Door Ap Cloosterman.

Met mijn artikel “Het bewijs, dat CO2 de voornaamste oorzaak van de opwarming van de Aarde is, gaat mank” d.d. 25 maart 2023 (Zie bron 1) wordt de vloer aangeveegd met de uitspraken van het IPCC en Urgenda. Op een later tijdstip heeft nog een uitbreiding van dit artikel plaats gevonden, dat overigens niet op Climategate.nl is gepubliceerd. Zie bron 2.

Het eerst genoemde artikel heeft veel positieve bijval gekregen.

Ook is het toegestuurd aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Op initiatief van Caroline van de Plas heeft het BBB bureau het doorgestuurd naar al haar BBB kandidaten van de Eerste Kamer en alle BBB fractievoorzitters van alle Provinciale Staten.

Van de overige politieke partijen (zoals al jarenlang hun gewoonte): geen enkele inhoudelijke actie of reactie!

Aangenaam verrast was ik met de volgende vermelding in het BBB verkiezingsprogramma:

“De regering moet het nationale klimaatakkoord opzeggen. BBB wil het nationale klimaatakkoord opzeggen. Het huidige akkoord is onrealistisch, onbetaalbaar en kent geen draagvlak bij de burgers. Er moet een nieuw realistisch akkoord komen op basis van feiten en haalbaarheid.”

Caroline van der Plas. Bron: Wikipedia

De huidige minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten kan zonder problemen vanuit de Staatskas commissies financieren, die hem van advies dienen. De minister dient zich hierbij toch eens te realiseren, dat een groot deel van deze kosten opgebracht worden door tegenstanders van het huidige klimaatbeleid, terwijl er geen financiële bijdragen aan sceptische organisaties worden verleend.

Sigrid Kaag. Cartoon: Mirjam Vissers.

En daar komt dit nog eens bovenop: Na jaren van forse uitgaven en een bescheiden begroting op Prinsjesdag, heeft het kabinet de afgelopen periode een behoorlijk gat in de hand gehad. Het ministerie van Financiën is nog bezig om het exacte bedrag te berekenen, maar volgens de Telegraaf heeft het kabinet een gat van ruim 6 miljard op de begroting staan. Tijdens de voorjaarsnota moet bekend worden gemaakt hoe de regering dit probleem zal oplossen.

BNR (Business Nieuws Radio) meldde op 13 april 2023 het volgende:

“Minister Kaag van Financiën is op zoek naar miljarden om haar begroting te kunnen dichten. Het miljardentekort wordt grotendeels veroorzaakt door de oplopende rente. Daarnaast zijn de kosten voor extra opvang van asielzoekers in onder meer hotels een zware tegenvaller voor het kabinet. De dure opvang is het gevolg van het tekort aan en eerdere bezuinigen op reguliere opvang in de asielketen. Ook moet er geld opzij worden gezet voor de ‘ereschuld’ aan de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen”.

Op korte termijn zal Nederland coûte que coûte een oplossing moeten vinden om de toestroom van economische vluchtelingen stop te zetten. Het Vluchtelingenverdrag verbiedt om vluchtelingen van oorlog en geweld terug te sturen naar een herkomstland waar ze gevaar lopen. Dat verhindert een land niet om vluchtelingen elders in een veilig land onder te brengen. Binnen de EU wordt dat geprobeerd. Helaas stuit die verdeling op onwil van nogal wat landen, vooral in Midden-Europa. Dat is geen probleem dat uit het verdrag voortkomt, maar een politiek probleem van de EU. Dit is toch niet te geloven!

Er zijn nu twee teams actief:

1. Expertteam Energievoorziening 2050. Het expertteam heeft van de minister Jetten de opdracht gekregen om een Outlook Energiesysteem 2050 op te stellen. Deze opdracht omvat:

• Een integrale knelpuntenanalyse van de staat van het huidige Nederlandse energiesysteem op land en zee in een internationale context;

• Een globaal beeld van het energiesysteem in 2050 op basis van bestaande scenario’s.

• Een beschrijving van mogelijke ontwikkelpaden om het klimaat neutrale energiesysteem te realiseren.

