Groene kakelkippen acceptabel realistisch en haalbaar totale finale energiegebruik mis het woord betaalbaar wethouder van leenen van het gas af

Afbeelding: National Library of Australia.

Een bijdrage Jeroen Hetzler.

De indruk ontstaat dat een volslagen ongecoördineerd ratjetoe aan onrealistische plannen en voorstellen is ontstaan, met name door van het gas af, RES en waterstof. RES is de door de Rijksoverheid opgelegde oekaze: ban fossiele energiedragers uit en vervang deze door windmolens, zonnepanelen, biobrandstof en het verbranden van bossen! Het is verboden om over kernenergie te reppen. Het is ook verboden te weigeren. Het is toegestaan natuurgebieden te gebruiken om de doelstelling te halen. Inhoudelijke technische en natuurkundige kennis is niet vereist. Een projectmatige aanpak evenmin, laat staan een kosten-baten-analyse. Elk weldenkend mens zal concluderen: een zootje. Terecht:

De Hoeksche Waard wil over tien jaar een kleine 0,5 terawattuur (TWh) – een half miljard kilowattuur – aan duurzame energie opwekken. Zonneparken, 28 windturbines en zonnedaken moeten daarvoor zorgen. Dat staat in de voorlopige Regionale Energie Strategie (RES), die op 1 juni moet worden ingediend bij het Nationaal Programma RES.

Acceptabel, realistisch en haalbaar. Die drie termen plakt wethouder en voorzitter van de RES-stuurgroep Piet van Leenen op de concept-RES die hij namens de energieregio Hoeksche Waard bij het Nationaal Programma gaat indienen. Uiterlijk in 2023 moeten alle 28 windturbines draaien en bergen duurzame energie opleveren. Samen met een flinke hoeveelheid zonnepanelen op bedrijfsdaken en boerenschuren en andere, minder in het oog springende, projecten denkt de Hoeksche Waard over tien jaar tussen de 0,4 en 0,5 terawattuur te kunnen leveren.

Bron.

Ik mis het woord betaalbaar. Hoe goed overigens is zijn inhoudelijke technische kennis om te kunnen stellen: Acceptabel, realistisch en haalbaar? Ik vrees groepsdenkende politieke prietpraat. Het verschil tussen elektriciteit en energie kent deze wethouder al niet. Elektriciteit namelijk levert maar 15% van de totale energievraag. Dus hoe zit het met die overige 85%? Gaan ze in de Hoekse Waard voortaan met paard en wagen rond en gaan ze, gekleed in veganistisch linnen, met de hand het land bewerken zonder gewasbeschermingsmiddelen? Ik denk dat de heer van Leenen wel wat relativistische bèta-wetenschappelijke kennis kan gebruiken bij zijn kwalificaties acceptabel, realistisch en haalbaar. Zo vrees ik bijvoorbeeld dat hij geen idee heeft van het natuurkundige begrip vermogensdichtheid. Ergo, waar hij eigenlijk mee bezig is. Wethouder van Leenen voert slaafs uit wat hem is opgedragen. Hij is niet de enige. Geen enkele wethouder in dit land geeft tegengeluid uit onkunde. Of is het uit angst? Vrijheid van meningsuiting lijkt een schaars goed geworden. Het is hoe dan ook een ontluisterende vertoning van slaafsheid, groepsdenken en incompetentie met de burger als slachtoffer. Het is een maar al te bekend fenomeen in de geschiedenis. Laten we daarom maar eens in de cijfers duiken:

De totale levering van wind en zon = 57,35 PJ en dat is 2,73% van ons totale finale energiegebruik van 2100 PJ. En daar gaan nog inpassingverliezen vanaf.

Bron.

De prestatie van wethouder van Leenen is 0,086% = 1,8 PJ/2100 PJ) van het totale energiegebruik. (0,5 Terawattuur = 1,8 Petajoule PJ). De gezamenlijke RES-plannen moeten 35 TWh opleveren = 126 PJ/2100 PJ = 6%. Nogmaals, ik mis het woord betaalbaar. Waar is de kosten/baten analyse bij dit verhaal?

