Willen jullie minder of meer wetenschappers? Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet totaal moet worden vernietigd !

Bob Korn / Shutterstock.com

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het zou wel eens niet lang kunnen duren voordat ook een dergelijke uitlating leidt tot cancelling, een ander woord voor afrekenen (= wegpesten en academische vrijheid beknotten), louter omdat iets niet in de pul valt van bepaalde zichzelf onterecht moreel verheven achtende lieden. Het is intussen een rimboe geworden van cultuurrelativisme, cancelling, diversiteits- en identiteitspolitiek, BLM, woke en Joost mag weten wat voor andere modegril. Elke uitspraak trapt zo ondertussen wel op de lange tenen van lieden die altijd in heilige verontwaardiging en met veel misbaar in de slachtofferrol kruipen. Vroeger heetten zij doetjes zoals een schijnheilige Akwasi wiens Ashanti-voorouders slavenhandelaren waren Hier.

Zie ook:

In de VS heeft Black Lives Matter (BLM) identity politics verbijzonderd naar een rassenstrijd, tussen wit en zwart, white privilege en wokeness. BLM hanteert een ideologie die voortvloeit uit de ‘Critical Race Theory’ (CRT) die op Amerikaanse universiteiten wordt gedoceerd. Het is een neomarxistische theorie die rassenstrijd tot uitgangspunt heeft. Marxisme betreft klassenstrijd, maar de BLM’ers voeren als neomarxisten een rassenstrijd. […] Amerikaanse universiteiten brengen de uiterst gevaarlijke CRT- benadering naar voren: ze verwerpen het idee van vooruitgang. Ze definiëren iedereen per ras en elke actie als racistisch of antiracistisch. Ze vertalen dit naar collectieve achterstelling en onderdrukking naar marxistisch model. Het verspreidt zich gewelddadig vanuit de universiteiten.

Het is een visie die intolerant en gewelddadig is, omdat alles in één voorgeschreven ideologisch keurslijf moet worden geperst. Tirannie dus.

In Nederland geeft D66 deze ideologie handen en voeten in ‘identity politics’. Deze neomarxistische partij begrijpt dat je het parlement niet per se nodig hebt om de maatschappij te veranderen. Doe het zonder het parlement. Vaardig ‘streefcijfers’ voor inclusie uit, waardoor je antidiscriminatie wetgeving omzeilt en dwing bedrijven en instellingen aan inclusie te voldoen via naming & shaming. Kuddegedrag doet de rest. […] ‘Identity politics’ verdringt liberale waarden. Het intimideert het open debat en zaait verdeeldheid ten nadele van alle identiteiten. Een ideologie die niet uitgaat van de vrije wil van het individu, maar van het kunnen manipuleren van de collectiviteit leidt uiteindelijk tot geweld, zoals nu in de VS. Word eindelijk eens wakker en denk na!

Bron Column Frits Bosch

Ik vrees dat men te weinig besef heeft van de corrumperende werking van de macht van een samengeklonterde elite rond genoemde ideologie waarin de VVD zich prima lijkt thuis te voelen. Dit is niet verwonderlijk, daar veel zich aan het oog van de kritische belastingbetaler/burger onttrekt zoals bij de klimaattafels is gebleken. Immers, deze wordt te dom geacht om zich te kunnen uitspreken over vraagstukken zoals bijvoorbeeld het energie- en klimaatbeleid, EU en nationale soevereiniteit, het Coronafonds e.d. Het zonnekoninggedrag van de macht:

“Ik verafschuw alles wat u schrijft, maar ik zou mijn leven ervoor geven dat u het kunt blijven schrijven”, aldus de Franse Verlichtingsdenker Voltaire (1694-1778). “Maar dit enkel als u het met mij eens bent”, lijkt Sigrid Kaag (1962), minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking eraan toe te voegen. […] Ze zegt “in Nederland is er polarisatie op identiteit, jong-oud, gezond-ziek, nieuwkomers en achterstand op de arbeidsmarkt.” Ze wil verbinden, want “iedereen hoort erbij en we sluiten niemand uit”. […] Maar uitsluiten doet ze volop. Want ze verklaart “nee, we gaan ons niet verbinden met PVV en Forum voor Democratie.”

