Ronald Plasterk moore en gibbs De ongereptheid van Moeder Aarde en ons welzijn hebben onder het huidige klimaatbeleid zwaar te lijden.

Foto: NASA.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Vanuit de eenzaamheid in de ruimte hebben de astronauten Wubbo Ockels (overleden in 2014) en André Kuipers ons een boodschap van levensbelang toegezonden.

Moeder Aarde is prachtig en een wonder, maar o zo kwetsbaar. Het is het enige ruimteschip, waarop wij vrij en gelukkig kunnen leven en mogen genieten van de prachtige natuur.

Producent Michael Moore en regisseur Jeff Gibb confronteren ons met hun film “Planet of the Humans” met de realiteit van het klimaatbeleid. Een film tegen het zere been van klimaatalarmisten, die inmiddels een verbod hebben geëist tegen het vertonen van deze ruim 1½ uur durende film. Michael More heeft deze film nu als gratis vertoning op YouTube gezet. Zie hier.

In NRC van 30 april 2020 schreef Paul Luttikhuis hier o.a. het volgende over:

De vraag is of de verontwaardiging van de klimaatactivisten terecht is. Het is niet zo dat Moore en Gibbs de klimaatwetenschap bestrijden. Sterker nog, ze vrezen dat het weleens slecht kan aflopen met de planeet als we doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen. Ze verzetten zich vooral tegen de voorgestelde oplossingen van milieuorganisaties.

Volgens Moore en Gibbs zijn die clubs meer bezig met de instandhouding van onze manier van leven, dan met het redden van de planeet. Ze concentreren zich op alternatieven voor fossiele brandstoffen in de ijdele hoop dat alles verder bij het oude kan blijven en spelen zo de fossiele industrie in de kaart. Oneindige groei op een eindige planeet noemen ze een levensgevaarlijke illusie.

Zie hier.

De film vertoont talloze misstanden bij de realisatie van een energietransitie met ‘duurzame’ bronnen.

Enkele voorbeelden:

► De organisatie van een muziekfestival gaf aan dat de benodigde elektriciteit werd opgewekt met zonnepanelen. In werkelijkheid bleek het vooral een op olie draaiende generator te zijn.
► Een elektrisch laadstation voor auto’s kreeg zijn voeding uit een naastgelegen gebouw. De elektriciteit bleek bij nader onderzoek afkomstig te zijn van een kolencentrale.
► Er wordt beweerd, dat zonnepanelen uit zand worden gemaakt. De werkelijkheid is dat de productie plaats vindt door een mengsel van gemalen kwarts en steenkool op hoge temperatuur samen te smelten.
► Er werden beelden getoond van enorme kale bosoppervlakten. De boomstammen (en dus niet afvalhout) werden in fabrieken verwerkt tot pellets als brandstof voor de “duurzame” biomassacentrales.
► Voor de productie van windturbines zijn grote hoeveelheden staal, aluminium, kunststof, cement en zeldzame aardmetalen nodig. De levensduur van een windmolen is 20 tot 25 jaar. Daarna moet het circus weer opnieuw opgetuigd worden.
► De mogelijkheid van kernenergie wordt niet genoemd.

Ronald Plasterk moore en gibbs De ongereptheid van Moeder Aarde en ons welzijn hebben onder het huidige klimaatbeleid zwaar te lijden.

Ronald Plasterk. Schermafbeelding.

In de Telegraaf van 1 mei 2020 schrijft Ronald Plasterk, dat er een volledig nieuw klimaatplan opgezet moet worden en hij is zelfs van mening, dat dit niet zonder kernenergie zal kunnen. Zie hier.

Alle pogingen om de Regering, het Parlement, Provinciale Staten en de Gemeenten tot andere gedachten te brengen zijn tot nu toe vrijwel mislukt.

 

Die maar één klok hoort, hoort maar één toon.

Zie hier.

In de afgelopen jaren zijn er enorm veel artikelen gepubliceerd met duidelijke meningen en argumenten over de minimale invloed van CO2 op het klimaat, tegen het plaatsen van windturbines en het krankzinnige idee om van “het gas af te gaan”.

