Geachte Heer Gelauff,

Dank voor uw prompte en uitvoerige reactie op onze klacht (zie hier en hier). We hebben het zeer op prijs gesteld dat u op deze wijze daaraan aandacht hebt geschonken.

Wij hebben – vanuit het perspectief van het NOS-journaal gezien – ook begrip voor uw reactie. Het zal u echter niet verbazen dat wij inhoudelijk gezien toch andere opvattingen hebben.

In dit geval was de oorspronkelijke steen des aanstoots de reis van een aantal Nederlandse CEO’s, begeleid door de klimaatactiviste Bernice Notenboom, naar Spitsbergen. Deze reis werd ‘geframed’ in de (vermeende) door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming van de aarde, waaraan Nederland door een actief klimaatbeleid iets zou kunnen en moeten doen, aldus de CEO’s.

In deze uitzending werd impliciet de rol van de mens als boosdoener geaccentueerd, weliswaar uit de mond van CEO’s, maar wel ingefluisterd door klimaatactiviste en niet-wetenschapper Notenboom en gerapporteerd door het NOS-journaal, waarmee de klimaathype opnieuw werd aangewakkerd. De aanwezigheid van weerman Peter Kuipers Munneke bleek hier niets aan te veranderen. Het onvermeld laten van het historisch perspectief, ook door deze laatste, zet de kijker op het verkeerde been.

Maar wat kan een CEO nu aan werkelijke inhoudelijke klimatologische kennis opdoen in een paar dagen rondneuzen op Spitsbergen? Weinig natuurlijk! Dus is de vraag waarom de NOS-journaalredactie de heren en dames hier niet over heeft dóórgevraagd.

Wij hebben inmiddels wat huiswerk gedaan door raadpleging van waarnemingen en de meest recente literatuur ter zake. Daaruit blijkt op zijn minst dat wij natuurlijke variabiliteit als dominante oorzaak van een ijsarm en relatief warm Spitsbergen niet mogen uitsluiten.

Over het algemeen wordt de afname van het oppervlak drijfijs op de Noordpool in klimaatalarmistische kleuren geschilderd. Maar dat is onterecht en overdreven. Zie bijvoorbeeld hier.

In 1922 (!) werd eveneens uitzonderlijke warmte rond Spitsbergen gesignaleerd. In 1817 (!) was dat ook al het geval. Dat werd destijds verwelkomd als een positieve ontwikkeling, omdat het de handel en scheepvaart zou bevorderen. In 1769 (!) was Spitsbergen (Svalbard) ijsvrij, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

SvalbardSince1769

Ter onderbouwing van het historisch perspectief kan deze Fourier-analyse dienen met als conclusies:

  • Climate change during the recent centuries is periodic.
  • Warming since 1870 attributed to CO2 is in reality caused by the ~ 200 year  De Vries cycle.
  • Present cooling an increased warming 1970 to 1997 is due to 65 year period AMO/PDO.
  • Measurements: no trace of warming by CO2, all change is natural.

AMO is als volgt omschreven: The Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) is defined as the variability of the North Atlantic sea surface temperature compared to the rest of the global ocean from 60°N to 60°S once trends are removed.

PDO is als volgt omschreven: The Pacific Decadal Oscillation (PDO) is defined as the difference between the Northwest Pacific surface and the eastern Pacific surface temperature north of the equator.

De golfbewegingen van beide atmosferisch systemen versterken elkaar of doven elkaar uit en vormen langjarige cyclische patronen (zie Fourier-analyse). Dit had weerman Kuipers Munneke kunnen weten, maar liet hij na te vermelden.

Voorts vertelde prof. Ton Begeman een aantal jaren geleden wat hij op zijn reizen naar de Noordpool had meegemaakt. Hij bezocht onder meer archeologische vondsten van menselijke bewoning: de pre-Inuit. Eén daarvan bevond zich op 1000 km van de Noordpool (vergelijkbaar met de afstand Spitsbergen-Noordpool). Het bleek dat mensen daar 4000 jaar (!) geleden landbouw bedreven.

Ten slotte: reconstructies van de oppervlakte drijfijs over 10.000 jaar laten grote fluctuaties zien en een ijsbedekking die meestentijds aanzienlijk kleiner was dan nu.

Arctic-Sea-Ice-Holocene-Stein-17

Deze ontwikkelingen kunnen onmogelijk worden toegeschreven aan CO2 van welke oorsprong dan ook (natuurlijke of menselijke). Er is dus niets nieuws onder de zon.

Overigens, over de Zuidpool waar het ijs wèl aangroeit heeft de NOS voor zover wij weten nooit bericht.

Maar de excursie naar Spitsbergen is slechts het topje van de ijsberg van tendentieuze klimaatinformatie die de NOS verstrekt.

Waarom wordt er zo ruim podium gegeven aan aan activisten die geen wetenschappelijke kwalificaties hebben op klimaatgebied, zoals Bernice Notenboom, Marjan Minnesma en CEO’s? En waarom horen we niet of nauwelijks iets van vooraanstaande wetenschappers die wèl competent zijn?

