eagle-Sweden-2014-3Zie deze nieuwe foto’s van een doormidden gehakte juveniele zeearend in Zweden, verspreid door de vogelbeschermers van Save The Eagles International. Wanneer je één roofvogel dood als burger ben je strafbaar, wanneer je 30 tot 130 per turbine doodt ben je duurzaam. Save the Eagles heeft op haar site al diverse onderzoeken verzameld, onder meer over Schotland en Spanje waar turbines habitat van roofvogels aantasten.

Vogelbescherming Nederland is voor
Eén van de supporters van de verdrievoudiging van het vermogen aan windmolens in natuur- en landschap op land- daarmee de dood van duizenden vogels legitimerend in onze toch al sterk onder ruimtedruk staande natuur is Vogelbescherming Nederland. Zij stellen op hun site:

Wij, de onderstaande natuur- en landschapsorganisaties, staan positief tegenover het SER Energieakkoord. We complimenteren de partijen –  en zeker onze collega natuur- en milieuorganisaties –  die hier de afgelopen tijd met hart en ziel aan hebben gewerkt en dit resultaat hebben bereikt. (…..)

Hoewel wij er in ons werk niet dagelijks mee te maken hebben, of het vraagstuk vooral vanuit een internationale context beschouwen, zien wij het belang in van het verduurzamen van onze energievoorziening. Dit akkoord is een stap in de goede richting. (…..)

Bij de uitwerking en implementatie van dit akkoord dient met de uiterste zorgvuldigheid te worden omgegaan met de belangen van de natuur en het landschap. Daarover zijn in het akkoord gelukkig ook zorgvuldige afspraken gemaakt. (Pinokkio)

Waar het Energieakkoord raakt aan natuur en landschap, raken wij graag betrokken bij de uitwerking en implementatie ervan. Daarmee verbreden we ook het draagvlak voor dit akkoord.

De natuurclubs zitten aan tafel. Men adverteert richting donateurs zo mee te kunnen praten (wie niet aan tafel zit, staat immers op het menu). Al dient dit vaak het tegendeel: als pacificatie van tegenstand door de overheid. Je mond houden als het er echt om gaat, in ruil voor een snoepje.

Er zijn géén harde garanties dat natuur- en vogelgebied wordt gespaard: de overheid bouwt gewoon molens in Natura 2000 en dat weet Vogelbescherming best

Er zijn géén harde garanties dat natuur- en vogelgebied wordt gespaard: de overheid bouwt gewoon molens in Natura 2000 en dat weet Vogelbescherming best

Crisis en Herstelwet met salamitactiek
Het SER Energieakkoord- dat onze energierekening verhoogt met 500-1000 euro per jaar zónder CO2-emissies te reduceren- levert geen enkele harde garantie. Dat weet Vogelbescherming ook best, en de praktijk laat dat ook zien. Want de Crisis- en Herstelwet- opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998-  geeft de overheid volmacht dat natuurbelang direct ondergeschikt te maken aan molens.

We zien dat in het IJsselmeer, Natura 2000-gebied al gebeuren. Liefst 80 extra turbines van 160-180 meter hoog er bij.  Wanneer een plan te groot is, hakt de overheid het eerst wel door midden om het per plandeel door de MER te loodsen: Salamitactiek, wie is er niet groot mee geworden. Of er is ‘meer onderzoek nodig’, waarbij na plaatsing als compensatie wat consultants mogen bijhouden óf en hoeveel vogels gemept worden.

Fondsenbescherming: follow the money
De reden dat Vogelbescherming Nederland mee wil praten, is dat zij daar geld meer verdient. Zo kunnen hun consultants geld cashen bij MER en de nasleep van de MER, zoals de Zoogdiervereniging nu ook al doet ten aanzien van vleermuizen. We zien dat ook bij de Noorse Smola Archipel, waar de voltallige zeearendpopulatie werd uitgeroeid/verdreven door plaatsing van een windfarm, terwijl consultants van de Britse vogelbescherming RSPB toekijken en ‘monitoren of ze op de goede plaats staan’.  RSPB verdient geld – 10 pond- via RSPB-Energy wanneer zij een klant aanbrengen bij windmolenaars.

Met zulke vrienden heeft de natuur geen vijanden meer nodig.
Maar goed: je kunt de duisternis vervloeken, of zelf een kaars aansteken zo leert een Facebook-tegeltje. Laten wij net als ‘Save the Eagles’ een nieuwe vogelbeschermingsorganisatie oprichten: één die- schrik niet- vogels beschermt en het natuurbelang op 1 zet, ook als zij daarmee politiek impopulaire standpunten moet verdedigen. De club in mijn geboorteplaats Franeker kent het verschil tussen energiepolitiek en natuurbescherming, en zo zijn er vele natuurverenigingen waar geld en politiek niet op één staat maar inzet van vrijwilligers en liefde voor de omgeving.

Het is slechts zaak het al bestaande goede wat beter te verbinden en als ons underdog-blogje daarbij een rol kan spelen is dat al winst. En ook in Zeist zullen niet enkel corrupte danwel politiek verblinde mensen werken maar ook natuurmensen. Waar zijn die hier?