klimaatbeleid windmolens en zonnepanelen opwarming aarde fossiele brandstoffen Het hele klimaatplan moet dus op de schop!

Afbeelding: Hokusai.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Dit is een vervolg op ‘Tegenwind in de Gemeenteraad van Barneveld’, zie hier.

Als een tsunami overspoelt de overheid ons met een klimaatwet, die ontzettend veel geld kost en weinig of geen effect heeft op de klimaatverandering.

Klimaatverandering is er al zolang de Aarde bestaat en wordt voornamelijk door natuurlijke factoren veroorzaakt: klimaatverandering is de aardse norm.

De overheid is in staat om met het belastinggeld van het bedrijfsleven en de burger maatregelen te nemen die zijn weerga niet kennen. Duizenden mensen zijn betrokken geweest bij het overleg aan de zes klimaattafels, de opstelling en regelgeving van de klimaatwet, de overlegvergaderingen binnen alle Nederlandse gemeenten, de vele rapporten van consultancy bureaus, de oprichting van 30 RES organisaties, het overleg binnen deze RES-en, etc. etc.

De burger en de wetenschappelijk andersdenkenden zijn hierbij niet betrokken geweest. Het betrekken door de gemeenten van de burgers bij de energietransitie is een wassen neus. De burger mag 2 minuten inspreken bij een gemeenteraadsvergadering, maar er wordt totaal niet naar geluisterd, laat staan op gereageerd. Alle 150 gemeenten, die ik heb aangeschreven, conformeren zich aan de door de overheid gedicteerde klimaatwet.

Het CO2-verhaal is er ingestampt en wordt zonder verdere kritiek of waarheidsvinding geaccepteerd. Het gros van de politici heeft geen flauw benul van de werking van CO2, maar slikken het als zoete koek. In vele artikelen is getracht om hierover duidelijkheid te geven, maar tot nu toe tevergeefs.

Die maar één klok hoort, hoort maar één toon.

Ik geef u een overzicht van de catastrofe die ons Nederlanders te wachten staat. Allereerst de onzinnige actie, dat het verbranden van houtsnippers (lees: bomen) zal leiden tot het tegengaan van de opwarming van de Aarde. Biomassa wordt internationaal gezien als een duurzame manier van energie opwekken. De bomen die verbrand worden hebben bij hun groei CO2 omgezet in hout (= koolstof) en deze koolstof wordt bij verbranding weer omgezet in CO2. Als er nieuwe bomen geplant worden, nemen deze weer CO2 op en kan biomassa als CO2-neutraal beschouwd worden.

Het tegendeel is waar.

Allereerst heeft de kale vlakte die overblijft na boskap een minder verkoelende werking dan het bos.

Ten tweede, de aanmaak en het transport van houtpellets vraagt veel fossiele energie.

Ten derde, een dennenboom van 80 – 120 jaar oud heeft tijdens zijn leven 2,5 ton CO2 opgenomen en omgezet in naalden, hout (C) en zuurstof. Bij verbranding komt alle CO2 onmiddellijk vrij, terwijl de nieuwe boom er minsten 50 jaar over moet doen om deze emissie weer op te nemen. Er komt op deze manier steeds meer CO2 in de atmosfeer.

Klimaat wordt bepaald door de aardse natuur. Veel mensen handelen natuuronvriendelijk. Met computermodellen denkt men het klimaat te kunnen voorspellen, maar de natuur laat zich de wet niet door computers voorschrijven. Bomen zijn klimaatvriendelijk en hebben een positieve invloed op het klimaat. Dus: laat de bomen leven!

Op 8 juli heeft de SER bij monde van de klimaatbeet Ed Nijpels advies uitgebracht aan staatssecretaris mevrouw van Veldhoven:

“Klimaatdoelstellingen moeten wel worden gehaald. De discussie is dus niet of, maar waar, wanneer, hoelang en hoeveel we biogrondstoffen in de toekomst nog blijven gebruiken. Windmolens en zonnepanelen zullen een nog grotere rol gaan spelen.”

Kent u het gezegde: Knollen voor citroenen verkopen? Zie toepasselijke afbeelding hier.

