Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Bovenstaande grafiek wordt door klimaatalarmisten gebruikt als het ultieme bewijs, dat de opwarming van het oceaanwater is en wordt veroorzaakt door de broeikaswerking van CO2. Als je niet verder kijkt dan je neus lang is, kun je de grafiek op die manier interpreteren.

Diverse wetenschappers, zoals o.a. klimatoloog Dr. Timothy Francis Ball, Dr. Fritz Koerner , Dr. Zbigniew Jaworowski, Dr. Hendrik Svensmark, Dr. William Happer, Dr. William van Wijngaarden en last but not least de 1410 Clintel aanhangers (wetenschappers en professionals) zijn van mening dat de aardse opwarming voornamelijk te wijten is aan natuurlijke oorzaken en dat CO2 slechts een zeer ondergeschikte rol speelt. Zie voor Clintel: WCD-version-100122.pdf (clintel.org)

Prof. dr. Ole Humlum en ook Dr. Gerrit van der Lingen hebben door poolonderzoek vastgesteld, dat er eerst sprake is van een natuurlijke opwarming gevolgd door CO2 uitstoot uit het warmer geworden oceaanwater en natuurlijk ook de CO2-emissie door het gebruik van fossiele brandstoffen. Zie figuur 2.

U kent ongetwijfeld de volgende cijfers: De aardse atmosfeer bevat 0.04% CO2. In de oceanen is 97% van al het aardse CO2-gas opgelost. Tussen het koolzuurgas in het oceaanwater en de aardse atmosfeer vindt uitwisseling plaats.

Figuur 2

De juiste uitleg: De grafiek van figuur 1 geeft dus op grond van bovengenoemde onderzoeksresultaten en argumenten van wetenschappers het verband aan tussen oorzaak (natuurlijke opwarming) en gevolg (toename van het atmosferisch CO2 gehalte).

In diverse artikelen (zie literatuurbron 1a en 1b) is reeds aangegeven, dat de opwarming van het oceaanwater is en wordt veroorzaakt door een grotere activiteit van de Zon, onderzeese vulkanen, afname stroomsnelheid van de Warme Golfstroom en het EL NIŇO effect. Als het oceaanwater opwarmt neemt de oplosbaarheid (solubility) van CO2 af en komt er meer CO2-gas vrij in onze atmosfeer. Zie figuur 3.

Figuur 3

Denk hierbij aan een glaasje bier. Lauw bier schuimt enorm: CO2 ontwijkt. Zeer koud bier schuimt nauwelijks: CO2 blijft opgelost. Natuurlijk is er ook een bijdrage aan de verhoging van het atmosferisch CO2 gehalte door de verbranding van fossiele brandstoffen. Vastgesteld is, dat 30% van deze emissie wordt opgenomen door het oceaanwater.

De vraag die zich nu voordoet is: speelt CO2 als broeikasgas dan helemaal geen rol bij de opwarming van het oceaanwater? AGW-aanhangers (AGW = Anthropogenic Global Warming = opwarming door menselijke activiteiten) zijn ervan overtuigd, dat CO2 de grootste veroorzaker is van de opwarming van het oceaanwater. Dit blijkt op zijn minst zeer twijfelachtig te zijn!

NASA Goddard Earth Science heeft hierover reeds in 2009 het volgende artikel gepubliceerd: “Sea surface temperature measurements of the MODIS and AIRS instruments onboard of Aqua Satellite”.

Er is een zeer belangrijk verschijnsel dat zich in de verdampingsgrenslaag van het wateroppervlak afspeelt. De verdampingsgrenslaag is de bovenste waterlaag waar het water verdampt en van waaruit de damp in de atmosfeer opstijgt. Metingen hebben uitgewezen, dat de IR-straling van het broeikasgas CO2 (4,26 en 15 μm) hoogstens tot 1 mm in de bovenste waterlaag doordringt.