Op een langere termijn zal de mensheid fossiele brandstoffen moeten ontberen en dus is het verstandig om te zorgen voor alternatieven in de vorm van duurzame energie. Gebruik de tijd om deze duurzame bronnen te ontwikkelen en kies niet op korte termijn voor onrendabele, gezondheidsbedreigende en landschapvervuilende windturbines.

Men realiseert zich hierbij kennelijk ook niet hoeveel gasleidingen er in Nederland liggen: Gas Unie beheert 12.000 km aan gasleidingen. Wellicht zijn deze in de toekomst nog nodig, maar zullen door het in onbruik geraken er kwalitatief niet beter op worden. Nu vinden er regelmatig schoonmaakacties van de binnenkant van de leidingen plaats door pigging. Bij pigging wordt gebruik gemaakt van een flexibele reinigingsprop, de zogenaamde pig, die met behulp van de heersende gasdruk door de leiding wordt geperst. De diameter van de flexibele pig is net iets groter dan de binnendiameter van de leiding.

Let wel! Er moeten natuurlijk wel zeer strenge maatregelen worden genomen tegen uitstoot van milieugevaarlijke stoffen en dat kunnen dus ook producten zijn uit de fossiele industrie (denk bijv. aan zware stookolie).

En vergeet ook niet de ongebreidelde boskap, die nog steeds plaatsvindt.

Voor de zoveelste keer: toename van CO2 heeft nauwelijks invloed op klimaatverandering, maar is een zegen voor de groei van planten en bomen!

Moderne kolencentrales worden gesloten en in plaats daarvan worden sterker vervuilende biomassacentrales (gestookt met houtpellets) als groene oplossing door de eentonige klok gepresenteerd.

Zelf ben ik medeondertekenaar van de CLINTEL Club en heb alle respect voor de pogingen van professor Guus Berkhout om het tij te keren. De taal, die hij hanteert is voor de geoefende amateur klimatoloog te begrijpen, maar ik denk dat dit geenszins het geval is voor de doorsneeburger, die het klimaatbeleid van de Regering voor zoete koek slikt en zich niet realiseert welke economische consequenties hieruit voortvloeien. Zie hier.

CLINTEL is wel duidelijk op de volgende punten:

► Er is sprake van een klimaatverandering, maar niet in die mate dat er sprake is van een crisis.
► De Aarde wordt sinds de miljoenen jaren geconfronteerd met klimaatveranderingen, die het gevolg zijn geweest van natuurlijke oorzaken. De invloed van de laatste ijstijd is rond 1850 tot een eind gekomen. Klimaatverandering is niets bijzonders. Het is de norm.
► Het tempo van de opwarming van de Aarde is veel lager dan door het IPCC is voorspeld.
► Klimaat laat zich niet door de IPCC-computermodellen de wet voorschrijven.
► CO2 mag dan een broeikasgas zijn, maar is zeker niet de schuldige. CO2 zorgt voor een groene Aarde.

In het eerstgenoemde artikel worden de termen adaptatie en mitigatie genoemd.

Adaptatie
Een natuurlijke klimaatverandering laat zich niet door mensen stoppen. Er zijn nu twee mogelijkheden.

* Neem maatregelen tegen de nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld bij droogte: zorg voor grotere zoetwater voorraden.
Bij wateroverlast: meer ruimte aan rivieren – dijkversterking – geen woningbouw in polders. Bij een te grote stijging van de zeespiegel: dijkverhoging – ophoging van de stranden.

* Maak gebruik van de voordelen die een veranderend klimaat (opwarming) biedt. Bijvoorbeeld wijnbouw. Telen van fruit en groentes, die nu in Midden en Zuid Europa gedijen. Vakanties in eigen land. Minder stookkosten. Minder vorstverlet. Minder gladheidsbestrijding.

Mitigatie
Maatregelen tegen klimaatverandering, die wel door de mens worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld het emitteren
van sterke broeikasgassen, zoals lachgas en gefluoreerde koolwaterstoffen (HFK’s, PFK’s) en zwavelhexafluoride.
(illegale) boskap – ontbossing – stoppen met de aanmaak van houtsnippers voor biomassacentrales.

Verstedelijking: witte kleuren voor gebouwen gebruiken – meer parken – beton in plaats van asfalt voor wegen.