Een tweede catastrofale actie is de verdere uitbreiding met windmolens en zonnepanelen op akkerbouwgrond en oppervlaktewater.

De Europese doelstelling verplicht ons om in 2030 qua energieverbruik 49% duurzaam te zijn. Nederland wil zich uitsloven en streeft zelfs naar een duurzaamheid van 55%.

De gascentrales zullen we zeker tot 2030 operationeel moeten houden. Nederland scoort binnen Europa slecht als het om de uitstoot van CO2 gaat. De Nederlandse bijdrage is 6,2% van de totale Europese uitstoot. Vijftig procent kwam voor rekening van 10 grote bedrijven in Nederland, waaronder 5 kolencentrales. Er zijn nog 3 kolencentrales in bedrijf. Alle kolencentrales moeten vóór 2030 gesloten zijn.

Het valt moeilijk te rijmen dat de burger van het gas af moet, terwijl de grootste CO2-emittenten vrijwel ongemoeid worden gelaten. Aardgas is de schoonste onder de fossiele brandstoffen en het zou er dus voor pleiten om eerst de meest vervuilende onder de brandstoffen aan te pakken: stookolie en diesel. In dit verband klinkt het dan ook zeer vreemd, dat wij als enige land ter wereld onmiddellijk met huishoudelijk gas moeten stoppen.

Steeds meer wetenschappers zijn trouwens van mening dat de rol van CO2 binnen het fenomeen opwarming slechts gering is. Er zijn ook wetenschappers die berekend hebben dat de opwarming van de Aarde slechts met 1°C zal stijgen bij een verdubbeling van het CO2 gehalte in de atmosfeer. Dit zou dan gebeuren bij pakweg 800 ppm, terwijl het gehalte op dit moment 412 ppm is (ppm = parts per million; 412 ppm = 0,04 %).

Ondanks alle reeds genomen maatregelen is er nog steeds sprake van een constante stijging van het CO2-gehalte. Zelfs de economische achteruitgang door de corona-epidemie, waarbij de CO2-emissies duidelijk veel minder waren, is niet van invloed geweest.

De oceanen bevatten overigens 98% van de aardse hoeveelheid aan CO2. Er is sprake van een soort evenwicht, waarbij de temperatuur van het oceaanwater een belangrijke rol speelt. Hoe warmer het water hoe meer CO2 naar de atmosfeer zal ontsnappen. Denk maar eens aan El Niño’s, waarbij het water van de grote oceaan met 3°C kan stijgen. Zie hier.

Helaas hebben we met een overheid te maken, die er heilig in gelooft dat de aardse opwarming veroorzaakt wordt door CO2. Dat betekent, dat windmolens en zonnepanelen ons door de strot worden gedrukt en ik het u nu duidelijk moet maken wat de consequenties van dit beleid zijn.

Het volgende rekensommetje moeten we dan maken:
Per huishouden wordt gemiddeld per jaar 1269 m³ aardgas verbruikt. Het aantal huishoudens in Nederland per 01.01.2020 was: 7,9 miljoen. Alle huishoudens tezamen gebruiken dus: 1269 x 7,9 = 10 miljard m³ per jaar aan gas. 10 miljard m³ gas heeft een energie-inhoud te vergelijken met 100.000 GWh aan elektriciteit. (G = giga = miljard). Elektrificatie betekent dus dat er 100.000 GWh per jaar extra duurzaam opgewekt moet worden.

Een windmolen van 4 MW heeft bij vollast (windkracht 7) een rendement van 100%. Bij windkracht 5 is dit nog maar 12%. Dat betekent, dat een windmolen gemiddeld een opbrengst heeft van 8,7 GWh per jaar. Hiervoor zijn 100.000/8,7 = 11.500 windmolens van 4 MW nodig!

Als alle woningen worden voorzien van warmtepompen (maar dat zie ik nog niet gebeuren) dan zal er minder vraag zijn naar elektriciteit vanwege een effectief rendement van de warmtepomp van 2,5. Ook zullen warmtenetten (afvalwarmte van bedrijven), betere isolatie van woningen en plaatsing van zonnepanelen op daken (geen zonneparken!) effect hebben. Daar staat tegenover de groei van elektrische auto’s, want dat vraagt weer meer stroom.

