Giselle van Cann.

Open brief door Bauke Geersing (voormalig directeur NOS).

Geachte mevrouw Giselle van Cann,

Op de NOS-website lees ik onder Taken & Missie, het volgende:

De NOS is als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening die betrouwbaar is en onafhankelijk. De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire informatiebron te zijn over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistiek eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit. De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen.’

Ik pik er enkele onderdelen uit: ‘primaire informatiebron’, ‘hoogste journalistieke eisen van ..’ etc. ‘deze informatie toegankelijk maken’, ‘via alle beschikbare media’ en ‘voor alle maatschappelijke geledingen.’ Dat is uitdagend.

De uitzendingen van bijvoorbeeld het NOS-Journaal zijn de maat om vast te stellen of aan deze Taken & Missie wordt voldaan. Als de uitzendingen over het klimaat als maatstaf worden genomen lijken twijfels gerechtvaardigd. Het NOS-Journaal geeft klimaatalarmisten een groot podium. Klimaatrealisten heb ik in de uitzendingen van het NOS-Journaal niet aangetroffen, laat staan dat die een vergelijkbaar podium krijgen. Ik schreef u daar eerder over, u reageert daar niet op.

Ik kan mij voorstellen dat het niet gemakkelijk is om de koers van de betrokken medewerkers zodanig aan te passen, dat de uitzendingen over het klimaat wordt voldaan aan de ‘Taken & Missie’  van de NOS. Uw aanduiding ‘vernieuwingsagenda’ lijkt mij juist gekozen. Er is echter geen keus, wil het NOS-Journaal voorkomen dat het handelt in strijd met de Mediawet en de Taken & Missie. U zult het wel met mij eens zijn dat een dergelijke vaststelling een regelrechte ramp voor het NOS-Journaal zou betekenen. Het zou voor het eerst zijn dat de centrale nieuwsvoorziening van een publieke omroep in Europa, handelt in strijd met de Mediawet. Ook het aanhangig maken van een dergelijke toetsing, zou het NOS-Journaal met alle mogelijke, rechtmatige middelen moeten willen voorkomen.

Ik ben graag bereid u daarbij van dienst te zijn.

Anton Wolthuis.

In deze link treft u een beschouwing aan van de heer Anton Wolthuis, technisch natuurkundige. Hij maakt zich enorme zorgen over de vooringenomen wijze waarop politiek. milieuorganisaties, een groep wetenschappers maar ook media met de thematiek van het klimaat omgaan. Hij heeft het over een klimaathype die is ontstaan op basis van wankele modellen en niet-gevalideerde feiten.

‘De negatieve gevolgen van deze hype zullen enorm worden voor onze westers economische welvaart, welzijn maar ook milieu’,

aldus Wolthuis.

In zijn beschouwing maakt Wolthuis duidelijk dat CO2 een broeikasgas is maar de mate waarin die de ontwikkeling van de temperatuur op aarde bepaalt, is zeer de vraag. Prof. William Happer, die door Wolthuis wordt aangehaald, toont aan dat CO2 nauwelijks een rol kán spelen in de veranderingen van de wereldtemperatuur.

Via het NOS-Journaal wordt stelselmatig in zijn programma’s aangegeven dat CO2 zelfs de grootste rol speelt bij de verandering in die temperatuur! En daarop voortbouwend wordt dan de mens als schuldige aangewezen. De oplossing is dan dat de mens zijn gedrag kan aanpassen, de mens kan het klimaat beheersen.

Leon de Winter.

Leon de Winter schrijft in Telegraaf d.d. 29 november 2022 dat wetenschappers die deze opvatting niet aanhangen in de media nauwelijks aan bod komen,

terwijl onze leiders de totale energievoorziening, waarvan onze welvaart afhankelijk is, volledig aanpassen.

Hij heeft het over de satan van CO2 die moet worden verjaagd, en dan zouden wij het klimaat beheersen. De oorzaken van alle eerdere klimaatveranderingen, en die zijn er zolang de aarde bestaat, zijn opeens van geen belang meer.

‘Vulkanisme, de beweging van tektonische platen, zonneactiviteiten, kosmische straling, et cetera, zijn overvleugeld door dat duivelse spul CO2,..’,

aldus De Winter.

Hij wijst erop dat de politieke leiders alles op alles zetten door: ‘energietransitie’ noemen ze het afsluiten van olie- en gasenergie, ‘biodiversiteit’ heet het argument voor de afbouw van de agrarische sector, en ‘natuurherstel’ ontstaat door wolven los te laten. Volgens hem staat de welvaart van de burger niet meer in het middelpunt van politieke agenda’s, omdat de burger is vervangen door het ene woord ‘klimaatbeheersing’. Horen alle maatschappelijke geledingen ook deze opvatting via het NOS-Journaal?

Zeker nadat u kennis hebt genomen van de beschouwing van Wolthuis en de uitzendingen van het NOS-Journaal doorgaan met die dominante rol van CO2 te beklemtonen, staat het vast dat het NOS-Journaal in strijd handelt met Mediawet, Taken & Missie.

Wolthuis laat zien dat het klimaat niet goed te voorspellen is met modellen. Op basis van satellietmetingen vanaf 1979 blijkt dat sindsdien de wereldtemperatuur zo goed als een lineair gedrag laat zien. In de NOS-uitzendingen is stelselmatig sprake van berichten die het tegendeel laten zien: alarmerende berichten over toekomstige temperatuurstijgingen en stijgingen met meters van de zeespiegel.

