Marjan Minnesma. Cartoon: Mirjam Vissers Artwork.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter van 24 juni 2015 over de klimaatzaak, die de directeur van Urgenda, mevrouw Marjan Minnesma, tegen de Nederlandse Staat had aangespannen. De uitspraak luidde:

‘De overheid moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% t.o.v. 1990 verminderd hebben.’

De rechter deed deze uitspraak op grond van het feit dat de Nederlandse Staat haar burgers moet beschermen tegen de gevaarlijke klimaatverandering.

Je kunt je hierbij afvragen of er voldoende zorgvuldigheid door de rechters in acht is genomen: hadden zij, gezien de toenemende kritiek en bezwaren tegen het IPCC-rapport, zich op de hoogte moeten laten brengen van deze andere opvattingen en hadden zij dit ook in hun uitspraak moeten meenemen?

Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam op 27 januari 2019 met de uitspraak, dat de opgelegde doelstelling van 25% niet gehaald zal worden. In vervolg hierop deed mevrouw Minnesma de uitspraak, dat ze van plan is om per jaar een dwangsom te gaan eisen van ½ miljard Euro. Het is de belastingbetaler die hier uiteindelijk voor opdraait. Ik ben dan wel benieuwd in welke zakken dit geld terecht komt!

Op dit moment gaan veel van de talkshows (Jinek, Pauw, De wereld draait door) over de vernietiging van de Aarde door de klimaatverandering ten gevolge van de menselijke CO2-emissie. Maar de Aarde zal echt niet door een toename van CO2 verloren gaan. Integendeel de flora en fauna zullen bloeien als nooit tevoren.

Op de achtergrond worden dan beelden vertoond van schrikaanjagende rookpluimen, zoals deze te zien zijn op onderstaande foto. De oplettende lezertjes onder u zullen opmerken, dat het hier gaat om koeltorens, waar koeling van water plaatsvindt door verdamping. De witte pluimen bevatten geen gasbelletje CO2!

 

Ook de NOS heeft er een handje van om de klimaatzaak op de spits te drijven. Zie hier.

Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS, zei het volgende over de neutraliteit van de NOS:

‘De NOS neemt geen stelling. Over geen enkel onderwerp. Wij kiezen die onderwerpen en nieuwsgebeurtenissen die we vanuit onze wettelijke taak relevant vinden voor ons grote publiek.’

Weerman Gerrit Hiemstra, die zich ook neutraal dient op te stellen, is van mening, dat er nog steeds mensen zijn die de invloed van CO2 ontkennen hetgeen te maken heeft met belangen.

Als we het over belangen hebben, dan valt er bij de Stichting Urgenda het volgende op. Als zelfstandige stichting streeft Urgenda naar een circulaire economie, die draait op duurzame energie en groene grondstoffen. Haar strijd is gericht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Zelfs aardgas kan geen genade vinden en met de strijdkreet, ‘Van het gas af’, pleit zij voor grootschalige invoering van windmolens en warmtepompen.

Als je de bescherming van het welzijn van de burgers nastreeft, dan leiden deze projecten tot economisch verval en armoede onder de mensen. Dit is ook het item waarop de Nederlandse Staat is veroordeeld.

Op de Urgenda balans van 2017 treft men o.a.de volgende bronnen van inkomsten aan:

Subsidie Postcode Loterij:    € 1.500.000
ThuisBaas project :                 €    550.000

ThuisBaas helpt particulieren om hun woning in één keer energieneutraal te maken voor een gemiddelde prijs van € 35.000 met een terugverdientijd door besparing aan energie van 15 jaar.

Uit de praktijk weet ik dat een gemiddeld bedrijf geen investeringen doet als de investering binnen 5 jaar niet is terugverdiend. In deze tijd van onzekerheden kan je het de burger, die niet over een vast arbeidscontract beschikt, dit niet aan doen. Bovendien verwacht ik, dat de warmtepomp met al haar appendages, niet eens 15 jaar mee gaat. Het is een wurgcontract!

Het rendement van (lucht) warmtepompen loopt ook nog eens enorm terug bij lage temperaturen en juist op die momenten is er grote behoefte aan verwarming. Kortom: Het welzijn van mensen is in het geding!

In het noordoosten van de VS en het zuidoosten van Canada worden op dit moment (eind januari 2019) temperaturen gemeten van 25° tot 40° graden Celsius onder nul. Deze extreme kou wordt veroorzaakt door een vortex (poolwervel) boven de noordpool. Het is een sterk lagedrukgebied op zo’n 30 tot 50 km hoogte.

(a)(b) De meanderende poolwervel tussen de koude poollucht (blauw) en de warme lucht (roze).

(c) Een gebied met koude lucht raakt los. Zie hier.

De vortex kan instabiel worden, waardoor er een gedeelte losraakt in de vorm van een meander (een ovale lus). Dit is wat er is gebeurd in de VS en Canada, waarbij er al vele mensen zijn dood gevroren!

Let wel: Er is hier sprake van een weersverandering door een natuurlijke oorzaak en dat heeft dus niets van doen met de CO2-fabel.

Volgens meteoroloog Peter Kuipers Munneke kan dit ook in Europa gebeuren. New York wordt ook geteisterd door deze extreme kou en dan te weten dat Napels op dezelfde noorderbreedte graad ligt!

Laten we ons eens voorstellen dat dit bij ons gebeurt met tevens de realiteit van gesloten kolencentrales, zeer uitgebreide windturbine parken, een veelheid van zonnepanelen, de burger van het gas af en het merendeel van de huishoudens aangesloten op (lucht)warmtepompen, zoals de overheid nu met haar klimaatplan voorstelt.