Welke wonderen denk men nu met dit soort minuscule resultaten te bereiken? Wethouder van Leenen is trots. Een SGP’er die aan volksverlakkerij doet, mogelijk zonder dat hij het beseft. Ad van Wijk is er zeker een exponent van. Gefaald als directeur van het failliete Econcern (zie het boek Windhandel) en geparkeerd op een door Eneco gefinancierde leerstoel in Delft alwaar hij zijn barokke, heet tegenwoordig: ambitieuze, fantasieën alsnog kwijt kan. Het moge duidelijk zijn dat men op dergelijke fantasieën geen ordentelijk bedrijf winstgevend en toekomstbestendig kan maken, al helemaal niet als alles op het drijfzand van subsidie is gebaseerd. Deze man serieus nemen, is onverstandig. Nu er aanzwellende kritiek is op de noodzakelijkerwijs subsidieslorpende en maatschappelijk disfunctionerende windmolens door welvaartsverlies, zonnepanelen (idem) en biomassa (planeetvernietigend), meent men voor de zoveelste keer een nieuw speeltje te moeten inzetten om de aandacht af te leiden. Dit nieuwste speeltje heet waterstof en is zo mogelijk door zijn minuscule vermogensdichtheid nog grotere rotzooi dan wind, zon en biomassa. Eerst een paar vragen aan prof. van Wijk, aan minister Wiebes, aan de Tweede Kamer en aan de kritiekloze journaille in Nederland:

Hoeveel windturbines moeten er nog bijkomen ten behoeve van een waterstofeconomie voor 2022? Kunnen we in 2022 nog ons huis verwarmen?

Bron.

Ad van Wijk schreef het volgende:

Groene waterstof faciliteert de transitie naar een wereldwijd duurzaam energiesysteem. […] Met de implementatie van deze projecten (o.a., activiteiten en systemen tussen 2017 en 2030, zal er bij benadering jaarlijks 270.000 ton waterstof (38 Petajoule) geproduceerd worden in Noord-Nederland.” 160.000 ton via elektrolyse (windmolens), 100.000 ton biomassa vergisting en 10.000 MW waterstof uit de zongebieden.

Bron.

Nee maar, wereldwijd zelfs. En: waterstof uit de zongebieden. Wat bedoelt hij hiermee? Sahara hopelijk niet? Toch maar weer in de cijfers duiken:

Ons totale primaire energiegebruik per jaar is 3150 PJ. Daar gaan omzettingsverliezen vanaf en een stuk import en export, alsmede het aandeel als grondstof voor de chemische industrie. Na aftrek daarvan hou je het totale finale energiegebruik per jaar van Nederland over en dat was in 2017 ongeveer 2100 PJ […] En met deze plannen van Ad van Wijk komen we tot een schamele 38 PJ. En dat is 1,8% van ons totale primaire energiegebruik. Maar ook waterstof moet je bewerken tot grondstoffen of gebruiken in een brandstofcel en daarbij ontstaan overgangsverliezen, zodat je er van uit kunt gaan dat we netto tussen de 15 en 20 PJ bruikbare energie overhouden.

Bron.

Hoe belangrijk het is om nog dieper in de cijfers te duiken, moge hieruit blijken:

De stappen

1e elektrolyse stroom water naar waterstof en zuurstof verlies tussen de 20 en 30%. reken met 25%

2e opslag onder hoge druk het blijft gas onder een druk van 800 atm. betekent warmteverlies en aan de compressor en koelen van het gas verlies schatting 20% . Nu heb je waterstof opgeslagen en ben je al 40% van je energie kwijt.

3e gebruik daarbij wordt waterstof weer omgezet in stroom in bijvoorbeeld een auto met brandstofcel of een turbine in een centrale.

Rendement schatting 45% . Totaal verlies 63%. […] Daarmee moeten we auto’s laten rijden, huizen verwarmen, de industrie laten draaien etc.