Volgens de commissie moet er nog heel veel gebeuren om de streefdatum van 2050 te halen. Huizen moeten van het gas af, auto’s van de benzine, fabrieken moeten overstappen op alternatieve brandstoffen als waterstof. Volgens commissievoorzitter Bernard ter Haar zijn lastige keuzes de afgelopen decennia vaak vermeden.

“Dat zal niet meer kunnen, keuzes kunnen niet worden uitgesteld.’’

Maar waar de commissie pleit voor haast bij het bouwen van onder andere windmolenparken, pleit de commissie ook voor een pas op de plaats bij investeren in kernenergie.

Het is onvoorstelbaar hoeveel werk aan dit rapport besteed is. Allereerst het aantal medewerkers. Het rapport bestaat uit 78 pagina’s, bevat 23 adviezen en er is gebruik gemaakt van 164 bronvermeldingen. Zie bron 3.

Opmerkingen
1. Ik mis in het rapport de adviezen 8, 10, 11 en 14.
2. Het rapport bevat veel meer onderwerpen dan door de minister zijn gevraagd en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Bovendien zijn er veel onderwerpen, die niets met energietransitie te maken hebben. Je ziet door de bomen het bos niet meer.
3. Opvallend is, dat er ook adviezen bij zijn, die zelfs Jan met de Pet had kunnen bedenken.

Minister Jetten voelt er gelukkig niets voor om het besluit over de bouw van de kerncentrales uit te stellen.

“Kerncentrales zijn niet de oplossing voor alles”,

zei hij bij de presentatie van het advies. Maar volgens hem zijn ze wel nodig om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende energie naast die uit zon en wind.

“Kerncentrales zouden onder andere gebruikt kunnen worden om waterstof mee op te wekken voor de industrie”.

Had de geachte minister dit niet eerder kunnen bedenken?

Ik heb geen flauwe notie van de kosten van dit rapport, maar dat zal gigantisch zijn. Ik vind dit een enorme financiële verkwisting. Het geld was beter besteed geweest om de steeds grotere groep van armlastigen te ondersteunen. Een blamage voor de burger, die ook nog eens ongevraagd voor de kosten moet opdraaien!

2. Nationaal Klimaat Platform

Zij zien er op toe, dat Nederland zich houdt aan het klimaatakkoord. Maar waar de commissie pleit voor haast bij het bouwen van onder andere windmolenparken, pleit de commissie ook voor een pas op de plaats bij investeren in kernenergie.

Kees Vendrik nam onlangs het stokje over van Ed Nijpels als voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Hij stuurt zijn bevindingen naar het kabinet, en in het bijzonder naar minister Jetten van Klimaat en Energie. Wat als het kabinet niets doet met al zijn adviezen? Vendrik met een glimlach:

“Ik heb minister Jetten beloofd dat ik dan ga drammen.”

Drammers kunnen we missen als kiespijn!

Inclusief Kees Vendrik zijn er 9 personen bij het Platform betrokken.

Voor mij is het duidelijk, dat de huidige regering zo snel mogelijk moet verdwijnen om het Nederlandse klimaatbeleid nog in de juiste banen te kunnen leiden. Nieuwe verkiezingen zijn een must!

Een wijze boodschap schreef columnist Frits Bosch op 12 april 2023 in “De Dagelijkse Standaard”:

“Er circuleren diverse presentaties op Youtube waarin naar voren komt dat klimaatmodellen en datasets misbruikt worden om de alarmistische klimaatstelling aan te tonen. Het is angstaanjagend hoe media, wetenschap en politiek samenwerken voor brainwashing. Het doet me denken tijdens Mao hoe de jeugd werd opgezet tegen boeren, wetenschappers en nota bene tegen hun eigen ouders. De schade die Greta Thunberg aanricht is niet meer te overzien. Onze jeugd wordt gebrainwashed met angst. Zeer verontrustend.

Mainstream klimatologen weigeren discussie en dialoog. Ze negeren de feiten. Oogkleppen op en doorgaan is het devies”. Zie: Bron 4.

Caroline van der Plas. Foto Wilkipedia.

De vraag is nu welke partijen zouden samen een meerderheid kunnen vormen om het huidige, niet werkende klimaatbeleid, naar de prullenmand te kunnen verwijzen of tenminste te kunnen aanpassen?

