We weten niet beter of er is maar één Nederlandse politieke partij die het CO2-dogma betwijfelt: de PVV bij monde van Richard de Mos. Ik kreeg echter een tip dat er nog een partij is met zinnige dingen over CO2 in haar verkiezingsprogramma (download pdf): de Partij voor Mens en Spirit (MenS) van de astrologe Lea Manders. Nu is dit verkiezingsprogramma extreem zweverig en ook op het gebied van duurzaamheid compleet warrig en vaak tegenstrijdig. Maar dat je bij een dergelijke nieuwe partij dan het onderstaande tegenkomt zegt misschien wel iets over de tijdgeest:

CO2
Wordt de aarde nu wel of niet warmer door CO2 en zijn daar strikte maatregelen voor nodig? Onderzoek geeft hier onvoldoende duidelijkheid over. Daarnaast worden er nog veel meer broeikasgassen veroorzaakt door bijvoorbeeld de landbouw en industrie, terwijl men daar niets tegen doet. Wij willen een écht effectief milieubeleid en geen ‘windowdressing’. Wij willen daarom stoppen met onnodig CO2-reductiebeleid, processen in de atmosfeer structureel blijven onderzoeken en doelmatig investeren in lange termijn-oplossingen.

CO2-opslag onder de grond brengt aanzienlijke energiekosten en investeringen met zich mee. Bovendien is dit een maatregel die niets oplost, maar zich richt op de gevolgen van de niet-duurzame energievoorziening. Het menselijk aandeel²¹ aan de CO2-productie is beperkt. We kunnen ons beter richten op het uitbreiden van bossen. Bossen slaan CO2 op en zorgen voor luchtzuivering, zuurstofproductie, waterberging, verbetering van de bodemfunctie, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden en voor de grondstof hout.

En ook voetnoot 21 willen we je niet onthouden:

21 Uit de antwoorden van het ministerie van VROM betreffende CO2 en CSS (Carbon Capture en Storage) blijkt het volgende: het menselijk aandeel in de CO2-productie per jaar is maximaal 2% t.o.v. de totale atmosferische concentratie CO2 (2794 Gton atm.- 49Gton CO2 equivalenten = 49/2794*100 = 1,75% menselijk aandeel). De helft van de CO2 lost op in de oceanen, waardoor netto het menselijk aandeel CO2 max. 1% per jaar is. Indien mensen vanaf nu geen CO2 meer zouden produceren dan zou de CO2-concentratie met slechts 40 ppm gedaald zijn in 2100. De stralingsforcering van CO2 neemt af bij hogere concentraties maar deze afname is nihil. Meer CO2 houdt niet veel meer warmte vast bij hogere concentraties. 40 ppm daling in 2100 heeft nauwelijks een effect op het klimaat. Geconcludeerd kan worden gesteld dat het toepassen van CSS op grond van de data van het IPCC niet nodig is. Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat een hogere CO2-concentratie een positief effect heeft op de landbouw, waardoor de extra CO2 wordt vastgezet in biomassa, zoals voedsel. CSS kost ongeveer 25% meer energie bij gelijkblijvende energieproductie. Grote hoeveelheden energie zouden worden verspild aan CO2-opslag in plaats van essentiële energietransitie.

Bizarre politiek
Op 5 maart kon je alleen nog in Eindhoven en Amsterdam op MenS stemmen. 9 juni kan het in heel Nederland. Hou je van bizarre politiek en stemde je de vorige keer de Partij van de Dieren (download programma – kort gezegd in 2050 radicaal alles “duurzaam”) en denk je sceptisch over CO2, overweeg dan eens stem op de MenS.  Hieronder nog de verkiezingsposter van MenS met lijsttrekker Lea Manders.