Placcaat van Verlatinghe klimaatplannen klimaatneutraal De burger is monddood gemaakt, bedrogen beroofde slaaf gemaakt van de Brusselse klimaattirannie

Afbeelding: Absolute Facts.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

De Nederlandse onafhankelijkheid werd bekrachtigd door het ‘Placcaat van verlatinghe’, Aangeboden in onze vergadering te ‘s-Gravenhage, 26 juli 1581, ter ordonnantie van de Staten.

Bij lezing van deze verklaring van onafhankelijkheid, de geboorte van onze Nederlandse natie, dringt zich de actualiteit ervan op. Bijna 440 jaar geleden, maar toch actueel? Nou en of! Kijkt u maar naar de klimaatplannen van Timmermans:

,,Moeder Aarde heeft er genoeg van”, zei Frans Timmermans een half jaar geleden.[…] Opvallend is de focus op de consument. Want, zo staat er, die bepaalt uiteindelijk wat er geproduceerd wordt, hoe dat gebeurt en waar het vandaan komt. Om de burger daarbij een handje te helpen, wil de Commissie onder meer dat de Europese Unie stopt met het stimuleren van het maken en eten van vlees. Daarvoor gaat ze ook haar eigen subsidiebeleid herzien: geen geld meer voor campagnes om meer vlees te eten.

Moeder aarde bestaat niet, maar is een ecologistische dooddoener. De consument een handje helpen? Timmermans bedoelt: dwingen. Hij wil de boerenstand en visserij uitroeien en de voedselproductie terugschroeven. Lees maar mee:

Als we klimaatneutraal willen worden, moet alles worden aangepakt. Dus niet alleen het eetgedrag van de burgers, maar ook de landbouw, veeteelt en visserij. […] wil bijvoorbeeld dat afhankelijkheid van pesticiden in de landbouw verminderd wordt, dat er minder gebruik wordt gemaakt van kunstmest en dat boeren meer biologisch gaan verbouwen. […] Wat de Commissie betreft moeten boeren zich gaan storten op ‘nieuwe, groene businessmodellen’. CO2 uit de atmosfeer halen bijvoorbeeld, of zelf organische kunstmest en biogas gaan produceren uit landbouwafval en mest.

Bron.

U ziet het, de belangrijkste pijlers van de Nederlandse natie, voedselproductie en welvaart door export van landbouw- en veeteeltproducten worden 200 jaar terug gezet. Deze plannen, gevoegd bij de overige klimaatplannen zijn tiranniek, meedogenloos en grenzen aan het misdadige. De rode tirannie begint angstwekkend dichtbij te komen. Timmermans is verblind door zijn machtshonger en ideologische verdwazing. Wetenschappelijke kennis en kunde tellen voor hem niet mee; er is immers geen klimaatprobleem. Een Overheidsdienaar behoort echter zijn burgers te beschermen tegen geweld, armoede en tirannie.

Ik moest daarom onwillekeurig denken aan een andere tiran. De vorst van Spanje 440 jaar geleden Philips de Tweede. Ironisch genoeg bepaalde het katholieke geloof en geloof in zijn eigen goddelijke oorsprong de toenmalige loop van de geschiedenis w.b. de Nederlandse Natiestaat. Het doet denken aan de tirannie van het klimaatgeloof met bijbehorend aanspraak op morele verhevenheid:

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen.

Vertaald naar onze tijd, en specifiek voor klimaatbeleid, kunnen wij stellen dat de burger stiekem stukje bij beetje beroofd is van zijn fundamentele democratische rechten en keuzevrijheid. Het buiten de klimaattafels houden van de burger getuigt van minachting voor de burger. De afschaffing van het raadgevend referendum en de machtspositie van energiemaatschappijen met zalvende groene plannen waarin de burger niet wordt gekend, getuigt eender. Onze maatschappij is onder het ‘duurzame’ juk verworden tot een gesubsidieerde lobby- en kleptocratie. Wat blijft er dan nog over van de intentie:

… dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld…?

Dit laatste gebeurt overtuigend niet. Wat betekent bovendien Nederland zelf nog als natiestaat? Baudet o.a. heeft hierover uitstekende boeken geschreven. Zijn conclusie is verontrustend: onze natiestaat dreigt opgeslokt te worden door het machtshongerige Brussel. Brussel waar ook de klimaattirannie zich steeds dreigender van zich doet spreken in de gedaante van Timmermans. Uitgerekend ditzelfde Brussel waar de wrede tirannie van Alva met zijn buitensporige belastingheffingen (Penningen) en Bloedraad – een (activistische) rechtbank die ongebruikelijk veel doodvonnissen uitsprak – de aanzet gaf tot de onafhankelijkheidsverklaring, het Placcaat van Verlatinghe.

Na ca. 440 jaar is in Brussel als een aasgier tirannie opnieuw neergestreken. Ervaren wij niet allen de belastingen (Penningen) op energie, de ODE, de stijgende kosten van netbeheer door gesjoemel met investeringskosten? Kennen wij niet het Kaltstellen na het uitdragen van kritische geluiden, ontslagen, stoppen van onderzoeksgelden, weren van kritische wetenschappelijke publicaties? Kennen wij niet het neersabelen door de meeste media van het kritische geluid liefst met diens verkondiger erbij? Welk recht hebben de Nederlandse burgers, boeren en vissers tegen de op handen zijnde Brusselse tirannie Het antwoord luidt:

Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden. In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de vorst bij zijn intrede wordt gezworen. De vorst wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat hij uit zijn ambt wordt ontheven in geval van schending van de eed.

Hoe vaak zijn de Nederlandse burgers niet collectief, en ten onrechte, veroordeeld door de Bloedraad bestaande uit de milieubeweging, politieke milieupartijen en activistische rechters? Ergo:

Wij hebben dan ook de hoop op verzoening volledig opgegeven en zijn verder van elke hulp verstoken. Noodgedwongen hebben we andere middelen gehanteerd om de rechten, privileges, tradities en vrijheden van het vaderland te beschermen. Dit was noodzakelijk om het leven en de eer van vrouwen, kinderen en nageslacht veilig te stellen en om te voorkomen dat ze slaven zouden worden van de Spanjaarden. We hebben dan ook met recht de Spaanse koning afgezworen.

De burger is monddood gemaakt, bedrogen en tot beroofde slaaf gemaakt van de Brusselse klimaattirannie die ook de welvaart van de Nederlandse Natiestaat en ons nageslacht bedreigt. Bovendien, de kwetsbaarheid van heel Europa voor de communistische Chinese machtswellust wordt aldus vergroot. Het is hoog tijd om het juk van Timmermans als zetbaas van de op winst beluste energiebedrijven af te werpen. Winst die nota bene op oneerlijke wijze is gemaakt door subsidie in de vorm van roofbelasting, dezelfde als de Penningen van weleer. Het is hoog tijd dat de burger zijn eigen weg gaat terug naar een normale samenleving met democratische rechten en alle (keuze)vrijheid. Nexit? Desnoods. De nood dwingt met recht en rede:

Op grond van de voorafgaande overwegingen en door de nood gedwongen zijn we overeengekomen de koning van Spanje krachtens het recht vervallen te verklaren van zijn rechten ten aanzien van ons land. Van nu af aan zullen we hem niet meer moeien in kwesties betreffende deze landen. Ook zullen wij zijn titel als vorst niet meer gebruiken of toestaan dat iemand deze gebruikt. We hebben dienovereenkomstig de ambtenaren, rechters, ambachtsheren, leenmannen en alle andere inwoners van dit land ontslagen van de eed die zij aan de koning van Spanje hebben gezworen.

Bron

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).