De huidige coalitie zou na nieuwe verkiezingen een zwaar verlies lijden en slechts 38 van de 78 zetels behouden. Zie onderstaande tabellen.

Als BBB en Lijst Omtzigt samen zouden gaan dan is er al snel sprake van een meerderheid:

BBB/Omtzigt 53 zetels
VVD 18
CDA 5
JA21 4
Totaal 80 zetels

Als Pieter Omtzigt meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen zou hij met de Lijst Omtzigt 38 zetels halen en dan komt BBB op 17 zetels. De Lijst Omtzigt zou de grootste partij worden, aldus een peiling van Peil.nl van Maurice de Hond. Een nog grotere aardverschuiving voorziet De Hond als de Lijst Omtzigt en BBB samen aan de verkiezingen meedoen. De verwachte prognose is dan 53 zetels.

Als De Hond gelijk heeft, dan pleit dit voor een samengaan van beide partijen! Voor BBB is dit van levensbelang!

Over het standpunt van Pieter Omtzigt over klimaatverandering, de oorzaak en de gevolgen daarvan is nog bar weinig bekend.

Tot nu toe heeft Omtzigt zich vooral ingezet voor onderwerpen als bestuurscrisis, rechtsbescherming, huisvesting, bestaanszekerheid en wetgeving. Enkele summiere uitspraken over klimaatverandering heb ik inmiddels wel gevonden.

1. Op zaterdag 18 maart 2023 heeft Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt de Hub Cobbenrede in Heerlen gehouden over het thema bestaanszekerheid. Zie: Bron 5.

“Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990). Het gaat hier dus om een proces over een hoogst politieke keuze zonder de volksvertegenwoordiging, die juist aangesteld is om politieke keuzes te maken.

De doelen voor CO2-besparing en voor stikstofreductie zullen nét wel of nét niet gehaald worden. Door de gekozen wettelijk afdwingbare constructie hebben klimaat-en stikstofdoelen feitelijk een veel hogere prioriteit dan armoedebestrijding. In de praktijk worden uitgaven voor die doelen niet tegen elkaar afgewogen.”

2. Op vrijdag 14 april 2023 heeft Omtzigt de Thorbecke-lezing in Zwolle gegeven. Hierbij is er iets gezegd over het klimaatakkoord. Zie: Bron 6.

Ik vertel ik u graag een keer over de klimaattafels, waar lobbygroepen een klimaatakkoord mogen voorstellen, dat door de regering wordt overgenomen. Veel van de partijen die daar aan tafel zaten, zoals grote bedrijven, krijgen subsidies voor verduurzaming. Burgers waren bij deze klimaattafels nauwelijks vertegenwoordigd en de gevolgen daarvan hebben we inmiddels gemerkt.

Al met al blijft het de vraag wat nu precies zijn beleid zal zijn op het gebied van klimaatverandering.

Clintel-voorzitter, prof. dr. ir. Guus Berkhout, pleit in zijn boek “Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet.” Het zakenkabinet is een niet democratisch gekozen herstelkabinet, bestaande uit 10 ministers met een brede ervaring en met kennis van zaken. Berkhout heeft geen enkel vertrouwen in de bestaande partijen en coalities en daarom kiest hij voor personen die hiervoor geschikt zijn. In zijn boek noemt hij, als voorbeeld, ook namen.

Kortweg: Geen compromissen, minder ingewikkelde en onjuiste beslissingen en andere bestuurders met stuurkracht en kennis van zaken.

Met alle respect die hem met zijn tomeloze inzet toekomt, heb ik de nodige vraagtekens bij de haalbaarheid van zijn voorstel voor een zakenkabinet. Ik verwacht een lawine van bezwaren vanuit de Eerste en Tweede Kamer, de diverse ministeries, de diverse politieke partijen, de pers, etc. Bovendien is het vanwege haar onafhankelijkheid niet verstandig dat Clintel zich bemoeit met politieke zaken.

