Ir. Frans Rooijers.

Trouwe lezers zullen zich herinneren dat Climategate.nl (als eerste!) een ruwe schatting heeft gepubliceerd van (een deel van) de kosten van de energietransitie tot 2030: € 580 miljard . Deze schatting werd destijds sterk bekritiseerd door verschillende respondenten, als zijnde aanzienlijk te hoog.

Ook het Forum voor Democratie is – als eerste politieke partij – met eigen berekeningen gekomen, die iets hoger uitkwamen, maar toch eenzelfde orde van grootte lieten zien als die welke Climategate.nl had gepubliceerd. Voor een heldere presentatie van de cijfers door partijleider Thierry Baudet zie hier.

Tijdens een recente hoorzitting in de Tweede Kamer (Commissie EZK) bevestigde ir. Frans Rooijers (directeur CE Delft) deze inschatting van de astronomische kosten van de energietransitie. De komende 15 jaar kost dit alleen al minimaal € 800 miljard.

CE Delft heeft overigens in een eerdere fase van de klimaatdiscussie een bedenkelijke rol gespeeld. Zie hier.

Ik citeer:

Bijdrage van Hans Labohm aan de nota ‘Klimaatverandering klimaatbeleid. Inzicht in keuzes voor de Tweede Kamer’ (te downloaden op www.ce.nl). Het stuk is niet opgenomen in de nota omdat de ‘strekking sterk afwijkt’ van de rest van de nota. Echt verbazingwekkend is dit niet, het bureau CE is een eind jaren 70 ontstaan uit de milieubeweging.

De Tweede Kamer had dus vooraf kunnen weten dat ze een rapport bestelde bij een bedrijf dat het juist moet hebben van een eenzijdige voorstelling van zaken. De laatste klimaatnota is daar een illustratie van. Een bewerking van onderstaande tekst zal in december 2004 verschijnen in Liberaal Reveil.

Kortom, het gaat hier om een ingenieursbureau dat mede verantwoordelijk is voor de aanwakkering van de klimaathysterie in ons land. Het is derhalve verheugend dat zij thans – met professionele integriteit – met de juiste schattingen komen van wat de energietransitie onze samenleving gaat kosten.

Het onderstaande videofragment laat slechts een deel zien van de discussie, die daarover in de commissie EZK heeft plaatsgevonden. Zouden ze ook hebben gesproken over het klimaateffect van het transitiebeleid? Want wat is het hypothetische, modelmatige berekende klimaateffect daarvan in termen van verminderde opwarming? Trouwe lezers weten dat dat 0,000 graden en nog wat is. Kortom, dat is héél veel geld voor een onmeetbaar resultaat.

De vraag rijst waarom een dergelijke informatie tot dusver niet van overheidszijde is verstrekt. Immers Rooijers verklaarde dat deze berekeningen reeds aan het begin van het jaar zijn gemaakt.

Maar deze gang van zaken is symptomatisch voor de informatieverschaffing over zaken die met klimaat/energie hebben te maken. Cruciale informatie wordt eenvoudigweg achter gehouden, zodat zowel de politiek als de burger op het verkeerde been worden gezet en men bij de besluitvorming ter zake niet over alle relevante informatie kan beschikken. Deze handelwijze is in strijd met goed openbaar bestuur en ondermijnt het vertrouwen van de burger daarin.

Klimaat maakt meer kapot dan je lief is.

Kijk en huiver.

https://www.facebook.com/forumvoordemocratie/videos/1911174385856637/