Foto: Marten van Dijl / Greenpeace.

Onlangs heeft Greenpeace het iconische standbeeld van Ingenieur Cornelis Lely op de Afsluitdijk in een oranje zwemvest gehuld. Nu de formatieonderhandelingen weer beginnen, benadrukt Greenpeace met deze symbolische actie dat alleen een stevig klimaatbeleid het “tij nog kan keren.”

Wordt het niet eens tijd om naar feiten te kijken? Tot voor kort was er geen enkele aanleiding om je zorgen te maken over de zeespiegelstijging. De afgelopen 125 jaar was die niet versneld en kwam op 23 cm, gemeten met peilschalen aan de kust. De stijging was dan ook lineair te noemen.

Satellietmetingen geven een andere waarde, maar die meten ook midden op de oceanen en daar heb je met golven en stuwing door wind en stromingen te maken. Ook is interpretatie van dit soort satellietdata sterk afhankelijk van het daarvoor gebruikte model. Met de satellietmetingen kwamen ze vanaf 1993 ook lineair uit op 2,6 mm per jaar of te wel 26 cm per eeuw.

De verschillen in meetmethode zouden dit verschil in uitkomsten kunnen verklaren.

De schatting van het IPCC is 3,6 mm per jaar wat neer komt op 36 cm per eeuw maar in hun tekst is wel een versnelling waar te nemen. Zij geven op basis van een “reconstructie” als de ondergrens van de stijging in 1901 1,2 mm aan en een bovengrens 3,2 mm in 2010.

Daar is nog niet direct een zwemvest voor nodig, hooguit een realistisch adaptatiebeleid. Maar frappant is wel dat daar waar metingen aangeven dat er sprake is een lineaire stijging, die in de tekst van het IPCC helemaal niet lineair is.

Laten we nu eerst de data eens op een rij zetten. Bron hier.

Allereerst de metingen met peilschalen gedurende de afgelopen 125 jaar, waarin geen enkele versnelling is waar te nemen. Dat is 1,9 mm gemeten aan de kust. Hun tekst:

“Zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt 125 jaar zeer gelijkmatig Over de hele periode 1890-2014 gezien is de zeespiegel langs de Nederlandse kust gestegen met bijna 23 cm. De trend in de data blijkt een gelijkmatig/lineair patroon te vertonen over de hele meetreeks. De jaarlijkse verandering bedraagt 1,9 mm per jaar (Zie figuur Nederland).”

Ook geven ze aan dat de stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode.

Vervolgens is men vanaf 1993 gaan meten met satellieten.Daarmee meet je de hoogte van de zeespiegel over een veel groter oppervlakte met golven die constant in beweging zijn. Hierdoor krijg je ook andere meetwaarden en nauwkeurigheidsmarges. Ook hier wordt geen versnelling gemeten vanaf 1993. De tekst:

“Zij berekenen de mondiale zeespiegel uit satellietwaarnemingen vanaf 1993. Over deze periode is de stijging bij benadering lineair, en bedraagt 2,6 mm per jaar, met een ondergrens van 2,2 en een bovengrens van 3,0 mm per jaar”

En dan het IPCC. Die gaan uit van bestaande informatie en schattingen om een voorspelling te maken voor de toekomst. Dit is hun tekst:

“Over de periode 1901-1990 wordt in beide benaderingen een toename van 1,2 tot 1,5 mm per jaar “gereconstrueerd”. Over de periode 1993-2010 wordt een sterkere toename gevonden, namelijk van 2,8 tot 3,0 mm per jaar. Het IPCC (2013) komt tot een vergelijkbare conclusie: tussen 1993 en 2010 steeg de mondiale zeespiegel zeer waarschijnlijk met 3,2 mm per jaar. Het IPCC geeft voor deze schatting een ondergrens van 2,8 en een bovengrens van 3,6 mm per jaar.”

Hier kun je een aantal conclusies uit trekken:

Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen. De jaarlijkse stijging bedraagt 1,9 mm per jaar. Ook geven ze aan dat deze stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode. Na de start van de satellietmetingen zijn de metingen met peilschalen gewoon doorgegaan en gezien de uitkomsten is er nog steeds geen versnelling waar te nemen. Je zou daaruit dan ook kunnen vaststellen dat ook nu nog steeds sprake is van een lineaire zeespiegelstijging van 1,9 mm per jaar. Ook de satellietmetingen over de periode vanaf 1993 geven geen versnelling van de stijging aan.

Het IPCC geeft echter voor de zeespiegelstijging tussen 1901 en 1990 een waarde van 1,2 tot 1,5 mm dat is al een stuk lager dan de al 125 jaar waargenomen gemeten waarde van 1,9 mm. Vervolgens geeft het IPCC aan dat tussen 1993 en 2010 de mondiale zeespiegel zeer waarschijnlijk steeg met 3,2 mm per jaar.

We hebben in de tekst al een (gecreëerde?) daling van de waarde tussen 1901 en 1990, terwijl de waarden vanaf 1993 enorm stijgen. Wat ze doen is als eerste de meetwaarde van 125 jaar meten met peilschalen (waarvan wordt aangegeven dat die ongeveer overeen komt met de zeespiegelstijging) omlaag zetten en daarachter vanaf 1993 de bovengrens van de satellietmetingen aan te koppelen. Nochtans is er evenmin een versnelling van de stijging met satellietmetingen waargenomen.

Conclusie

Er is geen versnelling waar te nemen in de stijging gemeten met peilschalen.De jaarlijkse verandering bedraagt 1,9 mm per jaar. Ook geven ze aan dat de stijging van 23 cm vrijwel overeenkomt met de wereldwijde zeespiegelstijging van 22 cm in dezelfde periode. (Het zal toeval zijn als je kijkt naar het gravitatie-effect maar voor deze casus is dat mooi meegenomen.)

De meetwaarden met satellieten van de mondiale zeespiegel geeft ook geen versnelling aan van de stijging vanaf 1993. Over deze periode is die bij benadering lineair. Deze bedraagt 2,6 mm per jaar, met een ondergrens van 2,2 en een bovengrens van 3,0 mm per jaar (nauwkeuriger kunnen ze nog niet meten)

Het IPCC past de cijfers van metingen met de peilschalen aan en zetten er al een versnelling in over de periode van 0,7 mm sinds 1901 tot 0,4 mm in 1990. Daarna gaan ze over op de satellietmetingen die toch ook een lineaire stijging te zien gaven en komen ze met een stijging tot 3,2 mm per jaar.

Dit is volkomen in tegenspraak met de werkelijke gemeten waarden, waaruit zowel wat betreft de metingen met de peilschalen als die met de satellieten geen enkele versnelling blijkt. Kijk je echter naar de waarden van het IPCC dan zie je een versnelling van de 1,2 mm in 1901 tot 3,2 mm nu, met een schatting van een bovengrens tot 3,6 mm per jaar.

Wat is de zin van dit soort gedrag anders dan angst aanjagen? Er is geen enkele versnelling in de metingen waargenomen. Het zal wel toeval zijn maar de mondiale zeespiegelstijging van 22 cm over 125 jaar blijkt vrijwel gelijk te lopen met de gemeten waarden van de peilschalen.