Door Ap Cloosterman.

Op het in de aanhef genoemde artikel (bron 1) zijn twee reacties binnen gekomen, die ik u niet wil onthouden.

Op 25 januari 2023 heb ik het artikel toegestuurd aan de Brandweer Gelderland-Midden met het volgende verzoek:

“Het artikel behandelt ook de gevaren van brand.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u het artikel wilt lezen en beoordelen of er geen onjuiste zaken in zijn beschreven.
Zie bijlage hier.
Graag verneem ik van u.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet.
Ap Cloosterman”

Stomverbaasd vernam ik hun reactie op 26 januari 2023:

“Beste heer Cloosterman,

In reactie op uw mail berichten wij u als volgt:

Na intern overleg delen wij u mee dat wij ons als brandweer VGGM onthouden van een reactie op uw artikel.

Met vriendelijke groet

Brandweer Gelderland-Midden”

Je zou verwachten, dat als de Brandweer op de hoogte is van de aanbevolen procedures, zij dit zouden bevestigen, vergezeld van eventuele op- of aanmerkingen. Mij overvalt het donkerbruine vermoeden, dat er iets niet in orde is en de Brandweer weet beter dan wie dan ook:

Waar rook is, is vuur.

Op 27 januari 2023 heb ik dit artikel toegestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan het ministerie van Economische Zaken, Klimaat en Energie.

Van het ministerie van Economische Zaken, Klimaat en Energie: taal noch teken! Met name van dit ministerie zou je toch een reactie mogen verwachten.

Op 13 maart 2023 ontving ik van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel een reactie:

Geachte heer Cloosterman,

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw brief waarin u nauwgezet de uitdagingen van de energietransitie en de rol van het elektrische voertuig uiteenzet. Vele energie en klimaat gerelateerd aspecten zijn echter bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat belegd maar tegelijkertijd kunnen wij u gerust stellen dat alle zero-emissie aandrijftechnieken op onze volledige ondersteuning kunnen rekenen, zo ook waterstof.

Voor wat betreft de algehele veiligheid van elektrische voertuigen, deze heeft onze maximale aandacht. In november 2020 heeft CE Delft in een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geconcludeerd dat Elektrische auto’s geen hoger veiligheidsrisico met zich meebrengen dan conventionele brandstofauto’s. Voor dit onafhankelijke onderzoek zijn 280 bronnen geraadpleegd en 25 experts geïnterviewd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. In het onderzoek is voor negen verschillende thema’s gekeken naar de veiligheid van elektrische auto’s en laadinfrastructuur. Zo blijkt dat veiligheidsrisico’s die gelden voor elektrische auto’s in veel gevallen ook voor conventionele auto’s gelden en dat hier binnen geen groot onderscheid is. Dit komt mede door de regelgeving in relatie tot veiligheid, waar alle auto’s aan moeten voldoen. Uit het onderzoek blijkt verder dat er binnen de thema’s die worden behandeld soms een andere aanpak nodig is bij een incident met een elektrische auto. Zo wordt geconcludeerd dat elektrische auto’s geen groter risico hebben op het veroorzaken van brand in parkeergarages, maar dat een dergelijke brand wel een andere aanpak vraagt. Aan deze aanpak wordt door hulpdienstorganisaties in samenspraak met onder andere het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid aandacht besteed in de vorm van het delen van kennis, praktijkervaring en innovaties op het vlak van incidentbestrijding.

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en danken u vriendelijk voor uw maatschappelijke interesse.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat-Generaal Mobiliteit | Burgerbrieven

Allereerst dank aan het ministerie van I en W voor deze reactie.

Het natrekken van passages uit de brief:

“In november 2020 heeft CE Delft in een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geconcludeerd dat Elektrische auto’s geen hoger veiligheidsrisico met zich meebrengen dan conventionele brandstofauto’s.”

ANWB meldt hierover het volgende (bron 2):

Gebeuren er zoveel meer branden met elektrische auto’s? Nee, alleen zijn ‘gewone’ autobranden zo veelvoorkomend dat ze niet langer nieuwswaardig zijn. Volgens onderzoek van het Duitse expertisecentrum DEKRA zijn elektrische auto’s minstens zo brandveilig als conventionele auto’s. Ze zijn echter relatief nieuw en liggen daarom vaker onder een vergrootglas.

“Zo wordt geconcludeerd dat elektrische auto’s geen groter risico hebben op het veroorzaken van brand in parkeergarages, maar dat een dergelijke brand wel een andere aanpak vraagt. Aan deze aanpak wordt door hulpdienstorganisaties in samenspraak met onder andere het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid aandacht besteed in de vorm van het delen van kennis, praktijkervaring en innovaties op het vlak van incidentbestrijding.

Informatie vanuit ANWB:

Een brandende elektrische auto is lastiger te blussen dan een ‘gewone’ auto. Dat komt door de lithium-accu’s. De afzonderlijke accucellen kunnen in het extreme geval oververhit raken en een kettingreactie veroorzaken bij aangrenzende cellen. Daardoor kan het na blussen lijken alsof een autobrand uit is, maar in werkelijkheid kan de brand later vanzelf weer aanwakkeren. Het kan tot wel 24 uur duren voor alle cellen afgekoeld zijn en de kettingreactie is gestopt.

Je kunt je voorstellen dat een etmaal blussen voor de brandweer geen optie is. Daarom wordt door de Nederlandse brandweer geëxperimenteerd met een zogenaamde dompelbak, een met water gevulde container waarin een elektrische auto ondergedompeld wordt nadat de eerste brand is geblust. Hierin blijft de auto dan 24 uur staan, zodat men er zeker van is dat er geen nieuwe brand kan ontstaan. Dat betekent uiteraard dat de auto daarna total loss is. Maar dat is bij een autobrand, of het nu om een gewone of elektrische auto gaat, sowieso bijna altijd het geval.


Dompelbak

Het moment waarop brand ontstaat, is verschillend bij een EV en ‘gewone’ auto. Bij een auto met verbrandingsmotor gebeurt dat vooral tijdens het rijden. Een elektrische auto heeft ook bij het opladen te maken met warmteontwikkeling, doordat er meer technische handelingen nodig zijn bij dit proces. Het is dus belangrijk dat bij plaatsing van laadpalen goed over de brandveiligheid wordt nagedacht. En er moet kritisch worden gekeken naar de potentiële risico’s, zeker als het inpandige laadvoorzieningen betreft.

Ap Cloosterman.

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd over de brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen (IFV, 2020b). Deze studie noemt dat het algemene risico van branden in parkeergarages flink is toegenomen de afgelopen decennia, omdat zowel elektrische als conventionele auto’s steeds groter worden en steeds meer uit brandbare kunststoffen bestaan. Dit betekent dat bestaande parkeergarages niet altijd bestand zullen zijn tegen het optreden van autobranden.

De brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen is onderzocht en verwerkt in een publicatie van het Instituut Fysieke veiligheid. Het betreft een cursus Brandpreventie.

Op de website van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (www.ifv.nl) trof ik onderstaande brochure aan. In deze brochure wordt verwezen naar het Instituut voor Publieke Veiligheid.

In de IPV-brochure wordt o.a. verwezen naar het document: “Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen.” Het is niet duidelijk of deze cursus over een andere aanpak voor brandweerlieden verplicht is.

Brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages

Binnen de brandweerorganisatie zijn er veel verschillende functies waar verschillende opleidingseisen aan verbonden zijn.

Het is niet duidelijk in hoeverre bij deze vorm van opleidingen het onderwerp “Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen” aan de orde komt.

***

Bronnen

Hier en hier.

***