Je zou denken, dat het klimaatprobleem wat op de achtergrond is geraakt door de uitbraak van de corona-ziekte.

Het lamleggen van de economische activiteiten gedurende een aantal maanden kost de maatschappij vele duizenden miljarden euro en gaat gepaard met faillissementen en werkloosheid. De maatschappelijk kosten hiervan zijn onvoorstelbaar hoog. In dit licht is het bizar dat de EU in de personen van Ursula von der Leyen, Frans Timmermans en Diederik Samsom hun dure Green Deal-plan toch willen doorzetten. Nederland draagt per jaar 2,5 miljard euro bij aan deze Europese kostenpost. Daarboven gaat de Nederlandse uitvoering van de klimaatwet elk gezin in 2020 een extra bedrag van € 1.500 kosten. Zie hier. En dat is nog maar het begin!

Evenals de VS kan Nederland het VN-klimaatverdrag en het Klimaatakkoord van Parijs opzeggen met als reden, dat de lasten ondraaglijk hoog worden en ten koste gaan van ons eigen welzijn. Bovendien – en daar willen klimaatactivisten nog niet aan – zullen de duizenden miljarden Euro aan kosten nauwelijks bijdragen aan een beïnvloeding van de de natuurlijke klimaatverandering.

In de Volkskrant van 31 oktober 2018 heeft Marcel Crok berekend, dat als ieder land zich houdt aan de Parijse afspraken er in 2050 een vermindering van de opwarming van 0,0003°C zal hebben plaatsgevonden.

In Nederland hebben duizenden mensen (klimaattafels, parlementsleden, RES-leden, gemeentebesturen, etc.) tijd en (belasting)geld besteed aan de totstandkoming van de klimaatwet en de implementatie daarvan. Het gros van deze mensen heeft geen enkele benul van het CO2 broeikasgasproces en volgen als slaven de orders van Timmermans, Nijpels en Wiebes, welke resp. Europees recht, rechten en werktuigbouw/bedrijfskunde hebben gestudeerd. Met alle respect voor hun achtergrond, zij beschikken niet over de fysische kennis van het CO2 broeikasgasproces.

Het zijn de IPCC-rapporten, waaruit de politici hun wijsheid putten. Het IPCC baseert zijn klimaatprojecties (géén voorspellingen) op computermodellen. Dit soort computermodellen wordt ook gebruikt voor weersverwachtingen en daarvan weten we dat er heel wat verwachtingen – en zeker die waar het meerdere dagen betreft – dikwijls niet uitkomen. Klimaat is een grillig fenomeen, omdat er vele – dikwijls onvoorspelbare – natuurlijke oorzaken een rol spelen. CO2 speelt in dit proces nauwelijks een rol!

In dit verband mag nogmaals worden gewezen op de tekst in het IPCC – rapport TAR3, hoofdstuk 14, pag. 771.

Daar staat letterlijk het volgende in:

The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.

Vertaald:

Het klimaatsysteem is een gekoppeld niet-lineair chaotisch systeem en daarom is een langere termijn klimaatvoorspelling onmogelijk.

Zie hier.

Tegen deze achtergrond heeft Ronald Plasterk gelijk als hij zegt dat de huidige klimaatwet van tafel moet.

De VN en de EU zouden zich onmiddellijk opnieuw moeten beraden over de consequenties van de uitspraken van de IPCC-rapporten en zich verdiepen in de werkelijke oorzaken van klimaatverandering, de rol van CO2 in dit proces en verdere studies afwachten. Onze eigen overheid zou met onmiddellijke ingang alle acties op het gebied van plaatsing van windmolens en zeker “van het gas af” moeten stilzetten. Besparen van energie door isolatie blijft een nuttige zaak.

In onderstaande KNMI-tabel is af te lezen, dat het aantal zonne-uren en daarmee ook de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland de laatste jaren is toegenomen.

De Bilt Eenheid 1981/2010 1990 2000 2017 2018 2019
Zonneschijn Uren 1602 1622 1515 1666 2045 1928

Zonliefhebbers kunnen nu de vakantie in eigen land doorbrengen: een schoolvoorbeeld van adaptatie! Bovendien draagt het bij aan het herstel van onze ingezakte economie.