Beleidsmislukking door neutraal effect van klimaat’neutraal’.

Een gastbijdrage van Paul Scheffers.

De ambitie van de coalitie in het kabinet Rutte III is om de CO2-uitstoot binnen 31 jaar naar nul te brengen, om de al miljoenen jaren bestaande klimaatverandering een halt te kunnen toeroepen. Het beleid en wetgeving door het kabinet (de Energiewet uit 2013 en klimaatwet van 2019) met als doel ‘stop klimaatverandering’ wordt door politieke medestanders, klimaat- en natuuractivisten als effectieve klimaatbeheersing geheiligd ten einde klimaat’neutraal’ te zijn in 2050.

Tot op heden hadden alle klimaatveranderings”neutraal’ en klimaat’neutraal’ gerichte maatregelen geen enkel effect gehad op het klimaat en gezien de kortzichtige politieke ‘duurzame’ energiekeuzes zal het effect op het klimaat in de toekomst voorspelbaar neutraal tot onmeetbaar zijn. Ten behoeve van klimaatbeheersing is klimaat’neutraal’ zelfs het bewijs op haar benaming; Geen enkel positief klimaateffect te verwachten in 2050, dus het nuttig klimaateffect van alle klimaatbeheersing is inderdaad gewoon neutraal.

De meme’s klimaatveranderings’neutraal’ of ‘CO2-neutraal’ zijn zeer misleidend
Beide ideologische meme’s zijn politiek en vooral ideologisch gemunte termen, die moeten duiden, dat een maatschappelijk proces en/of productieproces NIET bijdraagt aan de verdere opwarming van de aarde. Opwarming van de aarde wordt doorgaans onwetenschappelijk en verwarrend als ‘klimaatverandering’ aangeduid, terwijl klimaatverandering juist de norm is op aarde en er altijd al is geweest, ook in de perioden van natuurlijke afkoeling in onze historie.

Er is en er zal dus altijd klimaatverandering op aarde zijn, apart van beperkte menselijk invloed, die niet te ontkennen valt. ‘Stop klimaatverandering’ is dus baarlijke nonsens.

Klimaatcompensatie is neutrale drogreden of slechts een fake-deugdzame aflaatregeling
Klimaatcompensatie en CO2-compensatie zijn termen die aangeven, dat voor een de maatschappij, organisatie, een (productie-)proces, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2-uitstoot, op enige manier wordt gecompenseerd, om de politieke doelstelling van klimaat’neutraal’ te kunnen bereiken.

Tot op heden is er niks bereikt en zal er ook niks worden bereikt door deze klimaatcompensatie. Het klimaat wordt niet koud of warm van deze klimaatcompensatie. Het voelt bij de politiek zeer deugdzaam aan om klimaat te gaan compenseren, ondanks dat het niks uithaalt en het klimaateffect NUL of neutraal is. Het blijkt vooral de functie te hebben van een belastbare morele aflaatregeling om het aangeprate schuldcomplex te kunnen afkopen van de veronderstelde vooral door mens veroorzaakte catastrofale klimaatverandering.

‘Neutrale’ klimaatcompensatie met ‘duurzame’ energie door kappen van moerasbossen
Tot het huidige duurzame instrumentarium voor de bestrijding van klimaatverandering worden door de Nederlandse regeringscoalitie duurzame speerpunten als wind-, zonne-energie en ook elektrificering van de mobiliteit gerekend, die alle weinig tot geen CO2-besparen, echter wel wereldwijd grote milieuvervuiling veroorzaken door hun impliciete toenemende honger naar zeldzame aardmetalen en mineralen.

Vreemde eend in het ‘duurzame’ instrumentarium is verder de politieke argumentatie en pleidooi voor steeds meer energie op te wekken uit biomassa. Van biomassa is bekend dat kolencentrales, nu bij wet geregeld, hun stroom moeten gaan opwekken met houtpellets geproduceerd met versnipperde oerbossen en moerasbiotopen uit de USA, vervolgens per bulkcarrier naar Nederland vervoerd om dan naar de energiecentrales te worden gereden.

Niet alleen wordt een zeer hoge CO2-uitstoot geproduceerd met deze intensieve elektriciteitsproductie door biomassacentrales, die in Nederland nu als paddenstoelen uit de grond schieten, maar ook dat biomassa 50% meer CO2 uitstoot dan aardgas en 20% meer CO2 uitstoot dan de oorspronkelijke kolenstook. Snapt u het nog?

Biomassastook maakt in Nederland nu 60% van alle ‘duurzame’ energie opwekking uit en het percentage neemt naar verwachting de komende jaren nog toe, ondanks de ideologisch voornemens geheel met biomassa-elektriciteit te stoppen, vanwege juist die extra CO2-uitstoot.