Onze klimaatpaus in Brussel heeft onlangs pas ontdekt dat er i.p.v. aardgas ook de mogelijkheid bestaat dat waterstofgas kan worden ingezet. Dat betekent, dat de gemeenschap pas van het aardgas af moet als er voldoende waterstof kan worden geproduceerd.

Het is niet verstandig om gasbuizen langere tijd niet te gebruiken: dat gaat ten koste van de kwaliteit van de gasbuis.
De duurzame methode om waterstof te produceren gebeurt door elektrolyse van water en dus niet door splitsing van methaan (=aardgas), maar daar is ook elektriciteit voor nodig.

Hoe je het ook wendt of keert: je kunt het de burger niet aan doen om heel het land vol met windmolens te zetten.

Je ontkomt er dus niet aan om met nieuwe generatie kerncentrales te gaan werken!

Een berekening voor het aantal bij te plaatsen zonnepanelen is moeilijk te maken. Het is zeer ongewenst om zonnepanelen op akkerland te installeren. Immers het is en blijft van belang dat we ons eigen voedsel kunnen verbouwen en bouwgrond en natuur zal in de toekomst schaars worden. Ook de oplossing met drijvende panelen is ongewenst, omdat door gebrek aan zonlicht de flora en fauna schade zal oplopen of zelfs zal verdwijnen.

Doelstellingen voor een CO2-reductie zijn onzinnig en werken niet voor het terugdringen van een klimaatverandering.

Het hele klimaatplan moet dus op de schop!

De mens realiseert zich niet de enorme energie-inhoud van fossiele brandstoffen. Als we van het gebruik van fossiele brandstoffen af moeten, dan moet je niet voor halfbakken oplossingen kiezen in de vorm van een windmolentje, een zonnepaneeltje, een warmtepompje of geothermie.

De hoeveelheid energie, die deze bronnen kunnen leveren zijn verre van voldoende om aan onze energievraag te voldoen! Op afgelegen plaatsen kunnen deze energieleveranciers wel nuttig zijn.

Blijf voorlopig zo veel mogelijk gebruik maken van aardgas (geen Gronings gas!) en stop met milieuverontreinigingen ten gevolge van het gebruik van zware stookolie en consorten. Pas als er voldoende waterstofgas beschikbaar is, kunnen we stoppen met aardgas: We hoeven dus helemaal niet ‘van het gas af’!

Breng ook het geduld op om te wachten op nieuwe generatie kerncentrales, die alle extra windmolens overbodig maken.

De mens maakt een noodzakelijk en nuttig gebruik van water en vuur. Deze kunnen ook gevaarlijk en levensbedreigend zijn. Maatregelen om gevaren tegen te gaan, vinden we doodnormaal. Met kerncentrales moet dit ook kunnen.

Als Nederland in 2050 fossielvrij zou zijn, dan is de wereldwijde bijdrage aan een mindere opwarming slechts 0,00007°C ! Zelfs als alle landen mee zouden doen, dan is het effect nog maar 0,05°C! Moet je daarvoor duizenden miljarden euro’s spenderen en een hoop overlast aan mensen bezorgen?

Wees verstandig: stap uit het Parijse klimaatakkoord en stop met de uitvoering van de klimaatwet.

In oktober moeten alle gemeentes hun klimaatplan bij hun RES inleveren. Daarmee is de kous bijna af en zal het installeren van de windmolens plaats gaan vinden. Blijf dus niet achteroverleunen, maar breng op zeer korte termijn uw bezwaren over aan uw gemeente en verplicht hen om deze bezwaren door te geven aan de Provinciale Staten en de landelijke overheid.

Onderstaand is het beeld dat u anders te wachten staat.

klimaatbeleid windmolens en zonnepanelen opwarming aarde fossiele brandstoffen Het hele klimaatplan moet dus op de schop!

Met dank aan de leden van onze overheid, provincies, RES-en, gemeentes en niet te vergeten de mensen, die uit winstbejag mee hebben gewerkt aan de plaatsing van deze gezondheid-gevaarlijke, landschap-onterende en lawaai-schoppende monsters.