Door Ap Cloosterman.

Dit artikel is bestemd voor mensen, die zich onvoldoende realiseren welk negatief effect de EU-aanpak op het gebied van klimaatverandering heeft veroorzaakt maar ook meer willen weten over dit onderwerp.

U moet zich hierbij realiseren, dat het proces van het ontstaan van ons heelal vooral op theoretische aannames is gebaseerd en het is maar de vraag of er ooit een keihard bewijs boven water zal komen. Bovendien blijft de vraag of het heelal ooit begonnen is of dat het altijd al bestaan heeft.

Betekenis van gebruikte termen

Klimaatalarmisme: Het alarm slaan om te trachten te voorkomen dat het klimaat door menselijke invloed kan veranderen.

Klimaatscepticisme: De mening, dat het klimaat zich niet of nauwelijks door menselijke activiteit laat beïnvloeden, maar eerder door natuurlijke processen van de Aarde of variaties van de zonnekracht.

Het woord Astronomie is samengesteld uit de Griekse woorden Astron = ster en Nomos = wet. Astronomie is de wetenschap over sterren ofwel Sterrenkunde.

Het woord Kosmologie is samengesteld uit het woord Kosmos, waarmee “ de oneindige ruimte” wordt bedoeld met alles wat ze bevat en het woord Logo, waarmee “bespreking” wordt bedoeld. Kosmologie omvat de studie van de oorsprong en de ontwikkeling van het universum (alles wat zich rondom de Aarde bevindt).

Onze verre voorouders keken ’s nachts met verwondering en soms overmand van angst naar de hemel. Evenals wij dat nu ook nog doen, vroegen zij zich af hoe het heelal eruit ziet en hoe het is ontstaan. In vroegere tijden werden hemellichamen voor Goden aangezien en werden er dierenoffers en soms zelfs mensenoffers gebracht om de Goden gunstig te stemmen.

De afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de kennis van het heelal met haar stelsels, gaswolken, sterren en planeten. We weten bijvoorbeeld nu meer over de geboorte en het sterven van sterren. En toch… weten we nog lang niet alles.

Als mens moeten wij ons bewust zijn van de genialiteit van het ontstaan van het heelal en dus ook die van onze Aarde en daar respect en zorg voor opbrengen. Maar wat is de realiteit? Oorlogen – forse aantasting van het milieu – stikstofprobleem – verkeerde aanpak van het probleem klimaatverandering – stijging van de zeespiegel.

Het stikstofprobleem (ongeremde groei van braamstruiken en brandnetels) lost zich vanzelf op als we zo doorgaan met het land volplempen met gebouwen, huizen, fabrieksterreinen, wegen, windmolens en zonnepaneelparken, Er blijven op die manier nauwelijks natuurgebieden en groene weides over. Begroting: € 25 miljard.

Een groeiend aantal wetenschappers is er van overtuigd, dat meer CO2 in onze atmosfeer nauwelijks nog invloed heeft op de opwarming van de Aarde. Het zijn goedgebekte en dik betaalde Eurocommissarissen die het niet meer bestaande CO2-probleem met niet werkende wetgeving aan de burgers dwingend voorschrijven.

De D66 ministers spenderen € 35 miljard aan belastinggeld aan het tegengaan van klimaatverandering. D66 heeft nu 24 zetels in de Tweede Kamer, maar met de laatste peiling zijn er nog maar 10 laatste Mohikanen over en het is dan ook onbegrijpelijk dat zij hun stokpaardje kunnen handhaven.

Dit project loopt nu al verschillende jaren. Het opmaken van de balans gebeurt door het publiceren van het aantal tonnen CO2, dat minder is uitgestoten. Leuk, maar de gevolgen van klimaatverandering zetten zich onveranderd voort. De maatschappij verwacht een eerlijke rapportage over het effect van de CO2-vermindering op de klimaatverandering. Ik verwacht geen enkele verbetering!

Klimaatverandering is voor het grootste deel een natuurlijk proces en daar moet je met adaptatie (corrigerende preventieve maatregelen) op reageren. De investeringen zouden gericht moeten zijn op de volgende problemen en dus niet op de geen effect hebbende reductie van CO2: Droogte – Wateroverlast – Overstromingen – Drinkwater tekorten. Klimaatverandering is een aardse norm. Zolang als de Aarde bestaat hebben er zich enorme veranderingen in het klimaat voorgedaan.

Politici met kapsones, die denken het klimaat te kunnen beheersen, zijn met hun Green Deal beleid, economisch en qua welzijn onverantwoord bezig. Er zijn veel meer oorzaken, die van invloed zijn op het klimaat:

Bron: Paul Scheffers, versie december 2022

Het onzorgvuldig voor de vuistweg (punt 34 en 39) menselijk ingrijpen getuigt van weinig kennis en is zeer onverstandig. De kracht van de natuur is bovenmenselijk.

Met onderstaand artikel wil ik ook duidelijk maken, dat de mens de kracht van de natuur en de gevolgen daarvan grandioos onderschat.

Het ontstaan van het heelal – Big Bang

Volgens de moderne wetenschap is ons Heelal 13,8 miljard jaar geleden ontstaan toen een kleine doch zeer energierijke pit expandeerde (Big Bang oftewel de Oerknal). Deze energierijke pit wordt singulariteit genoemd of ook wel aangeduid als oeratoom. Let wel: de Big Bang beschrijft niet hoe het heelal is begonnen, maar wel het proces erna. Hoe dit oeratoom is ontstaan is nog allesbehalve duidelijk:

 

 

 

Prof. dr. Alan Harvey Guth (1947), natuurkundige en kosmoloog.

Vacuümtheorie

De Amerikaanse kosmoloog Alan Guth is de grondlegger van de zgn. vacuümtheorie. Hij gaat er vanuit dat er in het begin een medium van twee soorten vacuüm heeft bestaan, namelijk een positief en een negatief vacuüm. Dit medium stortte in elkaar, waarbij enorm veel energie vrij kwam en samensmolt tot het oeratoom.

 Het werk van een specifiek externe actor

In het begin schiep God de Hemel en de Aarde. De Aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de overvloed, maar Gods Geest zweefde over het water. (Genesis 1:1).

Het Bijbelgedeelte Genesis 1 is eerder een prachtig vormgegeven geloofsbelijdenis dan een verhaal of theorie over hoe de wereld en het heelal ontstaan zijn. Lang heeft men de Bijbel gelezen als enige waarheid over mens, wereld en kosmos. De Aarde werd gezien als middelpunt van het heelal. Totdat de wiskundige en astronoom Copernicus een heliocentrisch model van het universum formuleerde, waarbij de Zon, in plaats van de Aarde, in het centrum werd geplaatst. Dit moment in de geschiedenis wordt wel de Copernicaanse omwenteling genoemd. Inmiddels weten we , dat ook de Zon niet het middelpunt van ons universum is!

Sinds dit moment is in de kerk gaandeweg steeds meer de overtuiging gegroeid dat de Bijbel geen wetenschappelijk boek is, maar een boek over geloof en vertrouwen is. Er is vertrouwen dat God het geheel van die kosmos bewaakt. Maar ook dat wij mensen verantwoordelijkheid zijn voor het behoud ervan. (Bron hier.).

 

De lichamelijk zwaar gehandicapte Stephen Hawking (1942 – 2018).

Het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal is een buitengewoon groot wonder. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de veranderingen die hebben plaats gevonden waardoor mensen, dieren en planten zijn ontstaan. Waarnemingen van alle natuurlijke en bovennatuurlijke verschijnselen rondom ons heen vormen een keiharde garantie van een subliem doordacht ontwerp en uitvoering.

