Lies, Damn Lies, Centraal Bureau voor Statistiek: CBS zwamt over bospaddestoelen

Valse exactheid?

Valse exactheid?

CBS zwamt iets over stikstofbeleid, met ditmaal de vliegenzwam als manier om de leek bij hun Netwerk Ecologische Monitoring te betrekken. Het blijkt weer een gevalletje liegen met statistiek. Want experts melden juist in 1999 nog voor de gids van het Netwerk Ecologische Monitoring dat de vliegenzwam nog TOEneemt en ongevoelig is voor milieuverandering van nu. Terwijl stikstofdepositie in de natuur toen nog HOGER was. Dus als er afname is sindsdien, dan is juist de positieve trend voor 1999 relevant.

En de stinkzwam- dat is die stijve lul in het bos-  die zou sinds 1999 met wel 50 procent afnemen volgens CBS dankzij stikstof en droogte. Terwijl experts in 1999 schrijven dat hij dankzij vermesting en droogte licht toeneemt. Opnieuw, de enige relevantie van 1999 als ijkpunt is dat toen het Meetnet startte, het is geen ecologisch relevant jaar.

Eerder wilde het CBS al weidevogel-beleid pluggen dat sinds Bleker is ingezet, door trends van subsidiekaketoes sinds 1990 te tonen. Terwijl die in 1990 op een kunstmatige piek zaten en nu – in het geval van de scholekster- weer afnemen tot historische niveaus voor 1950. En terwijl per jaar sinds 1990 met tientallen miljoenen euro’s voor weidevogels werd gestrooid.

Volgens PBL halveerde NOx-uitstoot sinds 1990
Alle media schrijven nu- net als bij het vorige persbericht- over dat de vliegenzwam achteruitgaat meet 64 procent tussen 1999 en 2014, en dat dit door stikstof in de bodem zou komen, en ‘de droogte’. Alle bossen gaan naar de sodemieter, als na-effect van de hoax die Zure Regen heette. Heeft Menno Boomsluiter dat werkelijk zo gezegd?

Terwijl de stikstofgift waar men zure regen aan toeschreef sinds 1987 halveerde vanuit het boerenbedrijf, het aantal koeien sterk afnam.

 

Stikstof halveerde ruim sinds jaren '80 uit landbouw

Stikstof halveerde ruim sinds jaren ’80 uit landbouw

Hier meldt het PBL eveneens dat de NOx uitstoot halveerde tussen 1990 en 2010, en ook de depositie naar natuur daalde sterk:

...dus was ist los dann?

…dus was ist los dann?

Verder vermeldt de Gids voor de Paddestoelen uit het Meetnet van Eef Arnolds het volgende over de Vliegenzwam in op bladzijde 13 dat de Vliegenzwam licht toeneemt. En stelt:

De Vliegenzwam is de meest bekende paddestoel met een zeer grote belevingswaarde, die tot nu toe weinig gevoelig lijkt voor milieubelasting. Vroeger bekend als een typische berkenbegeleider (dat klopt, langs de berken omhoog naar de Wageningse berg bij de Wageningse Eng ieder jaar een feest RZ), maar nu bij allerlei bomen te vinden en wellicht vervanger van verdwenen mycorrhizasoorten.

 • Eef Arnolds is met Thomas Kuyper DE expert, dus hij kan het weten. Als ze in 1999 bij HOGERE stikstofbelasting al ongevoelig waren, die vliegenzwammen, hoe kunnen ze dan bij lagere stikstofbelasting plots in vrije val raken?
 • Het propagandakanaal van Groene Subsidie BV, Natuurbericht meldde in 2012 al dat de alarmist van nu, Menno Boomsluiter om paddestoel-tellers/vrijwillgers verlegen zit voor zijn Meetnetwerk. Dus wat is de kwaliteit van NEM-data?

Lies Damn Lies, Centraal Bureau voor Statistiek
Als wij de baseline opschuiven naar 1990, kan CBS dan nog deze uitspraken doen? Nee dus, zoals we boven zagen. We zien hier dat CBS index-cijfers gebruikt, dus je kunt hun grafiek niet met kale data uit het veld vergelijken. Maar wat we wel zien: in de jaren ’80 werd al gewezen op de correlatie tussen hogere stikstofdepositie en achteruitgang van mycorrhiza, hoewel ook enkele soorten juist VOORuit gingen.

