Afbeelding: Wageningen Universiteit.

Van een onzer correspondenten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt 12 miljoen euro subsidie aan waterschappen om met ‘innovatieve processen waterzuivering te verduurzamen en de productie van duurzame energie te versnellen.’

Het gaat om 8.6 miljoen voor het terugdringen van het gebruik van lachgas en 3.4 miljoen voor o.a. intensiever gebruik van wind- en zonne-energie.

De waterschappen gaan met de subsidie de uitstoot van lachgas op de rioolwaterzuivering ‘meten, begrijpen en verminderen.’ De ambitie is om de uitstoot van lachgas van 0.6 megaton terug te brengen naar 0.2 megaton in 2030. Lachgas zou 250 keer schadelijker zijn dan CO2 en komt vrij bij het zuiveren van rioolwater. De Universiteit van Wageningen schrijft in algemene zin over lachgas:

‘De stikstofverbinding lachgas (N2O) wordt tijdens de biologische processen nitrificatie en denitrificatie in bodems geproduceerd. Doordat de koolstof- en stikstofkringloop aan elkaar zijn gekoppeld, kan koolstofopslag leiden tot een hogere lachgasemissie. Ook het beperken van andere stikstofuitstoot (zoals ammoniakemissie naar de lucht, en nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater) kan effect hebben op de emissie van lachgas. Een verhoogde lachgasemissie door maatregelen uit de klimaat-, stikstof- en mestdossiers maakt het halen van de klimaatdoelstellingen voor landbouwgronden lastiger.

‘De 8 innovatieprojecten van de waterschappen verminderen niet alleen de uitstoot van lachgas aanzienlijk, ze stimuleren ook duurzame energieproductie van waterstof, groen gas en zorgen voor het circulair kunnen inkopen van materialen en installaties’, aldus minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (VVD).

***

Bronnen hier en hier.

***