De overgedragen warmte zorgt voor een geringe verdamping van het water. De waterdamp stijgt op (convectie) en geeft haar warmte af aan de bovenliggende koudere lucht, condenseert en valt als regen terug. Op die manier wordt de warmte vanuit het oceaanwater in de ruimte geloosd. Zonlicht bereikt een diepte in helder water tot op 700 à 1000 m diepte en het is het zonlicht (0,15 tot 5μm) dat het water opwarmt. (μm = golflengte van 1 miljoenste meter)

’s Nachts is er geen zonlicht, maar is er nog wel instraling van IR-straling. En wat blijkt: ’s nachts is er geen sprake van opwarming. Zie literatuurbron 1 c.

Conclusie: Het broeikasgas CO2 veroorzaakt nauwelijks opwarming van het oceaanwater.

Afname stroomsnelheid Warme Golfstroom (AMOC=Atlantic Meridional Overtuning Circulation )

De oorzaak van opwarming van het oceaanwater door een vertraagde Warme Golfstroom is beschreven in het tijdschrift Nature van december 2005:

“De snelheid van de Warme Golfstroom is in de afgelopen decennia met 30% afgenomen”.

De AMOC speelt een cruciale rol in het reguleren van het wereldwijde klimaat. Volgens vele wetenschappers is de AMOC-afname de oorzaak van de verdere opwarming van de Aarde en de smelt van de Groenlandse ijskap.

Figuur 4

‘Lekkende’ oceaan warmt West-Europa op | Nieuws | AD.nl

Het proces

De oceaanstromingen vervoeren warm water vanuit de tropen naar het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Zie figuur 4. De Golfstroom is een snelle, krachtige warme stroming in de oceaan. De stroming gedraagt zich als een slingerende rivier met draaikolken en opwellende en zinkende bellen van koud en warm water. De Golfstroom begint in de Golf van Mexico en passeert de Tropen waar veel water verdampt en het oceaanwater zouter en zwaarder wordt.

Het warmere en zoutere water wordt deels door de wind naar het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan getransporteerd, waar het water in de omgeving van de noordpool afkoelt. Dit water bevat meer zout waardoor het zwaarder is en naar beneden zakt en het in zuidelijke richting onderlangs terugstroomt (Koude Golfstroom).

Maar hoe kan de AMOC nu verzwakken?

Daarvoor moeten we kijken naar het Noordpoolgebied en dan met name naar Groenland. Door de opwarming smelt de Groenlandse ijskap en belandt er meer (zoet) smeltwater in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Dat zoete water mengt zich met het zoute zwaardere water aan het oppervlak, waardoor dat lichter wordt en minder goed in staat is om te zinken. De AMOC verzwakt en het oceaanwater verblijft langer in de tropen en wordt dus warmer.

Ook zal er meer water verdampen en daarmee de hoeveelheid neerslag verhogen. Dit warmere water veroorzaakt in het poolgebied nog meer afsmelt, waardoor de albedo (water veroorzaakt minder reflectie van zonlicht dan ijs) afneemt en het koude oceaanwater ter plaatse sterker opwarmt en de afsmelt versterkt. Als de Warme Golfstroom nog sterker afremt zal de warmtetoevoer naar het noorden praktisch tot stilstand komen, hetgeen het begin zal zijn van een nieuwe ijstijd.

In werkelijkheid is de werking van AMOC verre van eenvoudig. Er doen zich enorm veel verschillende stromingen voor, welke allemaal van invloed kunnen zijn op de Warme en Koude Golfstroom. Zie figuur 5.

Figuur 5: De belangrijkste zeestromingen. In werkelijkheid zijn deze nog complexer en veranderlijker dan deze vectoren suggereren.

Dit AMOC-systeem is dus dermate ingewikkeld, dat ik mij afvraag of er überhaupt wetenschappers zijn, die volledig van de invloed van al deze, ook nog aan veranderingen onderhevige, stromingsprocessen op de hoogte zijn.