Dr. Kees le Pair reageert als lid van de Clintel Raad van Toezicht, dat hij het eens is, dat Clintel zich niet met de politiek moet inlaten. Maar de Nederlandse Clintel-aangeslotenen zijn tegelijk ook Nederlandse staatsburgers, die dat wel mogen. Ze zouden er in hun uitlatingen wel voor moeten hoeden, niet de indruk te wekken namens Clintel te spreken. Maar ze mogen wel Clintel-teksten met referentie aanhalen.

Clintel dient bij haar leest te blijven: Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn. Klimaatbeleid zou meer wetenschappelijk moeten zijn.

Zelf ben ik van mening, dat het probleem o.a. voortkomt uit de enorme verscheidenheid aan politieke partijen. Met 19 partijen in de Tweede Kamer betekent dit een dramatisch ineffectief tijdsbeslag: typisch het Nederlandse consensusmodel waardoor er halfbakken beslissingen worden genomen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen: ieder heeft een mening, ieder heeft zijn eigen wensen en men komt daardoor niet tot adequate en snelle oplossingen.

Beter is en het is al vaker voorgesteld: Een kiesdrempel van bijvoorbeeld 10 zetels invoeren en te streven naar maximaal 5 politieke partijen, waardoor er een einde komt aan het rampzalige mierengeneuk. Meerdere partijen worden dan gedwongen om samen te gaan.

Een referendum zou duidelijkheid kunnen brengen betreffende de mening van de burger over een eventuele kiesdrempel voor de Eerste en Tweede Kamer. Een volksraadpleging of referendum is het voorleggen van een vraag over wetgeving aan de kiesgerechtigden. Net als bij verkiezingen komen de kiesgerechtigden naar het stembureau of stemmen op afstand en maken hun keuze met betrekking tot de vraag. Wanneer de overheid juridisch niet verplicht is de uitslag te respecteren, spreken we van een volksraadpleging. Wanneer de uitslag bindend is spreekt men van een referendum.

Meer duidelijkheid over hoe klimaatverandering werkelijk plaats vindt

Opwarming wordt waargenomen door een temperatuurstijging, in graden Celsius bijvoorbeeld. De mens ervaart opwarming aan de hand van de stijging in temperatuur. De brandstof van de opwarming zijn calorieën. De calorie, symbool cal, is een verouderde eenheid voor energie of warmte. De calorie is officieel vervangen door de joule. Eén calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om één gram zuiver water één graad Celsius te verwarmen. 1 calorie = 4,1868 joule. 1 kilocalorie = 1000 calorie.

Vanuit de Natuurkunde is gebleken, dat voor verschillende stoffen (materie) verschillende hoeveelheden calorieën nodig zijn om 1 gram materie 1 graad Celsius in temperatuur te doen stijgen. Deze eigenschap wordt Soortelijke Warmte (=c) van een stof genoemd. Soortelijke warmte is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om 1 kg van een stof 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Zo is de Soortelijke Warmte van zand: 830 joule per kg per ⁰C en van water 4186 joule per kg per ⁰C.

Dat betekent dus, dat zand (grond) veel warmer wordt (ongeveer 5x) met dezelfde hoeveelheid calorieën dan water, maar dat betekent ook, dat water van dezelfde temperatuur als van het zand 5x zoveel calorieën bevat en dus ook dat 1 kg water veel meer calorieën kan overdragen dan 1 kg zand. U kunt het thuis uittesten met een warme kruik in bed.
Een kruik gevuld met 1 kg warmwater van bijvoorbeeld 80⁰C zal veel langer warmte blijven afgeven dan een kruik gevuld met 1 kg zand van dezelfde temperatuur.

De warmte van het zeewater is de aandrijving van klimaatverandering. Het zeewater zal met dezelfde hoeveelheid instraling van zonnewarmte minder hoog opwarmen (heeft meer calorieën nodig voor 1⁰C stijging) dan het aangrenzende zand, maar bevat dus wel meer calorieën.

Ook dit kunt u zelf ervaren door op het strand met blote voeten de warmte te voelen van het gloeiend hete zand in vergelijking met het aangrenzende koele zeewater. Het zeewater is een enorme buffer van calorieën welke door wind en zeestromen over de Aarde (lees: land) wordt verspreid en uiteindelijk de oorzaak is van extra opwarming van het land.