De aap uit de mouw. Onze maatschappij raakt hierdoor doordrenkt van polarisatie en een afrekencultuur:

Zijn Kaag’s partijgenoten het toonbeeld van verbinden? Nee. Militante minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven: “we gaan afrekenen met mannen”. Recent voegt ze de daad bij het woord: “op universiteiten zijn te veel witte mannen; dat ga ik veranderen’. ‘White supremacist’ en ‘white privilege’, ‘mannen’. Dit is onverbloemd racisme.[…] Hoe bestaat het dat Van Engelshoven – nota bene minister – deze uitspraken vrijblijvend kan doen? Dit in gedachten dat Wilders al jaren terecht staat voor zijn ‘minder Marokkanen’ uiting. Hier wordt met twee maten gemeten! […] Inderdaad, de uitlatingen van Van Engelshoven gaan in de richting van totalitairisme. […] Kaag is van een partij die bij uitstek niet verbindend is, maar marxistisch, racistisch en flirt met fascisme.

Bron

De weg naar totalitarisme volgt D66 inderdaad, zoals de Crisis- en Herstelwet. De ratio van de Verlichting heeft plaatsgemaakt voor kwaadaardig postmodernisme, een ander woord voor feitenvrij moord en brand geschreeuw door doetjes die zich wentelen in slachtofferexhibitionisme. Woke is niets anders dan egocentrische tirannie verbergen achter quasi diepzinnig gelamenteer over fictieve discriminatie. Onbegrijpelijk dat Overheden, winkelketens, tv-programma’s etc. zo snel toegeven aan die onzin.

Het lamenteren over een Moeder Aarde die koorts heeft, huilt of zoiets, lift mee met die hype en legt onvermijdelijk een gebrek aan feitenkennis bloot, als het geen ideologisch gedram is. Ook het NOS-journaal bezondigt zich bij het ondertussen bijna dagelijkse rondje CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) aanprijzen. Ook de wereldwijde hysterie rond de kolder orerende Greta Thunberg waar men als Verlicht mens slechts met plaatsvervangende schaamte vervuld naar kan kijken, is een exponent van klimaatwoke.

Guterres, hoogste baas van de VN, die welhaast knielde voor dat orakeltje. Een stuitend vertoon van woke bedoeld om een planeconomische wereldmacht te vestigen. Diens paladijn de zonnekoning Timmermans, lift maar wat graag mee. Fossiele energie is immers de achilleshiel van elke maatschappij. Wie aan de knoppen zit van de energievoorziening, heeft de macht.

Aan de klimaattafels werd al de route naar die knoppen uitgestippeld en de macht verdeeld. Onafhankelijke wetenschapsbeoefening en de burger waren a priori buiten spel gezet. Uitsluiting heet dit. Anti inclusie ofwel op voorhand afrekenen net als Kaag voorstaat. Volgens haar moeten alle neuzen naar dezelfde kant wijzen, hetgeen anti diversiteit heet. Dit zal onvermijdelijk tot tirannie leiden.

Er is dan ook dringende behoefte aan onafhankelijke wetenschapsbeoefening. Om Wilders te parafraseren: willen jullie minder, of méér onafhankelijke wetenschappers? Het wachten is op het OM: positief discrimineren van onafhankelijke wetenschappers en wetenschappers met ruggengraat strafbaar stellen? Exclusie van kernenergie maakt de heilige klimaatverontwaardiging evengoed een toonbeeld van onwaarachtigheid, net als al die andere hypes. Kernenergie bedreigt immers de macht. Vandaar die klimaatwaanzin.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).