Deze studie in Annals in Forest Science in 2011 meldt dat de afname van mycorrhiza in heel Europa in de jaren ’70 voor het eerst werd gesignaleerd/gemeld.  Die mycorrhiza zijn de paddestoelen waar het hier om draait: die gaan associaties/symbiose met bomen aan, om de suikers te winnen die planten door fotosynthese produceren. In ruil daarvoor geven ze nutrienten terug.

Dus, als stikstof een rol speelt, kan dat niet relateren met een recente trend, de relatie met depositie is dus eerder ZWAKKER dan vroeger aangenomen.

In de jaren ’80, toen stikstofgift veel HOGER lag ging het al slechter met mycorrhiza. Is stikstof DE oorzaak, dan zouden ze het nu relatief beter moeten doen, zoals de Paddo-deskundigen ook verwachtten. De relatie met klimaat en neerslag is ook veel complexer. Het Paddo- meetnet beperkt zich tot zandgronden, en kan dus meer indicatie zijn van de bodemgesteldheid daarvan dan van depositie. Buiten zandgronden zie je toenames van paddo’s van diverse soorten.

Daarnaast treden vooral VERSCHUIVINGEN op, waar de ene paddestoel verdwijnt neemt de ander het stokje over.

Centre Parcs voor kabouters

Centre Parcs voor kabouters

Paddestoelen dupe van natuurontwikkeling sinds 2000
Wat wel gebeurt: het zijn natuurclubs die vanaf eind jaren ’90 met subsidie veel dennen-opstanden vernielen voor natuurontwikkeling, zo meldde Probos nog. Dat gaat om 5-800 hectares per jaar. Dan willen ze stuifzanden terugkrijgen of open heidevelden. Laat dat nu net de bossen zijn waar veel paddestoelen als vliegenzwammen groeien. Dat berichtte mycoloog Eef Arnolds nog. Staatsbosbeheer kapte dennenbossen in Drenthe met hoge mycologische waarde. Het gaat er daarbij zeer ruig aan toe.

Daar zou ik eerder een verklaring zoeken voor sterkere afname, of een afname die doorzet.

Bospaddestoel met veel potentie

Bospaddestoel met veel potentie, de stinkzwam (Phallus impudicus) die volgens CBS zo achteruit zou gaan door stikstof en droogte, maar die volgens DE experts in 1999 toeneemt dankzij vermesting en droogte

Steeds meer Bos-Tokkies
Als de bodem werkelijk verzuurt, vergeet dan niet dat NATUURLIJKE oorzaken daar een grote rol spelen. Humus van bladeren werkt verzurend. Dus wie weet vallen er gewoon meer bladeren en naalden van de bomen en vormt meer humus in bepaalde groeizame jaren. Nu dankzij meer stikstof en CO2 de bomen beter groeien. Juist op zandgrond is verzuring door extra humus dan eerder meetbaar.

Dat is slechts een Rypothese, maar wel onderzoek waard. Dat de strooisellaag dikker wordt, dat meldt Arnolds ook in 1998 bij de hierboven afgebeelde grote stinkzwam. Volgens Arnolds zou deze licht toenemen DANKZIJ vermesting en verdroging en het dikker worden van strooisellagen in het bos.

Deze indicatorsoort van grof strooisel gaat iets vooruit. Dit (de lichte toename RZ) zal het gevolg zijn van de uitbreiding en het dikker worden van de strooisellaag in onze bossen door verdroging en vermesting en de toegenomen hoeveelheid dood hout.

In de bossen waar ik hier in Friesland dagelijks kom (mix zand en kleigrond), word je met stinkzwammen doodgegooid. Dus of die trend op alle bodems geldt….

Bij cantharellen kan de culinaire interesse van bosbezoekers meespelen.