Ap Cloosterman.

Het oppervlak van de Aarde bestaat voor 70% uit oceanen en water. De vraag is nu of IR-straling, afkomstig van het broeikasgas CO2, in staat is om het oceaanwater op te warmen. Het antwoord is: neen. Het is de rechtstreekse zonnestraling, die het oceaanwater opwarmt.

In helder water dringt het zonlicht tot op 700 à 1000 m in het oceaanwater door en wordt het oceaanwater tot op een vrij diepe laag verwarmd. Metingen hebben uitgewezen, dat de IR-straling van het broeikasgas CO2 hoogstens een fractie van een mm in de bovenste waterlaag doordringt. Deze ingestraalde warmte zorgt slechts voor een zeer geringe temperatuur verhoging en verdamping van het water vanuit de dunne bovenlaag.

Ook dit kunt u zelf checken. Zet een bad met koud water in de schaduw en eenzelfde bad met koud water in de Zon. Het bad in de schaduw wordt bestraald door de in alle richtingen uitgestraalde IR-straling van het broeikasgas CO2 maar wordt niet opgewarmd. Het bad in het zonlicht wordt wel opgewarmd!

Ik kan mij nog herinneren dat in de oorlog ons badwater, bij gebrek aan opwarm mogelijkheden, in de Zon werd gezet om opgewarmd te worden.

Dit is het bewijs, dat de IR-straling afkomstig van het broeikasgas CO2 het oceaanwater niet opwarmt! De opwarming van het oceaanwater is van natuurlijke aard en gebeurt door zonlicht, onderzeese vulkanen, vertraging van de Warme Golfstroom, grotere zonneactiviteit en El Niño.

De realiteit

Uit de linker onderstaande grafiek blijkt, dat de Nederlandse CO2-uitstoot in de afgelopen 20 jaar is verminderd.

Als CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming, dan zou je verwachten dat de gemiddelde jaartemperatuur zeker niet zal stijgen. Zie rechter grafiek. Echter niets is minder waar.

Cartoon: Mirjam Vissers.

Hopelijk leiden bovenstaande argumentaties ertoe, dat het CO2-sprookje eindelijk eens naar het Land der Fabelen wordt verwezen!

Het Europees Parlement heeft op 16 april 2023 ingestemd met wetten waarmee de CO2-uitstoot in de EU sterk moet dalen.De maatregelen maken onderdeel uit van het zogeheten Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans. De EU-landen zijn verplicht hun uitstoot in 2030 met 55% terug te hebben gebracht.

Volgens Timmermans is de uitkomst van deze stemming “cruciaal voor het klimaat en de Europese Green Deal”. Het Europees Parlement stemde ook voor een CO2-heffing op producten die de EU importeert.

Een eerste reactie van minister Jetten: De benzineprijs zal met € 0,10 per liter stijgen en de stookkosten voor de burger zullen met € 100,- per jaar stijgen.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Producenten zullen de stijgingen doorbereken en dus is ook hier weer de burger het haasje!

Voor de zoveelste keer
Een transitie naar duurzaam is prima, maar sjoemel niet met CO2. CO2 is niet schuldig aan de klimaatverandering. De politiek met hun regeringen zijn blind en weten niet waar ze het over hebben.

U kent allemaal het lied van Boudewijn de Groot uit 1966: “Welterusten, mijnheer de President”. Ik heb een van zijn coupletten aangepast aan de huidige klimaatproblematiek:

Literatuurbronnen

  1. https://www.climategate.nl/2023/03/de-geringe-invloed-van-co2-op-de-klimaatverandering/
  1. https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b9a2da9775&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r4360283876420679762&th=1877077eb0e3d47f&view=att&disp=inline&realattid=f_lgcag8zq0
  1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/04/13/energie-door-perspectief-rechtvaardig-robuust-en-duurzaam-naar-2050
  1. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGsltTrDZGcfskxVGxzMLCTSFlg
  1. https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2023/03/pieter-omtzigt-zo-verkwanselt-de-overheid-bestaanszekerheid-burgers-927699/
  1. https://storage.googleapis.com/pieter-omtzigt-website/Thorbeckelezing-14APR2023.pdf

***