Een vriend van mij opperde de gedachte dat de Schepper te vereenzelvigen is met het oeratoom. Op zich geen slecht idee, omdat de wonderbaarlijke processen dan de ontwerper zelf betreft. Bovendien volgt hier automatisch uit, dat er respect moet zijn voor de ontwerper waarin wij verblijven, voor mensen, dieren en de natuur (milieu). Overigens bestaat er ook een andere opvatting: Als de Schepper het heelal heeft gemaakt, dan was Hij al aanwezig en kan daarmee dus niet het oeratoom zijn geweest.

Het bestaan van meerdere heelallen en waaruit ons heelal is voortgekomen

Een zwart gat bevat een enorme hoeveelheid massa met een extreem grote zwaartekracht. Door deze grote zwaartekracht wordt alle massa uit de omgeving (zelfs hele sterren) naar binnen gezogen. De zwaartekracht is zo groot, dat licht niet kan ontsnappen.

Andrei Linde, een Russisch-Amerikaans fysicus.Theorie: Chaotische inflatie (1983).

De Russische kosmoloog Andrei Linde is van mening, dat het oeratoom is ontstaan in een reeds bestaand heelal:

“We leven in een multiversum, een aaneenschakeling van ontelbare universa met allemaal andere natuurwetten”.

Blijft overigens de vraag hoe dan het eerste heelal is ontstaan.

 

 

 

 

Roger Penrose (1931), Brits wis- en natuurkundige.

Roger Penrose zegt uit satelliet waarnemingen het bewijs gevonden te hebben, dat er vóór de oerknal reeds een universum was en na het vergaan van dit universum er weer een nieuw universum is ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

Inflatie

Kosmische inflatie is de theorie dat het heelal vrijwel direct na de oerknal gedurende 10−35 seconde een enorme uitbreiding heeft doorgemaakt. Gedurende dit minuscule tijdsinterval zou het heelal tussen de 1030 en 10100 keer zo groot zijn geworden.

De oplossing kwam in de jaren ‘80 onder andere uit de hoed van de van oorsprong Russische kosmoloog Andrei Linde. Voortbouwend op een theorie van Alan Guth ontwikkelde hij de inflatietheorie. Er zijn snelheden behaald extreem hoger dan de lichtsnelheid van 300.000 km/sec. Hoe kan dit dan?

De ruimte tussen de ontstane massadeeltjes werd groter en dat betekent dus niet, dat de snelheid van de aanwezige objecten groter was dan de lichtsnelheid. Volgens Einstein is het niet mogelijk dat massa snelheden kan bereiken boven de lichtsnelheid. De crux hierbij is, dat ruimte geen massa heeft en dus de maximale lichtsnelheid wel kan overschrijden.

Kosmoloog pater Lemaître (1894 – 1996).

Edwin Powell Hubble (1889 – 1953).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestaan van het oeratoom is mede gebaseerd op de theorie (1931) van de Belgische Jezuïet pater George Lemaître.

Een van de belangrijkste ontdekkingen (1929) van kosmoloog Edwin Hubble was dat er een verband bestaat tussen de spectroscopische roodverschuiving van verre sterrenstelsels en hun afstand tot de Aarde. Als een ster zich van ons af beweegt zien we dat het licht naar het rood verschuift. De golflengte van het roodachtige licht is bepalend voor de snelheid waarmee de ster zich van ons af beweegt. Verschuiving naar blauw betekent dat de ster op ons afkomt. Hiermee werd de theorie aannemelijk gemaakt dat het heelal uitdijt.

Georges Lemaître had dit verband al in 1927 gepubliceerd, maar Hubble was hier aanvankelijk niet van op de hoogte.

Lemaître beredeneerde, dat als het heelal uitdijt, dit ook betekent dat het in het verleden kleiner is geweest en er een beginpunt is geweest van waaruit de uitdijing heeft plaats gevonden. Hij kwam door deze denkwijze tot het bestaan van het oeratoom.

De Big Bang met de inflatie en de verdere uitdijing.