Daarnaast is de Tokkie-sering van de maatschappij sinds de jaren ’90 verder gevorderd, zo is mijn eigen waarneming. Rob Bijlsma maakte al de Hufter-index op basis van het aantal weggegooide blikjes langs bospaden. Zelf zie ik dat overal waar wandelaars komen de paddenstoelen al snel worden weggetrapt.

Voor de uh huh hi hu oeh oeh oeh lol. De Nederthaler en zijn Golden Retriever-jachthond. De t0evloed van Bos-tokkies is sinds de jaren ’90 verveelvoudigd, gestimuleerd door de draagvlakbrigades van overheid en natuurclubs. De natuur is ‘gezond’, dat werk.

 

..vliegenzwammen, hier wemelt het er alvast van

..vliegenzwammen, hier wemelt het er alvast van. Ze groeien nu ook in associatie met beuken, eerder vooral met berken

 

Door | 2015-10-26T09:11:43+00:00 24 oktober 2015|12 Reacties

12 Reacties

 1. Richard Dekker 24 oktober 2015 om 13:01- Antwoorden

  ‘Rypothese’
  🙂 Sterk!

  • Groene Rypke de Duurzaamste 24 oktober 2015 om 13:47- Antwoorden

   ..ja en hij heeft tenminste ecologische logica: niet milieubeleid maar autonome trends die direct de groei beinvloeden, bepalen wat in de natuur gebeurt.
   Bosveroudering en sterke groei van de strooisellaag hebben meer invloed dan wat Sharon Dijksma per beleidsdecreet of zinloze doch dure Programmatische Aanpak Stikstof over boeren uitstort

 2. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 24 oktober 2015 om 13:36- Antwoorden

  Wat is het motief voor dit persbericht?
  Bij overheidsinstanties met groene agenda valt geen mus van het dak zonder dat beleidsambtenaren daar een bedoeling mee hebben. Nu gebruikt men steeds het ‘Netwerk Ecologische Monitoring’, de dure naam voor met vrijwilligers van verschillende kwaliteit bij elkaar geshopte gegevens over plant en dier in NL. Die gegevens bewerken CBS en PBL dan met statistiek tot een landelijk aggregaat (mengsel van trends tot 1 getal): kortom vals concrete natuurkwaliteits-parameters.

  Vanuit het idee dat de op en neergang van willekeurige soorten in willekeurige gebieden een betrouwbare milieu-graadmeter is. Terwijl in de natuur oneindig veel variabelen een even grote invloed hebben. En je over trends en oorzaken vaak geen zinnig woord kunt zeggen.

  Bij weidevogels is een overheidsdoel nu om de geesten meer rijp te maken voor predator-control, zoals men hier in Boerghanistan/Friesland al wil. Landschap snoeien voor weidevogels, nestmogelijkheden voor buizerds verwijderen, rietputten waar kiekendieven broeden ontmantelen. En heel handig: bomenkap levert ook nog biomassa-subsidies op, dus win win voor het subsidiecircuit en dubbel verlies voor de natuur.

  Want waarom succesvolle dieren bestrijden en de losers steunen? Dat is het nationaal natuur-socialisme, waarbij subsidie de drijfveer is van alle handelingen uit groene naam.. Dat waar de meeste MENSEN in de Bermudadriehoek voor subsidies tussen Wageningen, Bilthoven en Den Haag van profiteren gebeurt met groen excuus.

  Dus wat is hier het motief? Het hoofd PR van CBS- een boer met hogere landbouwschool- pleitte tegen mij al voor het afschieten van ooievaars, die weidevogelkuikens opslorpen. Vanuit boeren gedacht lijkt het mij: men zoekt naar manieren om het kostbare stikstofbeleid te herzien, dat vooral voor natuurdoeleinden in de steigers werd gezet…Nog steeds vloeit 100 miljoen van de 400 miljoen euro van het Rijksnatuurbudget naar anti-stikstofmaatregelen en hydrologische maatregelen die vermesting zouden tegengaan.