Wij noemen er een aantal, met voor elk een link naar hun voordrachten op video:

Tim Ball, Judith Curry, John Christy, John Coleman, Freeman Dyson, Don Easterbrook, Ivar Giaever (Nobelprijswinnaar), William Happer, Tony Heller, Richard Lindzen, Christopher Monckton, Willy Soon en Roy Spencer. Deze lijst kan met talloze gekwalificeerde wetenschappers uit alle landen worden aangevuld.

In de klimaatdiscussie moet men niet alleen letten op dat wat er wèl wordt gezegd, maar ook – en vooral!- op dat waaraan stilzwijgend wordt voorbijgegaan. De klimaatrapportage van de NOS vertoont in deze belangrijke omissies, waardoor een eenzijdig alarmistisch beeld wordt geschilderd.

Laten we een paar punten noemen.

Gebrek aan correlatie tussen CO2 en temperatuur op alle tijdschalen

Zie hier.

Recente klimaatverandering valt binnen de marges van de natuurlijke variabiliteit

Zie hier.

Hoge correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur

Deze is op vele tijdschalen aangetoond. Zie bijvoorbeeld hier.

De opwarmings’pauze’ of hiatus die nu al zo’n 20 jaar duurt

De opwarming van de aarde is zo’n 20 jaar geleden gestopt. Sindsdien heeft zich een nauwelijks statistisch significante stijging van de temperatuur voorgedaan. Bovendien bleef die vèr achter bij de modelprojecties. Zie hier. Waarom is onduidelijk. Geen enkel klimaatmodel heeft de quasi-stabilisatie van de gemiddelde wereldtemperatuur voorspeld.

If you can’t explain the pause, you can’t explain the cause.

Gebrek aan trends in weersextremen alsmede gebrek aan correlatie tussen CO2/temperatuur en weersextremen

Zie het speciale IPCC-rapport hier.

Het uitblijven van een versnelling van de zeespiegelstijging

Zie bijvoorbeeld hier.

De ineffectiviteit van het klimaatbeleid

Wij hebben er al vaak op gewezen, maar het blijft een olifant in de zaal. En deze valt onder de omerta van de mainstream klimatologen.

Citaat:

Als we ervan uitgaan dat onze CO2 uitstoot tot opwarming van de aarde leidt, in de mate die het IPCC daarvoor berekend heeft, zal de Nederlandse inspanning van €200 miljard een afname van de gevreesde 4,5 graden opwarming in het jaar 2100 opleveren van 0,0002 C.

Dit getal is afgeleid van de 0,000045 die de Nederlandse staat aanvoerde in de Urgenda zaak, als invloed op de opwarming van de door Urgenda gevraagde extra maatregelen.

Dit is een volstrekt marginaal en onmeetbaar klein effect. De regering rechtvaardigt dit klimaatbeleid met de argumentatie dat we het goede voorbeeld moeten geven om de rest van de wereld in dit beleid mee te krijgen.

Dit suggereert uiteraard dat dan wél significante baten op zullen treden. Maar ook als de hele wereld mee zou doen en zich aan de Parijs afspraken zou houden, tot de afgesproken einddatum van 2030, en zelfs daarna dit beleid nog de rest van de eeuw zou volhouden (wat niet eens in Parijs is afgesproken), dan nog steeds is de invloed daarvan op de opwarming slechts 0,17 C.

Dus krijgen we dan 4,33 graden opwarming in 2100 in plaats van 4,5 graden, afgaande op de berekeningen van het IPCC.

Tot slot nog enige opmerkingen over de rol van weerman Gerrit Hiemstra, van wie ons geen wetenschappelijke publicaties (‘peer-reviewed’ of anderszins) op klimaatgebied bekend zijn. Hij doet nochtans forse uitspraken over de de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming). Zie bijvoorbeeld hier en hier. Vanaf minuut 24. Let op de woorden van Hiemstra over de klimaatscenario’s van het KNMI. Hierin stelt hij over de toename van zomerse dagen tussen een maximum en een minimum: ”afhankelijk van wat wij eraan kunnen doen”. De mens is dus verantwoordelijk voor een toename van zomerse dagen?

Het is opvallend dat de redactie van het NOS-journaal Hiemstra niet verzoekt om zich bij het weer te houden en zich van wilde speculaties te onthouden op basis van klimaatmodellen, die in de praktijk de temperatuurstijging grotelijks overschatten. Zelfs het VN-klimaatpanel (IPCC) gaat niet zover.

Kortom, in het licht van het voorgaande wij zijn van oordeel dat de NOS-berichtgeving over klimaat en aanverwante zaken (zoals duurzame energie) eenzijdig, ja zelfs tendentieus is, waardoor het publiek verkeerd wordt voorgelicht. Wij achten derhalve een fundamentele koerswijziging ter zake noodzakelijk.

Namens Climategate.nl.

Hans Labohm

Namens de Groene Rekenkamer,

Niek Rodenburg

Jeroen Hetzler

PS,

Wij sturen deze reactie ook naar de ombudsman van de NOS met het verzoek haar licht daarover te laten schijnen.

Naschrift

Op 26 mei kreeg ik de volgende reactie van de Heer Gelauff.

Geachte heer Labohm,

We worden het niet eens is mijn indruk.

Het lijkt me beter om onze discussie hier te sluiten.

Ik zie uit naar de analyse van de NPO-Ombudsman.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws