In deze video legt Richard Lindzen op een voor een breed publiek toegankelijke wijze uit wie de belangrijkste actoren zijn bij de aanwakkering van het klimaatalarmisme. Hij wijst erop – verrassing, verrassing! – dat er een grote mate van overeenstemming bestaat tussen de wetenschappelijke protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’).

Lindzen onderscheidt drie groepen actoren. Groep 1 bestaat uit wetenschappers die de AGW-hypothese aanhangen. Groep 2 bestaat uit de klimaatsceptici. Groep 3 bestaat uit politici, milieuactivisten en de media.

Groep 1 en 2 zijn het over een aantal zaken eens.

(1) Klimaat verandert altijd.

(2) CO2 is een broeikasgas zonder welk geen leven op aarde mogelijk zou zijn. Maar verhoging van de concentratie daarvan in de atmosfeer zou tot enige opwarming moeten leiden.

(3) De CO2-concentratie in de atmosfeer is sinds het eind van de laatste kleine ijstijd toegenomen.

(4) Gedurende de afgelopen twee eeuwen is de gemiddelde wereldtemperatuur met horten en stoten licht toegenomen.

(5) Maar pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw waren de menselijke emissies van CO2 van een zodanig niveau dat zij enige invloed hebben gehad.

(6) Gezien de complexiteit van het klimaat kunnen er geen betrouwbare voorspellingen worden gedaan over de toekomstige wereldtemperatuur en de invloed daarvan.

Belangrijker is dat geen van beide groepen beweert dat het voortgaande verbruik van fossiele brandstoffen tot een catastrofe zal leiden.

Waarom doen veel mensen daar dan zo paniekerig over? Dat kom door groep 3. De opwarming van de aarde biedt hen de mogelijkheid tot het verwerven van zaken die zij graag willen. Voor politici is dat geld en macht. Voor de milieuactivisten is dat financiering van hun organisatie en bevestiging van hun quasi-religieuze geloof dat de mens de natuur vernietigt. Voor de media zijn het geld, ideologie en krantenkoppen. Met apocalyptische sensatieverhalen trekken zij lezers.

Richard Lindzen over klimaatverandering wie de belangrijkste actoren zijn bij de aanwakkering van het klimaatalarmisme verrassing verrassing!

Richard Lindzen.

Tegelijkertijd zijn wetenschappers uit talloze disciplines – andere dan de klimaatfysica – gaan meeliften op de hype door allerlei ellende in de wereld toe te schrijven aan de opwarming. Daarnaast hebben vele crony capitalists geprofiteerd van subsidies die overheden zo royaal aan hen hebben verleend. Deze groep is helaas aan de winnende hand.

Maar uiteindelijk zullen zij niet kunnen verhinderen dat de waarheid aan het licht komt. Het klimaat zal daarover het laatste woord hebben.