Wolthuis is voorstander van echte duurzame energieoplossingen en bepleit een gezonde  mix van decentrale energieopwekking (zonnepanelen etc.) in  combinatie met nieuwe vormen van bijvoorbeeld kerncentrales (thorium, kernfusie). Centrales heb je immers nodig om de netwerkvariaties door decentrale energieopwekking op te kunnen vangen, zo betoogt hij.

Eerder stuurde ik u informatie over de koers van de EU,  alleen nog nieuwe elektrische auto’s vanaf 2035, onder inspiratie van klimaatpaus Timmermans, die feitelijk onmogelijk is. Het NOS-Journaal laat echter structureel minister Jetten (D’66) aan het woord, die het kabinetsbeleid verdedigt, zonder dit politieke verhaal in balans te brengen met de inzichten van de wetenschap en de relevante feiten.

Het standpunt dat de wetenschappers in overweldigende mate eensgezind zouden zijn over de oorzaken van de opwarming van de aarde en de ontwikkeling van het klimaat, heeft geen feitelijke onderbouwing. Volgens Wolthuis zijn er wereldwijd zeker duizenden wetenschappers die van het IPCC-rapport afwijken. Hij bepleit een open discussie met kundige klimaatwetenschappers,

‘die niet op de politiek en elkaar gericht zijn, via een goede samenwerking leidt tot een objectieve en gezonde bijstelling van het IPCC-rapport en beleid!’

Het organiseren van een dergelijke discussie is in overeenstemming met de Taken & Missie van de NOS.

Tot nu toe krijgen eenzijdige, ideologisch gemotiveerde actiegroepen als de Stichting Urgenda, Milieudefensie, Extention Rebellion, e.d. een positie in het NOS-Journaal alsof die het algemeen belang vertegenwoordigen en een wetenschappelijk gefundeerde waarheid in pacht hebben, bezig zijn onze planeet te redden. In feite zijn zij bezig grote schade toe te brengen aan onze westerse economie, welvaart, sociaal systeem en het milieu, als hun eenzijdige ideologie zou worden uitgevoerd.

Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, beweert in, Broerstraat 5, Magazine voor alumni en relaties van de Rijksuniversiteit Groningen, Nummer 3, oktober 2022, dat haar eerste kind een temperatuurstijging van vier graden statistisch zou kunnen meemaken.

Dit is een voorbeeld van de keuze voor het meest alarmerende scenario uit de IPCC-modellen. Zij geeft aan dat Urgenda  meent dat sprake is van een klimaatcrisis, dat het een samenleving wil zonder uitstoot, dat we op de rand van de ravijn staan.

Om dat alarmverhaal aan de man te brengen kiest Urgenda voor het presenteren van beelden, die hebben volgens haar verbeeldingskracht die nodig is om mensen ervan te doordringen wat er aan de hand is met het klimaat. Zij zegt letterlijk:

’Een foto van een stervende koe in Afrika doet meer dan een kille grafiek.’

Dit is propaganda en het aanjagen van angst, het heeft niets te maken met een evenwichtige aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en feiten.

Het NOS-Journaal zou aan dergelijke organisaties geen podium behoren te bieden nu duidelijk sprake is van onzorgvuldige, onbetrouwbare, gebonden en subjectieve informatie. Het behoort m.i. wel tot de taak van het NOS-Journaal dit verschijnsel Urgenda te vermelden en daar direct op te laten volgen wat de stand van de klimaatwetenschap en de feiten is. Het (onweersproken) bieden van een podium bieden aan deze actiegroep is m.i. in strijd met de Mediawet, Taken & Missie van de NOS.

Reeds in 2020, publiceerde Michael Shellenberger zijn boek, Apocalypse Never – Why environmental alarmism hurts us all. Hij schreef dit boek om ‘scientific facts’ van ‘scientific fiction’ te scheiden. Anton Wolthuis houdt in zijn beschouwing d.d.17 januari 2023 op Clintel, hetzelfde pleidooi. Het is bij uitstek de publieke omroep die de taak heeft daaraan actief mee te werken. Het is een basis van het bestaansrecht van de NOS dat zij een debat organiseert dat daartoe leidt.

Minnesma roept alarmistisch dat haar eerste kind een temperatuurstijging van vier graden kan gaan meemaken, ik blijf liever met de voeten op de grond. Reeds nu maken mijn kinderen en kleinkinderen mee wat de gevolgen zijn van de  eenzijdige klimaat- en energiepolitiek van het kabinet Rutte IV.

Met de behoefte klimaatkoploper in Europa te zijn. Het effect van een dergelijke koppositie op het klimaat in de wereld is letterlijk nul. Er zijn wel andere effecten, ook Wolthuis duidt die aan: enorme negatieve gevolgen voor onze westerse sociale/economische infrastructuur, onze welvaart, ons welzijn en ons milieu. Waarom horen alle maatschappelijke geledingen in Nederland dat niet van de NOS? Het is haar zelfopgelegde Taak & Missie!

Het staat vast wat de NOS behoort te doen in deze klimaatdiscussie. Het staat ook vast dat de NOS dat tot nu toe niet doet. Ik heb u eerder geschreven dat de tijd dringt. Ik herhaal dat nu met nadruk. U en de NOS kunnen niet zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst.’

Bauke Geersing.

Een van mijn inspiratiebronnen is de Franse  filosoof, prof. dr. Jean-François Braunstein, La Religion Woke, 2022. Schrijvend over woke, over een schadelijke religie, merkt hij op dat wij ons daartegen dienen te verzetten, slechts een minimum aan moed is vereist. Ons verzetten tegen hun : ‘propositions aberrante (=absurde) ou abjectes (= verachtelijke), de «juste dire non» (p.274) Er is m.b.t. het klimaatalarmisme sprake van een vergelijkbare situatie.

Met vriendelijke groet,

Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.

***