1. De (lucht)warmtepompen werken niet meer bij zulke lage temperaturen.

2. Zonnepanelen zijn bedekt met sneeuw en geven geen elektriciteit meer.

3. De wieken van de windturbines zijn bedekt met ijsafzetting en moeten worden stilgezet vanwege het gevaar van wegslingerende ijsplaten en het gevaar van in onbalans raken van de molen, waardoor rotorbladen kunnen afbreken.

 

De schrik van de automobilisten en fietsers: vallend ijs van de wieken van windmolens. Het gebeurde in januari 2017 bij Rozenburg. 

Er zijn testen in uitvoering om met krachtige drones, waaraan een luchtslang is bevestigd, met warme lucht het ijs te verwijderen. Een aardig tijdverdrijf, waarbij ook de omgeving moet worden afgesloten.

Van dr. Fred Udo (onderzoeker windenergie) kreeg ik het volgende bericht, dat afkomstig is uit de VS:

‘De meeste problemen met ijsvorming op de rotorbladen doen zich voor in heuvelachtig gebied (boven 600 m) waar de turbines in koude vrieslucht staan opgesteld. De rotorbladen zijn hier voorzien van een verwarming aan de binnenkant van de wieken.’

4. Iedereen met een niet werkende warmtepomp haalt een elektrisch kacheltje tevoorschijn en daarmee wordt het stroomnet overbelast en valt de stroom uit.

Kortom: Het welzijn van mensen is in het geding! Vriezen we dood, dan vriezen we dood.

Dus overheid: blijf van het gas af, hou voorlopig centrales operationeel, stop met het plaatsen van windturbines en bereid u voor op nieuwe generatie kerncentrales.

In New York wordt 31% van de energie door kerncentrales opgewekt! Al zou het maar één keer voorkomen: neemt u deze verantwoording?

In dit licht is het wellicht verstandig om het VN-klimaatakkoord op te zeggen.

Overigens zullen er onder de deelnemers van de Postcode Loterij ook sceptici zijn en de vraag is dan of die mensen zich realiseren dat hun inleggeld naar een stichting als Urgenda gaat. De Postcode Loterij zou zich eens moeten afvragen of dit een goed doel is.

De Postcode Loterij doneert eenzelfde bedrag aan Greenpeace, die met hun acties kolencentrales afwijzen. (Op 10 februari 2016 beklommen actievoerders de schoorsteen van de nieuwe E.ON centrale.)

Zowel Urgenda als Greenpeace waren voorstanders van centrales, die biomassa verstoken, maar zij hebben inmiddels gas terug genomen. We hebben het dan over houtpellets (geperste houtsnippers). Deze houtpellets worden vooral in Canada uit dennenbomen geproduceerd.

Volgens het Energieakkoord van 2015 is het bijstoken van houtpellets in kolencentrales ‘CO2-neutraal’ als er nieuwe aanplant van bomen plaatsvindt. Volgens alarmisten draagt dit bij tot stabilisatie van het CO2-gehalte in de
atmosfeer en daarmee tot terugdringen van de opwarming van de Aarde.

Niets is minder waar! De kale vlakte die overblijft heeft een tijd lang een lager albedo dan het voormalige bos en de grond neemt dus meer warmte op. Bovendien is er geen sprake van ‘CO2-neutraal’. Een dennenboom neemt gedurende 80 tot 120 jaar van haar leven 2,5 ton CO2 op, die nu binnen een zeer korte tijd weer uitgestoten wordt. Er komt steeds meer CO2 in onze atmosfeer.

Daarbij moet u ook weten, dat moderne kolencentrales qua rookgassen schoner zijn dan centrales die op houtpellets draaien. Bovendien is de productie en transport van deze pellets allesbehalve duurzaam, zoals uit onderstaande afbeelding blijkt.

De aanmaak en het transport van houtpellets vraagt veel fossiele brandstof

 

 

Er zijn in Nederland nog 5 kolencentrales operationeel met een gezamenlijk nominaal vermogen van 4660 MW. Drie van deze centrales draaien gedeeltelijk op biomassa. Het huidige beleid is erop gericht dat er twee centrales gesloten worden in 2024 en de andere drie centrales in 2030.

Als we nu zouden starten met de bouw van 2 derde generatie kerncentrales dan kunnen we het vermogen door sluiting van deze centrales opvangen. Het is aan de overheid om onmiddellijk een positieve campagne betreffende kerncentrales te starten.

Om ons heen zie je acties ontstaan van jongeren, die een beter klimaatbeleid eisen. Zij vragen aandacht voor een schonere lucht door minder CO2 en een schoner milieu. Een schonere lucht verkrijg je niet door minder CO2.

De luchtkwaliteit wordt verpest door emissies van: Cfk’s, oplosmiddelen, benzeen, stikstofoxiden, zwaveloxiden, ammoniak, fijnstof, etc.

De winning, productie en het verstoken van fossiele brandstoffen vormen hierin een belangrijke oorzaak en daarom is het ontwikkelen van duurzame, effectieve energiebronnen een juiste aanpak. Het op grote schaal plaatsen van windturbines en warmtepompen is geen duurzame aanpak.

Voor een schoner milieu dient de aanpak gericht te zijn op: adequaat opruimen van asbest, minder gebruik van plastic verpakkingsmateriaal, schoonmaak van de oceanen, totaal verbod van lozen van giftige stoffen, etc.

Als we bovenstaande acties tot verbetering realiseren, pas dan hebben we onze verantwoordelijkheid genomen betreffende het welzijn van onze volgende generaties.

Het ‘van het gas af’ is op basis van bovengenoemde argumenten een dramatische geldverslindende dwaling.