kunnen veroorzaken. Dat komt omdat er geen dergelijke meting is gedaan en er geen geldige wetenschappelijke verklaring is.

(2) NASA verklaring: Als broeikasgassen toenemen, stijgt de temperatuur van de aarde als reactie daarop. Kritiek: Er is geen enkel bewijs dat toegenomen sporengassen de temperatuur van de aarde hebben doen stijgen.

(3) NASA verklaring: Meer waterdamp door de toegenomen temperatuur absorbeert dan meer warmte die door de aarde wordt uitgestraald en voorkomt dat deze naar de ruimte ontsnapt. Kritiek: Dit vermoeden heeft geen fysische basis. Ten eerste absorberen waterdampmoleculen IR, geen warmte.

Ten tweede betekent absorptie gewoon dat de warmte van de absorberende molecule en de blackbodystraling, die al deel uitmaken van de voortdurende warmtestroom van de atmosfeer die naar de ruimte stijgt, iets worden verhoogd. Daarom voorkomt absorptie van IR-vingerafdruk door waterdampmoleculen dat er warmte naar de ruimte ontsnapt.

(4) NASA verklaring: De warmte die niet kan ontsnappen warmt de atmosfeer verder op. Kritiek: Er wordt niet voorkomen dat warmte ontsnapt. Bovendien kan warmte die zich al in de atmosfeer bevindt, de atmosfeer niet “verder opwarmen.” Dat is een fysieke onmogelijkheid.

(5) NASA verklaring: De toegenomen opwarming leidt tot meer waterdamp in een positieve terugkoppeling. Kritiek: De auteurs begrijpen niet dat ze een onmogelijke perpetuum mobile hebben beschreven waarbij interne warmte meer waterdamp creëert, die meer interne warmte creëert, enzovoort.

De conclusie

Hoewel het IPCC zijn vroegere terugstralingstheorie heeft opgegeven ten gunste van een even ongeldige veronderstelling, negeren overheidsinstanties zoals NASA nog steeds het feit dat de terugstralingstheorie onomstotelijk is gefalsificeerd en blijven ze die als enige basis gebruiken voor hun apocalyptische voorspellingen.

Omdat de totale of gemiddelde mondiale hoeveelheden waterdamp in de atmosfeer niet bekend zijn, voelt NASA zich blijkbaar ook vrij om de pseudowetenschappelijke veronderstelling over feedback van waterdamp te spuien.

In tegenstelling tot de temperatuur kunnen de volumes waterdamp niet worden gemiddeld op een wereldwijde basis, omdat waterdamp voortdurend verandert in alle delen van de wereld, van damp naar wolken naar regen, sneeuw, ijs, water en weer terug.

Daarom hebben de klimaatmodelleurs geen enkele wetenschappelijke basis om te beweren dat de hoeveelheid waterdamp wereldwijd toe- of afneemt – en al helemaal niet door de toename van CO2 en andere sporengassen.

Toch moeten ze in hun ondoorgrondelijke computermodellen cijfers invoeren over het totale volume van de onmeetbare waterdamp en wolken. Dergelijke cijfers zijn verzonnen en vernietigen elke wetenschappelijke geldigheid die de voorspellingen van de klimaatmodellen anders zouden hebben gehad.

Zoals Eric Hoffer opmerkte:

“Als een doctrine [van een massabeweging] niet onbegrijpelijk is, moet ze vaag zijn en als ze noch onbegrijpelijk, noch vaag is, moet ze onverifieerbaar zijn”.

Dat beschrijft perfect de valse, onbegrijpelijke en oncontroleerbare AGW religieuze massabeweging doctrine dat kwaadaardige, door de mens veroorzaakte broeikasgassen, in plaats van natuurlijke krachten, alleen verantwoordelijk zijn voor de lichte opwarmingsperiode die de aarde momenteel doormaakt, nu ze uit een kleine ijstijd komt.

Zoals U.S. Senator James Inhofe in zijn recente boek aantoont, is de valse AGW religie inderdaad het grootste bedrog van de moderne tijd.

Voetnoot

De straling van de zon verwarmt ook rechtstreeks verschillende dunne atmosferische lagen boven de troposfeer, die de thermosfeer en de ozonlaag worden genoemd. De dun verdeelde stikstof-, zuurstof-, helium- en ozonmoleculen in die bovenste lagen absorberen röntgen- en ultraviolet licht rechtstreeks van de zon en zetten dat om in onschadelijke warmte, waardoor wordt voorkomen dat het grootste deel van die straling het aardoppervlak bereikt, waar het schadelijk kan zijn voor het menselijk lichaam.

Over de auteur

Don Crockett werkte meer dan 30 jaar als jurist voor het Amerikaanse ministerie van Energie. In die tijd hield hij zich bezig met vele technische en wetenschappelijke kwesties, zoals nucleair afval en de hypothese dat door de mens veroorzaakte CO2 de huidige opwarming van de aarde veroorzaakt.

***

Bron hier.

***