Zeer opmerkelijk is, dat de snelheid waarmee een ster zich van ons verwijdert toeneemt naarmate de ster verder van ons afstaat. Dat betekent dat sterren op grote afstand uiteindelijk uit het zicht verdwijnen.

De wet van Hubble-Lemaître: Roodverschuiving geplot tegen de afstand voor een aantal sterrenstelsels.

De transitie van energie uit het oeratoom naar deeltjes met massa en vervolgens naar sterren

 

Albert Einstein (1879 – 1955), speciale relativiteitstheorie 1905.

De Speciale Relativiteitstheorie (1905) van Albert Einstein beschrijft o.a. de massa-energierelatie, hetgeen betekent dat massa en energie equivalent zijn en in elkaar kunnen overgaan volgens de formule E=m.c², waarbij E = energie, m =massa en c = lichtsnelheid = 300.000 km/sec.

Vertaling van de tekst van de bovenstaande Big Bang theorie:

  1. Het oeratoom ondergaat een supersnelle inflatie welke zich in een fractie van een seconde uitbreidt van de grootte van een atoom tot die van een grootte van een grapefruit.
  2. Post-inflatie. Het heelal is een ziedende hete soep van elektronen, quarks, neutronen en elektronen.
    Hierbij dient vermeld te worden, dat er twee soorten elektronen werden gevormd: positronen en negatief geladen elektronen. Positronen en negatieve elektronen reageren met elkaar (annihileren) tot een flits.Fotonen zijn lichtdeeltjes.Negatieve elektronen waren er in een grote overmaat en deze zijn uiteindelijk overgebleven.
  1. Een snel afkoelende heelal zorgt ervoor dat quarks kunnen samenklonteren tot protonen en neutronen.
  2. Nog steeds te heet om atomen te vormen. De geladen losse elektronen en protonen voorkomen dat er licht is: het universum is een superhete mist.
  3. Elektronen gecombineerd met protonen en neutronen vormen atomen, meestal waterstof en helium. Er is licht ontstaan.
  4. De zwaartekracht zorgt ervoor dat waterstof- en heliumgas samensmelten tot de gigantische wolken die sterrenstelsels zullen worden: kleinere gaswolken comprimeren en vormen de eerste sterren.
  5. Sterren smelten samen door de zwaartekracht. De eerste sterren sterven af en spuiten zware elementen de ruimte in: deze zullen zich uiteindelijk vormen tot nieuwe sterren en planeten.

Terugblik in de tijd

Het in rood weergegeven object HD1 lijkt het verste sterrenstelsel dat ooit is gezien. Beeld: Harikane et/

Niemand kan realistische “just in time” beelden uit het verleden terug halen. In de astronomie kan dit wel!

Het sterrenstelsel HD1 (2022) blijkt op zo’n 33,4 miljard lichtjaar afstand van de Aarde te staan. Het sterrenstelsel HD1 is mogelijk het verste object dat astronomen ooit hebben ontdekt.

Het blijkt dat HD1 ongeveer 33,4 miljard lichtjaar van ons vandaan staat. Dat is meer dan een miljard lichtjaar verder dan het huidige verste object, het sterrenstelsel GN-z11 (2015). Het heelal is zelf nog maar zo’n 13,8 miljard jaar oud. Toch is een dergelijke afstand mogelijk, vanwege de versnelde uitdijing van het heelal. Maar het licht, dat wij nu zien is reeds ver in het verleden van HD1 vertrokken. Dus wij zien nu licht (beeld) uit de ouwe verleden tijd! Bron hier.

Nabrander

Astronomen en kosmologen geven ruiterlijk toe, dat zij nog te weinig weten over de processen en eigenschappen van het heelal. Natuurlijk zijn hierover verschillen van opvatting, maar om iemand hierover te negeren of te beledigen, past niet in hun stijl van wetenschap.

Anders is dit met klimaatanalisten. Zij pretenderen de wetenschap in pacht te hebben, terwijl heel veel elementen in de klimaatwetenschap nog steeds abracadabra zijn.