  Dus dan heeft dat beleid tegen boeren geen enkele zin gehad. Als bospaddestoelen een goede graadmeter zijn voor stikstofgift zoals CBS pretendeert. En hoe die stikstof zich via atmosfeer en grondwater zou verspreiden. In dat geval klopt de analyse van Geesje Rotgers dus. Ook fosfaatverspreiding in oppervlaktewater was door anti-mestbeleid niet veranderd: ergo, de verkeerde aanpak domineert.

 3. Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 16:30- Antwoorden
  • Bart Vreeken 24 oktober 2015 om 19:04- Antwoorden

   Deze tekst geeft inderdaad een ander beeld dan het kort-door-de-bocht persbericht van het CBS. Interessante extra informatie:

   Bodemverstoring en verruiging vormen een andere bedreiging voor paddenstoelen. Sinds 1999 heeft in 25 procent van de meetpunten van het meetnet een grote verstoring plaatsgevonden. Graven, berijden met zware machines, dumpen van bagger, hondenpoep en strooien van houtsnippers zijn veel voorkomende verstoringen. De meeste van deze verstoringen leiden, al dan niet tijdelijk, tot hogere stikstofgehaltes in de bodem.

   Bij meetnetten moet je je altijd afvragen hoe de meetpunten precies gekozen zijn, wat er gebeurt als meetpunten afvallen en wat je ‘natuurlijke’ fluctuatie is. Als de meetpunten geselecteerd zijn op mooie vindplaatsen van paddenstoelen heb je een grote kans dat je een afname gaat meten, omdat het dan bijna alleen slechter kan worden. Terwijl elders, buiten het meetnet nieuwe gunstige plekken kunnen ontstaan. Of deze bias erin zit weet ik niet, daarvoor zou je het meetnet verder moeten bestuderen.

   Rypke suggereert dat de afname wel eens zou kunnen komen door het kappen van bos. Ook daarvoor zou je het meetnet verder moeten bestuderen. Op internet zijn kaarten te vinden met de locaties van alle meetpunten. Als het kappen van bos leidt tot verjongen zou het juist ook gunstig kunnen werken, zeker als het uitgangspunt van weer een maagdelijke bodem is (zonder strooiselophoping)

  • Turris 24 oktober 2015 om 19:53- Antwoorden

   Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).
   Gek bij alle genoemde contribuanten was al eerder sterkte kritiek over de wetenschappelijkheid van hun klimaat / milieu statistieken en conclusies.

 4. dwk 24 oktober 2015 om 17:43- Antwoorden

  Je wordt er zo moe van.
  Het enige wat mij nog bezig houdt is de vraag:
  Wat is Trudy denkende? Is zie een cocktail van angst en verlangen.

 5. Groene Rypke de Duurzaamste 24 oktober 2015 om 18:49- Antwoorden

  @Herman, dank: nee, die grafiek maakt de zelfde fout, je kunt geen aggregaat maken van DE bospaddestoelen en die 1 op 1 correleren met stikstof en enkel vanaf 1999 een trend laten zien, als een aantal van die zwammen voor die tijd juist nog toenam

  Men wekt dus ten onrechte de suggestie dat stikstofniveaus die afwijken van ‘een natuurlijk niveau’ (wat is dat in godesnaam) DE oorzaak zijn, en bij veel van de genoemde soorten is dat maar de vraag

  Kortom, typisch de pseudo-wetenschappelijke beleidstoejuicherij die wij van PBL en al dat wetenschaps-wrakhout rondom de overheid kennen

  • Herman Vruggink 24 oktober 2015 om 23:26- Antwoorden

   Rypke, Wat ik wel interessant vond is de tweede grafiek waar een onderverdeling is gemaakt in stikstof gevoelige en stikstof ongevoelige paddenstoelen. Wat blijkt (volgens mijn interpretatie dan) is dat de twee groepen even hard dalen en daarmee is de mogelijke conclusie dat stikstof helemaal niet zo’n grote invloed heeft. Dat is toch ook wat jij stelt denk ik? Maar het lijkt alsof dat nog niet hardop gezegd mag worden….Wat blijft is andere factoren. Droogte lijkt mij aan de pieken van 2003 te zien wel een mogelijke invloed.