‘Duurzame’ natuurdestructie en milieuvervuiling, bepaald niet neutraal, wel enorm
Er blijkt niks aan klimaatbeheersing te worden bijgedragen door ‘duurzame’ energie en ‘duurzame’ mobiliteit. Feitelijk is de gehele politieke contributie aan klimaatbeheersing, door huidige ‘duurzame’ wetgeving en beleid, NUL tot neutraal. Klimaatneutraal dus in die betekenis, dat huidige ‘duurzame’ wetgeving en beleid niet alleen feitelijk niks bijdraagt aan het stoppen van CO2-uitstoot, maar zich juist kenmerkt door enorme natuurdestructie en grove milieuvervuiling in Nederland, maar ook vooral in de rest van de wereld (‘ver van mijn bed show’) vooral door de delving van benodigde zeldzame aardmetalen en mineralen.

Een gotspe is verder, dat zonnepaneelparken en windturbineparken in Nederland geplaatst worden ook in Natura 2000 natuurgebieden, tegen de uitgesproken fundamentele bezwaren door de burgers, wier oppositie opzij gezet werd door een door een Ruttecoalitie ingevoerde Crisis & Herstelwet (2010).

Een ‘circulaire economie’ zorgt ook niet voor minder CO2-uitstoot
Een andere veel door de overheid gepropageerd ‘duurzaam’ beleid is die van het streven naar een ‘circulaire economie’. Bij een circulaire economie is de doelstelling, dat productie zich totaal gaat richten op het hergebruik van afval en restproducten, om zo natuurlijke en zeldzame grondstoffen te kunnen besparen. Het idee van meer recycling is overigens wel een positief streven.

De foute gedachtekronkel echter is, dat de circulaire economie minder energie nodig zou hebben en minder CO2-uitstoot zou genereren. Dit sprookje van minder energie is makkelijk te ontkrachten door de grotere volumes van gevarieerde samenstelling, grotere benodigde sortering en grotere bewerkelijkheid in het productieproces bij het produceren uit afval en restproducten. Een complexere circulaire economie zal daarom meer energiebehoefte genereren en niet voor minder CO2-uitstoot zorgen, wellicht zelfs meer.

Bizar, duurzaamheidsfraude door de Europese Unie gestimuleerd
De opstelling van windturbineparken en zonneparken in Nederland mag als CO2-reductie te boek worden gesteld in de ‘duurzame ’boekhouding van de Europese Unie (EU), ondanks de enorme natuurdestructie en milieuvervuiling waarmee dat gepaard gaat en de CO2-reductie weinig tot NUL is door de fossiele back-up van snelle Peak-gascentrales die meer CO2 uitstoten dan de werkelijke ‘duurzame’ CO2-besparing is.

Echt bizar is, dat elektriciteit uit biomassa geproduceerd door de EU mag worden bijgeteld als CO2-reductie, terwijl het juist aanzienlijk meer CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Hierbij wordt de CO2-uitstoot bij alle lidstaten niet als neutraal maar als positieve maatregel voor effectieve klimaatbeheersing geaccepteerd door de EU.

Terwijl bijvoorbeeld bijstandsfraude, belastingfraude en creatief boekhouden in de administratie van de rechtspersoon (BV/ NV/overheid) geen overtredingen zijn, maar juist misdrijven voor het wetboek van strafrecht, wordt ‘duurzaamheids’fraude door de Europese Unie dus gestimuleerd.

Deze cultuur van creatief klimaat-boekhouden binnen de Europese Unie en door de EU-lidstaten, zal dan uiteindelijk ook leiden tot een beleidsmislukking van catastrofale omvang, te meer daar die nu bewust door de ideologische politiek wordt afgedekt en dood gezwegen door de kritiekloze media.

Het klimaateffect van CO2-uitstoot blijkt aanzienlijk minder, zo analyseert het VN-IPCC. Het laatste klimaatrapport (AR-5) door het Intergovernmental Panel on Climate Change (VN-IPCC) toont aan, dat ons klimaat aanzienlijk minder gevoelig is voor broeikasgassen dan de alarmistische klimaatmodellen van het VN-IPCC ons decennia-lang hebben laten zien. De aanwijzingen hiervoor en de relevante wetenschappelijke artikelen werden gepubliceerd in het vijfde klimaatrapport (AR5) van het VN-IPCC. Deze belangrijke analyse uit het wetenschappelijke klimaatkernteam (WG1) wordt bewust genegeerd en buitengesloten van de tekst in de VN-IPCC-samenvatting voor beleidsmakers (SPM).

We mogen niet vergeten, dat de allergrootste wetenschappelijke klimaat datafraude en klimaatalarmisme erop gebaseerd al jarenlang vanuit het VN-klimaatpanel zelf komt. In eerste 4 rapporten nam het catastrofale klimaatalarmisme toe op basis van de gefabriceerde hockeystick-grafiek door o.a. het CRU-EAU / VN-IPCC-kernteam, beter bekend geworden als ‘Climategate’ .

