Karen van Oudenhoven van der Zee, directeur SCP.

Van een onzer correspondenten.

Juist bij thema’s waarbij de overheid besluiten neemt waarbij mensen twijfelen aan de informatie en intenties van de overheid, is het belangrijk om nieuwsgierig te zijn naar mensen met een afwijkende visie, zo schrijft het SCP in een nieuw rapport over coronabeleid en de mening van burgers. Ook doet het SCP aanbevelingen voor het eenzijdig gevoerde klimaat- en stikstofdebat.

Kritische mensen moeten hun vertrouwen in de overheid niet helemaal verliezen.

Uit diepte-interviews met burgers blijkt dat burgers niet van de ene op de andere dag corona-sceptisch werden. Hun coronascepsis ontwikkelde zich over een langere periode en interacties met de overheid en de maatschappij speelden daarbij een versterkende rol. Zij kregen te maken met verschillende negatieve ervaringen, zoals bij corona de inzet van de politie tijdens coronademonstraties, het verwijderen van berichten op sociale media, de manier waarop ze in de media werden neergezet en aanvaringen in hun sociale omgeving. Bij deze ervaringen werd voor hen het idee bevestigd dat er geen ruimte was om af te wijken van de norm.

Participanten vonden dat hun ideeën vaak werden weggezet als ongefundeerd of asociaal.

Het SCP beschrijft de corona-case die ook tot conclusies over klimaat en stikstof leidt:

‘Mensen gingen op onderzoek uit om deze vragen te beantwoorden. Ze lazen en vergeleken veel verschillende informatiebronnen, van sociale media, journalistieke media, overheidsinformatie en analyses van burgerjournalisten. Bij sommige mensen ontstond een beeld van de overheid met twijfelachtige intenties, anderen zagen een overheid met slechte intenties. Deze beelden werden versterkt door een stapeling aan ervaringen in het dagelijks leven. (…) Het ervaren gebrek aan aandacht voor alternatieve denkbeelden in traditionele media en het verwijderen van bepaalde informatie op sociale media, voedden het vermoeden dat er censuur werd gepleegd. De afwijzing in persoonlijke kring die participanten ervoeren, versterkte het beeld dat een alternatief geluid er niet mocht zijn. Het wrong daarbij bij participanten dat hun ideeën vaak werden weggezet als ongefundeerd of asociaal, terwijl ze juist veel tijd en moeite staken in hun onderzoek en zich bekommerden om ontwikkelingen die zij schadelijk achtten.’

De gesprekspartners uitten zich over het algemeen kritisch over berichtgeving in de mainstream media. Deze bronnen vonden ze veelal te eenzijdig. Zoals Kim uitlegde:

‘Ze belichten maar één kant van het verhaal. Sinds de coronacrisis ben ik mij meer bewust geworden dat niet alles klopt wat er in de media wordt verteld en geschreven.’

Het SCP adviseert op basis van de resultaten van dit onderzoek om mensen met een afwijkende visie niet buiten te sluiten, maar juist nieuwsgierig naar hen te zijn. Allereerst om te begrijpen hoe mensen tot hun visie komen en welke zorgen daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast is het voor de democratie belangrijk dat kritische mensen hun vertrouwen in de overheid niet helemaal verliezen. Het is volgens het SCP dan ook belangrijk dat de overheid haar best doet om de relatie met sceptische burgers, en het onderliggende vertrouwen in het democratisch proces te verbeteren.

***

Bron hier.

***