Dan hebben we het over het totale finale energiegebruik dat is 2100 PJ. 10% daarvan is 210 PJ. TNO stelt over waterstof: “Hooguit 10 procent van de energie komt in de toekomst uit waterstof. Bovendien gaat bij de productie ervan een hoop energie verloren.” Zo waarschuwt TNO eindelijk. Zie hier.

Goed, 10% dus. Met in achtneming van die energieverliezen komen we verder rekenend uit op:

Ga je dat doen met waterstof dan moet je eerst (210 PJ : 100-63)x 100 = afgerond 780* PJ groene stroom opwekken om die 10% van TNO te halen. Wind en zon samen leverden 57,35 PJ in 2019.

Om die 10% van het energiegebruik met waterstof in te vullen moet de productie van wind en zon t.o.v. 2019 al 13,6 x hoger zijn.

De vraag is dan ook nog waar die overige 90 % vandaan moet komen.

Bron.

*780 Petajoule PJ = 217 Terawattuur TWh

Hoeveel windmolens zouden er aan te pas moeten komen? We lazen eerder dat de waterstofproductie van 270.000 ton voor 160.000 ton (= afgerond 60%) door windmolens wordt opgebracht. Kijken we eerst naar wat er aan vermogen is opgesteld en wat de productie hiervan is van wind op zee (WoZ) en wind op land (WoL).

Het vermogen van WoZ is 957 MW; de prestatie is 3.630 GWh = 43% productiefactor

Het vermogen van WoL is 3.436 MW; de prestatie is 6.918 GWh = 23% productiefactor Bron

Kijken we naar de aantallen windmolens. Die zijn voor WoZ 289 en WoL 2.029. (Ergo gemiddeld vermogen/windmolen WoZ = 3,3 MW en voor WoL = 1,7 MW.)

Bron.

Laten we tenslotte kijken naar die 780 PJ = 217 TWh waterstof en naar die 60% op te brengen door windmolens:

WoZ: 217 TWh/(3.630 GWh/289) x 0,6 = 10.366 windmolens op zee, of

WoL: 217 TWh/(6.918 GWh/2029) x 0,6 = 38.002 windmolens op land

Als klap op de vuurpijl gaan Shell en de Gasunie een fabriek bouwen, goed voor 800.000 ton waterstof jaarlijks en uitsluitend door windmolens op zee te leveren ooit ergens in 2040. Het kon niet missen. We lezen het bekende Groene-kipgekakel: We zetten hier met elkaar een ambitie neer die Nederland wereldwijd in de kopgroep plaatst op het gebied van waterstof. Bovendien draagt het bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en het versnellen van de energietransitie”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.

Bron.

Nou, nou, het is me wat: 800.000 ton/160.000 ton = 5 x zo veel windmolens op zee. Arme vissers, arme natuur en arme handelsvaart Tja, al die windmolens hebben achtervang nodig in de vorm van gascentrales, gas is core business van Shell. En zo verdien je de kosten van CO2 in de vorm van subsidie aan de windmolenaars terug en heb je een groen imago gratis bijgeleverd. Ook om windmolens te maken is veel fossiele energie nodig. Er valt goed te verdienden in duurzaamheidsland. Dus perfect verdienmodel op kosten van de burger. Geef Shell eens ongelijk bij zoveel lucratieve marktuitbreiding als Gefundenes Fressen. De praktijk blijkt dus weerbarstiger dan in de fantasie van kakelende groene kippen behept met neocommunistische verdwazing, gebrek aan kunde en niet vies van bedrog. Biomassa en subsidieloze windmolens bijvoorbeeld. China hoeft niets anders te doen dan toekijken hoe de EU zichzelf door Timmermans’ klimaatbeleid als economische macht te gronde richt. Afrika is al voor een deel binnen Chinese invloedssfeer gebracht. Het zal mij niet verbazen als China poogt de Amerikaanse verkiezingen in het voordeel van de Democrats te laten uitpakken, want die neocommunistische groene kakelkippen richten de VS langs dezelfde klimaatweg evengoed te gronde.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).