Maarten van Aalst.

Van een onzer correspondenten.

Alleen door voor 2040 de uitstoot met ten minste 95 procent te reduceren, is het mogelijk de opwarming tot anderhalve graad te beperken, stelt de Europese adviesraad voor klimaat in een deze week uitgebracht rapport. De klimaatbevlogen KNMI directeur Maarten van Aalst maakt ook deel uit van deze selecte groep van wetenschappers. Zie hier.

Het rapport leunt sterk op de bevindingen van het IPCC.

Eerder golden de doelstellingen van de EU alleen voor 2030 waar een reductie van 55 procent is bepaald en voor 2050 waar een netto nul uitstoot is vastgelegd.

Voor 2030 moet er nu een einde komen aan het gebruik van steenkool, en voor 2040 ook aan het gebruik van gas.

Duizend emissiescenario’s zijn doorgerekend en getoetst aan het klimaatakkoord van Parijs: alleen door voor 2040 de uitstoot met ruim 90 procent te reduceren, is het mogelijk de opwarming tot anderhalve graad te beperken. Een sprekend citaat uit het rapport:

‘Het IPCC komt tot de conclusie dat de kosten voor ‘low-carbon’-technieken zijn gedaald. Het stelt dat kosten voor technieken in kleine eenheden, zoals zonne-energie, wind-, en batterijen sneller zijn gedaald dan grootschalige  technologieën zoals kernenergie en CCS. Ze zijn ook eerder maatschappelijk omarmd. Inmiddels zijn dit soort  technologieën meer economisch attractief dan energie op fossiele basis.’

Ottmar Edenhofer.

Professor Ottmar Edenhofer, voorzitter van de klimaatadviesraad en directeur van het al te groene klimaatinstituut te Potsdam:

‘Met de juiste beleidskeuzes en via duurzame innovatie, kan de EU de weg vrijmaken voor een veerkrachtige toekomst, met een betere luchtkwaliteit, een verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen en minder risico op watertekort.’

Gelet op de historische emissies en de emissies per hoofd van de bevolking zou de EU volgens de adviesraad eigenlijk nog verdergaande maatregelen moeten nemen. Maar omdat de Europese burger niet verder kan worden belast, zouden arme landen met geld moeten worden geholpen om CO2 emissies tegen te gaan.

***

Bronnen hier en hier.

***