Als er sprake is van 40 oorzaken van klimaatverandering met bovendien duidelijke argumenten dat CO2 niet de hoofdschuldige is van de opwarming van de Aarde, zou je op zijn mist een open en neutrale discussie hier over kunnen voeren.

Nee, men dendert door op het ingenomen standpunt en sleept de mensen mee in een desastreuze afgrond van economisch verval en welzijn, zonder dat ook maar enig resultaat wordt bereikt.

Het aanzicht en de open ruimte van land en zee worden aangetast, terwijl het leven in en boven de Noordzee ten gronde gaat. Is dit wat de schepping of Schepper van het heelal heeft bedoeld?

Op 24 april 2023 heeft Minister Jetten met acht Europese collega’s afgesproken om gezamenlijk de gehele Noordzee vol te bouwen met windturbines. Het moeten er zo’n 30.000 worden, elk met een vermogen van 10 MW. De kosten van een zo’n mega-turbine is circa €30 miljoen. Dus we praten over een gezamenlijke verplichting van €900 miljard (€900.000 miljoen!). Voor elk land gemiddeld €100 miljard!

Het aanbod van windenergie is vanwege de onvoorspelbare windkracht onbetrouwbaar. De praktijk laat zien dat een nieuwe windturbine van 10 MW gemiddeld slechts 4 MW produceert. Door zoutwatercorrosie en slijtage wordt dat ieder jaar nóg minder.

Door de harde wind op zee is de slijtage van de wieken hoog en zal het vervangen ook over een kortere termijn moeten geschieden. In ongeveer 15 tot 20 jaar zijn de wieken van polyester en polyurethaan versleten en moeten vervangen worden. Het in de toekomst vernieuwen en vervangen van 30.000 windmolen kost elke 15-20 jaar ook nog eens een flinke duit.

Erosie o.a. door wind, regen, sneeuw en hagel veroorzaakt vergruizing tot fijnstof van de wieken. Een wiek van een 4MW windturbine weegt 15.700 kg. Per wiek is er een gewichtsverlies van 60 kg per jaar. Per windturbine is dit dus 180 kg per jaar aan fijnstof. Het fijnstof, dat ontstaat vormt op zichzelf al een gezondheidsprobleem, maar het fijnstof bevat ook nog eens Bisfenol A.

Bisfenol A is een zeer schadelijk hormoon-verstorende stof met effecten op de voortplanting, de stofwisseling, het immuunsysteem en de ontwikkeling van kinderen. Volgens het RIVM kunnen deze effecten zelfs optreden bij heel kleine hoeveelheden. Wat dan te denken van 30.000 Bisfenol A spugende windturbines?

Bij een oorlog of aanslag is de vijand of dader in staat om met enkele goedgerichte explosieven onze hele elektro-maatschappij plat te leggen. De Russen weten al precies wat er op de bodem van de Noordzee is gerealiseerd! Kerncentrales nemen aanzienlijk minder ruimte in en zijn door hun beperkte oppervlak goed te beschermen.

Politieke klimaatalarmisten beheren de staatskas en doen hieruit gigantische uitgaven die passen bij hun opvattingen. Ze gaan volledig voorbij aan het feit, dat deze kas ook gevuld wordt door mensen met een sceptische opvatting. Subsidies worden uitsluitend verleend aan alarmistische organisaties.

Ap Cloosterman.

Sceptici moeten zichzelf maar zien te redden. De politiek heeft zich laten bedotten door D66, die alle klimaat strategisch belangrijke posten heeft opgeëist. Het wordt tijd dat hier een eind aan komt!

Kortom de staatkundige organisatie deugt niet en past niet in de democratische stijl, zoals wij die denken te hebben.

Men drinkt een glas
(Als je het tenminste nog kunt betalen)
Men doet een plas
(Is gelukkig nog niet belast)
En laat zoals het was
(De burger is er slechts één dag van ondersteboven).

***