Gearceerd zijn de bezette gebieden van VIBEG, de Kaderrichtlijn Marien komt daar overheen

Hoe zouden we – Harry van Bommel en Gretta uitgezonderd- opkijken, wanneer de Hamas aan de Verenigde Naties een bindend advies mocht uitbrengen over de grenzen van Israel in 2020? Dat vervolgens een motie zou worden, met inzet van internationale troepen?

Even vragen naar hun ‘bijzondere motivaties’? Je kunt dan zeggen dat zij een bijzondere kennis van het dossier hebben, en dus recht aan tafel. Maar wat als deze kennis op ideologie is gebaseerd, weten zonder meten, en niet op controleerbare feiten?

Activist is zelfde als ‘deskundige’volgens onze overheid
Zie wie met onze overheid onder aanvoering van Hans Nieuwenhuis de ecologische grenzen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie dicteren van ONZE Noordzee – dus niet alleen van Jolande Sap- zoals vermeld in dit Deltares-rapport uit 2010.

Wie is betrokken
Stichting de Noordzee (1 miljoen euro subsidie per jaar van Ministerie van ELI RZ) , Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF 100 miljoen subsidie),Friends of the Earth, Seas at Risk, Planbureau voor de Leefomgeving, Landbouw Economisch Instituut (LEI), The Coastal& Marine Union, Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA),Coastal & Marine Union (EUCC).

Janette ‘Visserij is pervers’Worm vult GMT in met bijzondere motivatie
Groene paniekgroeperingen dus, met 2 semi-wetenschappelijke instellingen en de windmolenindustrie. Zij stellen mede de groene bureaumeetlatten op, de Goede Milieu Toestand (GMT), waarmee zij andere natuurgebruikers straks op de vingers mogen slaan.

Die GMT’s moeten via regulering ‘biodiversiteit’op Wad en Noordzee vastleggen. De basis voor biodiversiteitsindicatoren van GMT, werd in een Verkeer en Waterstaat-rapport uit 2008 geleverd door Jannette Worm, bestuurslid van de tegen vissers procederende Waddenvereniging.

Ze noemt visserij op haar twitteraccount een ‘pervers systeem’, wil het ‘redden van de oceaan’uitschreeuwen, en ging ook in de Dark Room bij Earth Hour. Momenteel heeft Japan haar moreel verheven aanwezigheid nodig om ook verlicht te raken door de leer van Schutspatroon Jolande Sap. Die hoek dus.

GMT biologisch onmogelijke mogelijk maken
Nog steeds alle vertrouwen dat dit objectief gebeurt, als ze maar kennis heeft? Maar dat is nu net mijn punt. De GMT-indicatoren zijn politiek zeer juist.Maar biologisch gezien lachwekkend. Een vergaarbak aan groen-bureaucratische willekeur, op basis waarmee de zelfde opstellers met het voorzorgprincipe in de hand andersdenkenden wegprocederen bij de Raad van State/ in door hen gewenste richting.

Lees en lach mee over de door de groene bureaucratie gewenste utopie van Wad en Noordzee…

Janette Worm; 'Visserij is pervers'. De Gretta Duisenberg van het Wad. Niemand in de wereld is zo nodig als Janette

GMT1: De biologische diversiteit wordt behouden. De kwaliteit en het voorkomen van habitats en de verspreiding en dichtheid van soorten zijn in overeenstemming met de heersende fysiografische, geografische en klimatologische omstandigheden.

Baghwan was duidelijker.
De definitie ontwijkt haar eigen definiering. Alles is goed, tenzij niets goed is omdat wij dat vinden. Want definieer bijvoorbeeld wat ‘kwaliteit’is, en vooral vóór wie, want kwaliteit is geen objectief maar normatief begrip. Het is maar net wat je met de zee wilt, en wie dat wil. De literatuur die ik hierover las, zoals van ICES is daar alles behalve duidelijk over.

En wat is ‘in overeenstemming met heersende omstandigheden’?
Volgens die zelfde definitie is de populatie schelpdieren en vis ook in overeenstemming met fysiografische omstandigheden van intensief bevist gebied. Intensieve boomkorzones kennen hun eigen snel herstellende vis en bodemfauna, zoals iedere landbouwgrond. Dat heeft Adriaan Rijnsdorp van Imares beschreven in de jaren ‘90, toen hij nog wetenschapper was.

De grappigste vind ik deze GMT: een hogere vorm van weten zonder meten:

GMT2: Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten komen voor op een niveau waarbij het ecosysteem niet verandert

Een dynamisch systeem dat niet verandert –waarvan volgens de Ecologische Atlas van de Noordzee uit 2008 merendeels slechts gebrekkige gegevens bestaan. Juist. Terwijl er al 184 soorten exoten zijn waargenomen, en explosieve exoot de Japanse oester al is gecertificeerd als Waddengoud voor consumptie. Hoe wil je dat ‘niet veranderen’ dan meten? De vraag stellen is hem beantwoorden.

De eider op dit visitekaartje broedde hier 'oorspronkelijk'niet. Stichting Wad is het procedurekanon, verhoudt zich tot Waddenvereniging en Natuurmonumenten als de IRA tot Sin Fein: doet de procedures zonder imagoschade voor de grote fondsenwervers

‘Exoot’ op visitekaartje Lenze Hofstee Stichting Wad
En welke definitie van exoot hanteer je? De eidereend, broedt hier sinds 1906 pas – en voor 1800 was hij hier zelfs geen wintergast (Christensen et al 2006). Toch is dit plaagdier voor mossel- en kokkelvisserij nu het embleem op het visitekaartje van procedurekampioen Lenze Hofstee van Stichting Wad. Die volgens mij door Waddenvereniging en Natuurmonumenten gebruikt wordt samen met Martijn de Jong, zonder dat ze het zelf door hebben.