Bij hun nog recente rapport AR5 is te constateren, dat het catastrofale klimaatalarmisme nog zeer sterk in de politieke samenvatting tot uitdrukking komt. Echter na AR5 kwam hun tussenrapport SR15, dat nu slechts 1,5 gr Celsius opwarming als wetenschappelijke verantwoorde toekomst stelt. Op basis van het rapport SR15 van het VN-klimaatpanel kan het Kabinet Rutte III inmiddels haar klimaatdoelstellingen halveren en de hoop is, dat de Nederlandse politiek dat op tijd gaat begrijpen voordat ze effectloze en kostbare beslissingen neemt met grote maatschappelijke schade als gevolg.

Ook hier is de voorlopige conclusie door de kritische klimaatwetenschap, dat extra CO2-uitstoot van minder klimaateffect naar bijna neutraal neigt.

Beleidsmislukking van catastrofale omvang en maatschappelijk bepaald niet neutraal
We stevenen in Nederland af, onder druk van een inmiddels wereldwijde ideologische en politiek gedreven klimaathysterie, op een beleidsmislukking van catastrofale omvang waarvan de nadelige effecten voor de maatschappij bepaald niet neutraal zijn.

Klimaatbeheersing wordt dus door alle klimaatmaatregelen geheel niet bereikt en is door de regering en het KNMI reeds geschat op een ‘klimaatwinst’ van ca. 0,0007 grC aan het einde van deze eeuw, terwijl klimaatbeheersing juist het politieke en ideologische doel is. Ook het VN-IPCC komt dus terug op haar eerdere zwaar overdreven CO2-alarmisme.

De kosten voor Nederland van de maatschappelijke klimaat-/energietransitie worden door kritische calculators op ca. € 1000 miljard  of meer geschat, een meer dan dubbele overschrijding van de huidige genoemde kostenramingen door onze overheid, een overschrijding die overigens normaal is voor budgettering en uitvoering bij infrastructurele overheidsprojecten in Nederland.

Bijkomend nadelig effect is, dat de democratie en het vertrouwen in de overheid door de burgers ernstige maatschappelijke schade lijdt. Ook dat is bepaald niet neutraal.

Papieren media en de NPO zijn niet neutraal
Onze ‘nationale’ omroep (NPO) en de meeste mainstream media schetsen een schrikbarend eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Als je kritisch bent op het VN-IPCC dat de aarde naar de knoppen gaat doordat CO2-uitstoot hoofdschuldige is in een aanstaande klimaatcatastrofe ben je ook fout en dom, ben je een hufterige klimaatontkenner analoog aan een holocaustontkenner.

Een publieke omroep zou journalistiek onberispelijk integer moeten zijn en ons, hun klanten, veelzijdig en vooral kritisch moeten informeren. Jarenlang hebben we quatsch moeten aanhoren over plezierreisjes voor ondernemers naar de opwarmende poolstreken waarbij het cruiseschip vooral vast dreigde te lopen in het pakijs.

Ook de leugens over het uitsterven van de ijsberen en walrussen die zogenaamd klimaatzelfmoord pleegden waren journalistieke ‘hoogtepunten’. Bij de NPO wordt als officieel beleid nog slechts kritiekloze klimaatalarmistische nieuwsgaring gebracht en ook diverse papieren media-outlets besluiten die heilloze weg te volgen, zoals bij de Groene en bij het Parool.

Media die in het belang van het publiek handelen zouden echte kritische journalistiek behoren te bedrijven door dieper te graven in de inmiddels ruim bekende achterliggende heimelijke doelstellingen van het klimaatalarmisme, namelijk de economie zwaar te beschadigen ten einde nieuwe internationale marxistische klimaat-wereldorde te kunnen vestigen. Hoor en wederhoor is wel het minste in de journalistiek, maar dat is in de postmoderne waarheid niet meer belangrijk.

Er is slechts één conclusie mogelijk en dat is dat ook de mainstream media in Nederland bepaald niet neutraal zijn wanneer het om de farce van klimaat’neutraal’ gaat.

De kernvraag bij ‘CO2-neutraal’, klimaat’neutraal’ en ‘Stop klimaatverandering’
Kun je nog kritiekloos neutraal blijven bij zoveel onzinnige en politiek gedreven massale klimaathysterie, bij zoveel wetenschappelijk fundamenteel kritische kanttekeningen, bij zoveel ‘duurzame’ natuurdestructie en milieuvervuiling en bij zoveel toekomstige maatschappelijke geldverspilling?

 

Naschrift

Enige tijd geleden schonk Climategate.nl aan het nieuwe initiatief van CLINTEL, onder de titel: ‘Er is geen klimaatcrisis.’

Ons Zweeds klimaatorakeltje, Greta Thunberg, roept op om te luisteren naar ‘de’ wetenschap. Naast alle onzin die zij uitkraamt, is dát toch een verstandig advies.

Meer dan 500 wetenschappers uit alle delen van de wereld steunen het initiatief van CLINTEL.

Hun namen en achtergronden zijn hier te vinden.