Een voorbeeld van een veranderend stromingsproces

Bij de kust van Zuid-Afrika stromen uit het zogeheten Angulhas-lek (zie in figuur 5) enorme hoeveelheden warm, zout zeewater vanuit de Indische Oceaan richting de veel koelere Atlantische Oceaan. De watermassa’s zijn soms wel 300 kilometer breed en bewegen zich naar het noorden.

“Het gevolg van het uitdijende Angulhas-lek voor ons in West-Europa is dat het hierbinnen tien tot twintig jaar warmer wordt dan we dachten”, legt De Ruijter (oceanograaf van de Universiteit Utrecht) op 27-04-2011 uit. “Over hoeveel graden het gaat is niet te zeggen.” Zie literatuurbron 2.

Er zijn inmiddels 11 jaar verstreken na deze uitspraak en zie wat er aan opwarming heeft plaats gevonden: Uitzonderlijk warme afsluiter van oktober 2022 tot zelfs 25⁰C.

Zeespiegelstijging door opwarming van het zeewater

Gevolgen emissie kooldioxide (deconsult.nl)
Figuur 6

Tussen 1880 en 2018 is de gemiddelde aardse zeespiegel met 24 cm gestegen. Dit komt aardig overeen met de zeespiegelstijging in Nederland. Per jaar is er dan sprake van een stijging van 1,9 mm. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is het uitzetten van opwarmend zeewater en het smelten van gletsjers en landijs op Groenland en Antarctica. Het smelten van zee-ijs veroorzaakt geen stijging. Uit satellietwaarnemingen over de periode 1993-2020 blijkt dat de zeespiegel voor de Noordzee met 2 mm per jaar is gestegen.

Het mondiaal gemiddelde over de periode 1993-2020 komt uit op 3,0 mm/jaar. Recent onderzoek laat zien dat de zeespiegel op veel plaatsen niet alleen stijgt, maar dat de stijging ook een versnelling vertoont. Dit geldt vooral voor de Stille oceaan. Voor delen van de Atlantische oceaan is deze versnelling gering en voor de Noordzee is de versnelling zelfs van geen betekenis. Zie literatuurbron 3.

Wijlen Professor Nils-Axel Mörner (Zweeds geoloog en geofysicus-Stockholm University) had zelfs een controversiële mening en schreef het boekje The Greatest Lie Ever Told waarin hij verwijst naar zijn overtuiging dat waarnemingen van de zeespiegel gedurende de afgelopen 300 jaar variaties vertonen – ups en downs, maar geen significante trend.

De voorspellingen over de toekomstige zeespiegelstijgingen lopen zeer uiteen: Het IPCC voorspelt tot het einde van deze eeuw een stijging van 26 tot 82 cm. Het KNMI doet er nog een schepje bovenop:1,2 m en als er sprake is van het smelten van de Antarctische IJskap op de Zuidpool, komt zelfs de 2 meter zeespiegelstijging in 2100 in zicht. Over de onheilsboodschap van een versnelde zeespiegelstijging is nog geen enkel teken van waar te nemen: paniek is een slechte raadgever!

De mens is niet of nauwelijks in staat om een verdere stijging van de zeespiegel tegen te gaan, dus zal adaptatie uit de kast moeten worden gehaald. Adaptatie betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om de bevolking te beschermen tegen overstromingen door een stijgende zeespiegel.

Deltares heeft inmiddels in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Water het volgende 72 paginagrote rapport uitgebracht: “Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging.” Het rapport bevat 4 voorstellen (zie figuur 7):

In een interview door NRC-Handelsblad van 2 november 2021 werd Jan Rotmans (Urgenda), hoogleraar transitiekunde, naar zijn mening gevraagd over de adaptatie tegen een verhoogde zeespiegel. Het voorstel van Rotmans komt in grote lijnen overeen met de “meebewegen” oplossing van Deltares. Zie ook: https://www.climategate.nl/2021/11/luctor-et-non-emergo-ik-worstel-en-kom-niet-meer-boven/

Figuur 7

Alle vier de voorstellen veroorzaken een enorme negatieve verandering in de aanblik van ons mooie landschap en er zal ook een massale volksverhuizing in oostelijke richting of naar elders moeten plaatsvinden. Moeten er dan 3 miljoen mensen naar Noorwegen verhuizen? (NPO 3 d.d.28.10.2022 – 20.25 uur “De klimaatverkenner”)

Het geeft mij een gevoel van in een gevangenis te zitten. O wee, als er bij een flinke storm een groot zeeschip op drift raakt en een doorbraak veroorzaakt dan is Leiden werkelijk in last.