In Denemarken en Duitsland is de eiderexoot gewoon jachtwild.
Hier moeten we de eend op een exact quotum van 26.200 handhaven, en uit voorzorg visgebied dichtgooien (VIBEG) om later te kijken waarom eigenlijk. Omdat het ‘van Europa moet’ volgens het Ministerie van ELI (Ton IJlstra). Denemarken en Duitsland liggen in een ander Europa.

GMT3:Populaties van alle commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren blijven binnen veilige biologische grenzen, en vertonen een opbouw qua leeftijd en omvang die kenmerkend is voor een gezond bestand.

Wat is ‘gezond’? En lees de reviewstudie van Enberg et al 2011 in Marine Ecology: het fysiek kleiner worden van beviste vissen is juist een teken van hogere fitness, áánpassing aan bevissing, geen teken dat het ‘slecht’ gaat. Dat kleiner worden is alleen jammer voor vissers die grote vis willen. Bovendien kan bevissing in productieve zeeen biodiversiteit vergroten.

Willekeur troef: Visparasiet Zeeprik beschermen kan evengoed strijdig zijn met GMT
De Kaderrichtlijn Marien streeft verder een lagere vruchtbaarheid van het water na, én dus een lagere schelpdier en vogelstand in het Wad. Dat is weer strijdig met eigen doelen.

En noem dan de ‘bijzondere soorten’. Kan iemand mij een ecologische reden geven – waarom wij een hinderlijke visparasiet de zeeprik moeten beschermen, die in Amerika juist wordt bestreden? Volgens de zelfde GMT zou je die zeeprik ook kunnen uitroeien. Dat is een zegen voor de in de GMT’s beschreven ‘gezondheid’van de visstand.

Naast GMT ook al EcoQUO voor natuur op bureau
Je zou als visserij een procedure kunnen aanspannen op basis van de zelfde GMT..
… waarbij je vraagt om uitroeiiing van de zeeprik. Omdat deze de ‘kenmerkende opbouw’ in gevaar brengt van de GMT. Kortom, de GMT levert ons uit aan de smaak en wil van zittende bureaucratie. Tegelijk zijn er vanuit Ospar ook al EcoQO’s: indicatoren die eveneens iedere serieuze definitie ontglippen, met beroep op het voorzorgprincipe, of wetenschappelijk lachwekkend zijn door willekeurige data op één hoop te gooien, of naar willekeur door landen ingevuld .

Conclusie: ideologie is geen biologie
Jannette Worm/ De Waddenvereniging/Groen Links toont misschien bijzondere motivatie. Zoals via het opdringen van MSC-labels tegen accreditatiegelden van 3 ton euro. (zie twitter) Waarom geen Friends of the Sea, of is dat de concurrent van het Wereldnatuurfonds? Het activistenvolk moet 150 jaar na Charles nog wel leren wat wél en géén biologie is. Dat zal nooit gebeuren.

Acceptatie Darwin maakt natuurbureaucratie brodeloos
Ik schreef al eerder over de onmogelijkheid van statisch natuurbeleid, na een onmogelijke Kamerdiscussie over natuurbeleid op land. Acceptatie van Darwin zou de natuurbureaucratie en fondsenwervingsindustrie brodeloos maken. Serieuze ecologen van Naturalis -die zich ook vermaken over de bureaucratische natuursoap- reageerden daar positief op. Het is niet omstreden wat ik schrijf, wel politiek incorrect.

  Samengevat voor politici
  Die Kaderrichtlijn Marien krijgt in mijn optiek maar één concreet effect in de praktijk, zoals alle groene richtlijnen die de EU ons levert.

 • 1. Lastenverzwaring en meer bureaucratie
 • 2. Een garantie voor permanente staat van onvrede tot 2020 over ons Noordzeemilieu, via het opstellen van slecht gedefinieerde beschermingsdoelen, die naar willekeur interpreteerbaar zijn en intrinsiek oncontroleerbaar.
 • 3. Zoals nu geformuleerd is de Kaderrichtlijn de opmaat voor juridische willekeur, waarbij de aanklagende partij tegen een vijand naar keuze met het voorzorgprincipe in de hand iedere groene bewering tot wet kan verheffen.

Cynisch gezegd; GMT dient het niet halen van niet haalbare doelen
Onze overheid stelt naar willekeur interpreteerbare en oncontroleerbare beleidsdoelen op, geformuleerd door belanghebbenden. Zodat Friends of the Earth, Seas at Risk, het Wereldnatuurfonds, Stichting de Noordzee, Greenpeace en co in ieder geval tot 2020 weer via media druk kunnen uitoefenen dat het alsmaar slechter blijft gaan met de Noordzee. Want ‘de doelen zijn niet gehaald’. Zoals bij iedere utopie blijft het doel altijd buiten zicht en de noodtoestand van kracht. ‘Wij zijn meer dan ooit nodig giro 555’.

  Welk Kamerlid maakt hier werk van?
  Mogen wij van onze overheid niet vragen dat onpartijdige deskundigen een nieuwe richtlijn formuleren, die uitvoerbaar is en controleerbaar? Wie kijkt welke ambtenaren bij het Ministerie van ELI deze clubs steeds weer geld toestoppen en aan tafel uitnodigen, om zo te kunnen procederen tegen iedere klassenvijand van de groene gutmensch naar willekeur?