 6. Anton 24 oktober 2015 om 22:19- Antwoorden

  Rypke,ik ben een enorme fan van je maar deze keer sla je echt de plank mis. Dat kan de beste overkomen. Het onderzoek is natuurlijk niet door het CBS uitgevoerd, maar door de Nederlandse Mycologische Vereniging. Ik kan je uit eigen ervaring garanderen dat dit een zeer integere club is die dit soort studies zeer serieus en gewetensvol doet. Zie hier de link naar het betreffende nieuwsbericht en de link naar de studie zelf: http://nem.paddestoelenkartering.nl/trends2015.html.
  http://nem.paddestoelenkartering.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_16.pdf
  Je hebt helemaal gelijk als je stelt dat de stikstofemissie de laatste jaren enorm is afgenomen. Dat signaleert de studie ook. Men heeft echter ook gezien dat het stikstofgehalte van de bodem achterblijft bij die trend en vrijwel gelijk is gebleven. Dat kan dus wel degelijk de afname van soorten die daar gevoelig voor zijn verklaren. Men zegt ook letterlijk dat men geen verklaring heeft voor dit verschijnsel. Wat dat betreft geen alarmisme en geen directe verwijzing naar menselijke activiteit. Sterker nog, men denkt, vooral voor de kustgebieden, aan een natuurlijk fenomeen namelijk ammoniak emissie uit zee. Ik heb totaal geen verstand van paddestoelen maar het lijkt me dat de zaak wat genuanceerder ligt dan “lies, damn lies”. Wel erg jammer dat men de vermeende “klimaatverandering” er weer met de haren bijsleept.

 7. Groene Rypke de Duurzaamste 25 oktober 2015 om 07:16- Antwoorden

  @Herman, je ziet wanneer je de gehele nieuwsbrief leest, het zit niet zo simpel als gesteld van ‘stikstof in bodem gestegen>>>dus paddo’s dalen’, en idd heeft bv neerslag een grote invloed, het klimaat is immers in NL sterk veranderd sinds de late jaren ’80
  @Anton, dank het leek mij sterk dat de mycologen op de alarmistische toer zouden gaan, Arnolds en Kuyper zijn gewone hardcore biologen oude stempel. Al moeten ze misschien met hun tijd mee. Maar het gaat mij om
  a. stikstofsimplisme; de relatie met stikstofdepositie kan dus juist niet zo simpel liggen als verondersteld. Volgens hen is stikstof in de bodem na 2005 niet verder afgenomen: dan nog moet het aanmerkelijk lager liggen dan in de jaren ’70, dus wil ik de data van de jaren ’70-’80 ook zien. maar die hebben ze niet
  b. en liegen met statistiek, voor 1999 ging het met een aantal nog goed of ze namen zelfs licht toe DANKZIJ vermesting (stinkzwam en vliegenzwam), dus varieer de baseline en je ziet dat de conclusie verandert. Trends vanaf 1999 tonen suggereert dus valse trends
  c. er zijn vele andere belangrijke oorzaken, zoals boskap door natuurclubs, en daarnaast suggereert zo’n term ‘Netwerk Ecologische Monitoring’ een concreetheid en exactheid die in werkelijkheid niet bestaat.

  Kortom, het beeld is weer eenzijdig, en wie weet blijft het stikstofgehalte in de bodem wel hoog omdat meer hout verteert, de humuslaag dikker wordt. Al even belangrijk: de paddestoelenzoekers tellen alleen op ZANDGRONDEN
  Niet alleen liggen daar de meeste naaldbossen geconcentreerd die onze natuurclubs zo fanatiek kappen, maar daar heb je volgens mij al een deel van de oplossing liggen. Hier bij mij in Friesland zie ik alvast niet dat bv vliegenzwam en stinkzwam zeldzaam zouden zijn. Je struikelt er over, vooral dit jaar weer.

 8. […] tussen de achteruitgang van weidevogels en verdere intensivering en het succes van milieubeleid. Zie immers ook het bericht dat CBS lanceerde over de paddo’s sinds 1999. Die zouden ook door ‘vermesting’ achteruitgaan, terwijl VOOR 1999 toen […]

Geef een reactie Reactie annuleren