De deltahoogte van de Nederlandse Noordzeedijken is wettelijk vastgelegd op ongeveer 12 meter boven NAP. De deltahoogte van de Waddendijken (7,5 meter aan de oostzijde van Texel) en de Afsluitdijk (10 m) is veel lager omdat de golfoploop lager is. De hoge golven van de open zee worden gebroken door de eilanden en ondiepten van de Waddenzee.

Op dit moment is er voor Nederland geen enkele reden voor paniek:

Als de zeespiegelstijging met 2 à 3 mm per jaar doorzet dan zal een stijging van 2 m zich pas over 2000/3 = 667 jaar voordoen en dan voldoen onze dijken nog steeds. Echter niemand weet hoe de zeespiegel zich in de toekomst zal gedragen en daarom is een lange termijn adaptatieplan zeker gewenst.

Naar mijn mening zijn de bovengenoemde Deltares voorstellen verre van ideaal en ook nog eens onbetaalbaar.

Slotwoord

Figuur 8

Er is duidelijk sprake van regionale veranderingen van het klimaat, welke vooral door natuurlijke factoren wordt veroorzaakt. Ook doen zich regionale extremen voor. Zoals te zien in bovenstaande grafiek van figuur 8 zijn er flinke schommelingen in de gemiddelde maandelijkse atmosferische aardse temperaturen (blauwe punten) en zijn er af en toe flinke maandpieken, maar wijken de 13 maanden gemiddelden (rode lijn) slechts enkele tienden van graden af.

AGW-aanhangers (klimaatalarmisten) wijten de opwarming c.q. klimaatverandering aan de broeikaswerking van voornamelijk CO2 en zijn daarom van mening, dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen.

Om reden van onbetrouwbare leveranciers en sancties tegen Rusland ben ik ook voorstander van een energietransitie. Blijft het verschil van mening over de oorzaak van de klimaatverandering en dan met name over CO2.

Wel is het zaak om het CO2 gehalte in de atmosfeer, ten behoeve van een gezonde plantengroei, op peil te houden.

Figuur 9

Alle vier de bomen werden onder dezelfde omstandigheden gekweekt, behalve dat de concentratie CO2 in hun plastic omhulsel verschilde. De boom gevoed met 835 ppm CO2 werd in dezelfde tijd 2x groter dan de boom, die met 385 ppm CO2 werd gevoed.


Bij een CO2 concentratie in de atmosfeer van minder dan 150 ppm sterven planten en vervolgens dieren en wordt het leven op Aarde onmogelijk!

Discussiepunten blijven windturbines, CCS = Carbon Capture and Storage (ondergrondse opslag van CO2) en CO2-heffingen. Het geld uit de CO2-heffingen kan dan beter voor adaptatie gebruikt worden. Inmiddels zijn aardgas en kernenergie in de Green Deal opgenomen en daar hoeft dus geen meningsverschil over te zijn.

Ap Cloosterman.

Literatuurbronnen

 1. Is CO2 verantwoordelijk voor de opwarming?
  Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport (climategate.nl)
 2. Het broeikasgas CO2.
  Het broeikasgas CO2 de werking van CO2 als broeikasgas (climategate.nl)
 3. De opwarming van de Aarde gebeurt dit nu wel of niet door CO2?
  De opwarming van de oceanen, gebeurt dit nu wel of niet door CO2? – Climategate Klimaat
 1. ‘Lekkende’ oceaan warmt West-Europa op | Nieuws | AD.nl
 2. Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2018 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl)

***