Door Lars Schernikau.

De eerste kerncentrale ter wereld werd in 1954 in bedrijf genomen nabij Moskou. In de daaropvolgende decennia werden over de hele wereld honderden kernreactoren gebouwd, waarbij de Verenigde Staten, Frankrijk en China de leiding hadden bij de bouw, en ongeveer de helft van de huidige mondiale installaties uitmaakten. Ongeveer 90 procent van de huidige werkende kernreactoren werd gebouwd in de jaren zeventig en tachtig, met een mondiale gemiddelde reactorleeftijd van ongeveer 32 jaar. Blijkbaar heeft meer dan 90 procent van de Amerikaanse reactoren verlengingen gekregen om tot 60 jaar te blijven functioneren.

De wereld herbergt ongeveer 420 GW aan geïnstalleerde nucleaire capaciteit, die naar verwachting zal stijgen tot ongeveer 620 GW in 2050. Tegenwoordig is dus ongeveer 5 procent van de in totaal 8,6 TW geïnstalleerde energiecapaciteit nucleair. [1] De ruim 400 kernreactoren droegen in 2022 bijna 10 procent bij aan de mondiale elektriciteitsopwekking van ongeveer 29.000 TWh (Figuur 1). (Slechts ongeveer 40 procent van de mondiale primaire energie van ruim 170.000 TWh wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken; de overige 60 procent wordt gebruikt voor industrie, verwarming en transport.)

Let op: de auteur schrijft ‘hernieuwbare energieën’ omdat ze in feite niet echt ‘hernieuwbaar’ zijn wanneer de levenscyclus, de grondstoffen- en energie-input en de gehele impact op het milieu in ogenschouw worden genomen. Waterkrachtenergie heeft bijvoorbeeld grootschalige gevolgen voor het milieu.

Figuur 1: Mondiale energiecapaciteit, energieproductie en primaire energie

Figuur 1: Mondiale energiecapaciteit, energieproductie en primaire energie

Bronnen: Schernikau gebaseerd op International Energy Agency (2023), https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023Energy Institute (2023), Statistisch overzicht van wereldenergie, (https://www.energyinst.org/statistical-review )

Kernenergie is de netto meest energie-efficiënte en grondstoffenefficiënte energiebron, met een energierendement op energie-investeringen (eROI) dat mogelijk tweemaal of meer bedraagt ​​dan dat van steenkool, gas of waterkracht. Kernenergie is ook een van de veiligste vormen van energieopwekking, gemeten in sterfgevallen per opgewekte MWh, met de minste impact op het milieu.

Dat maakt het des te verrassender dat kernenergie slechts een relatief klein deel van de mondiale elektriciteitsproductie voor zijn rekening neemt. Nog verrassender is het feit dat het aandeel van kernenergie voortdurend is afgenomen, omdat de uitbouw ervan geen gelijke tred hield met de mondiale groei van de vraag naar elektriciteit. Terwijl kernenergie in 2002 bijna 17 procent van de mondiale energieopwekking voor zijn rekening nam, daalde dit aantal tot 9 procent in 2023, omdat de absolute opwekking grotendeels onveranderd bleef op ongeveer 2.700 TWh (Figuur 2).

Dit zou kunnen veranderen na COP28, waarbij 22 landen hebben beloofd om de kernenergie tegen 2050 te verdrievoudigen. Dit zou tot 2050 ongeveer 30 GW per jaar impliceren – een vervijfvoudiging ten opzichte van het afgelopen decennium, maar in lijn met de hoogconjunctuur in de jaren tachtig. Maar zal dit een verschil maken of het mondiale energieprobleem oplossen?

De vraag naar primaire energie zal tegen 2050 waarschijnlijk met 40 tot 50 procent toenemen, gedreven door een bevolkingsgroei van ongeveer 20 procent en een groei van het energieverbruik per hoofd van de bevolking met ongeveer 25 procent. De vraag naar elektriciteit zal zeker sneller toenemen, niet alleen vanwege de huidige, niet altijd energiezuinige, drang om ‘alles te elektrificeren’. Het is dan ook duidelijk dat kernenergie aan deze groei zal bijdragen. Maar in absolute termen zullen andere bronnen – waarschijnlijk de beschikbare kolen en gas, maar ook, als de directe en indirecte subsidies voortduren, [2] intermitterende wind- en zonne-energie – het grootste deel van de capaciteitsgroei voor hun rekening nemen.

Figuur 2: Mondiale opwekking van kernenergie

Figuur 2: Mondiale opwekking van kernenergie

Bron: IEA Elektriciteit 2024 (https://www.iea.org/reports/electricity-2024 )

Brandstof en technologie 

Uranium is wereldwijd overvloedig aanwezig, in granietgesteenten en opgelost in de oceaan, maar niet alles is geschikt voor gebruik bij de opwekking van energie. In theorie is de hoeveelheid ruimschoots voldoende om in alle menselijke energiebehoeften te voorzien. Er zijn echter zorgen over het verkrijgen van toegang tot voldoende uranium, verrijkt uranium en splijtstofassemblages. [3] Meer dan 50 procent van de commercieel levensvatbare uraniumvoorraden worden gevonden in Australië, Kazachstan en Canada; Kazachstan ontgint meer dan 40 procent van het uranium in de wereld. De Verenigde Staten zijn nu volledig afhankelijk van de import van uranium, en zelfs Rusland verbruikt tweemaal zoveel als het produceert.

Zorg over de beschikbaarheid van brandstof kan een schaduw werpen op enkele opwindende technologische ontwikkelingen, zoals reactoren van de vierde generatie of kleine kernreactoren, of kan verdere financiering voor thoriumreactoren aanmoedigen.

De eerste kerncentrale voor hogetemperatuurgasreactoren ter wereld van de vierde generatie – die een kiezelbedreactor bevat, gerund door de China National Nuclear Corporation – is eind 2021 in bedrijf genomen. [5] Kernenergie op basis van thorium belooft verschillende voordelen. inclusief een betere beschikbaarheid van brandstof, hogere efficiëntie, minder afval en een laag bewapeningspotentieel.

Kleine modulaire kernreactoren (SMR’s) zijn een interessante ontwikkeling omdat ze een meer kostenefficiënte, gestandaardiseerde minireactorconstructie met grote volumes mogelijk kunnen maken. SMR’s, die zelden ‘klein’ zijn, worden doorgaans gedefinieerd als een omvang van minder dan 300 MW en kunnen zelfs klein zijn als 5 MW; ze kunnen thermische en/of elektrische energie opwekken.

Momenteel zijn er wereldwijd waarschijnlijk ongeveer 70 SMR-projecten in ontwikkeling. SMR’s zouden flexibeler in gebruik kunnen zijn en zelfs sneller op en af kunnen schakelen. 

Kosten 

De huidige kosten van een kerncentrale variëren net zo sterk als de tijd die nodig is om er een te bouwen. 2 tot 13 miljoen dollar per MW en 4 tot 25 jaar zijn de algemeen bekende marges. Terwijl 40 procent van de kerncentrales binnen zes jaar werd gebouwd, vooral in China, worden de goedkoopste centrales gebouwd in China, India en Zuid-Korea.
De duurste staan ​​of zullen binnenkort staan ​​in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De hoge kosten en vertragingen bij de bouw in het Westen zijn voornamelijk het gevolg van regelgeving – die naar de mening van de auteur economisch of wetenschappelijk niet kan worden gerechtvaardigd. Er wordt gehoopt dat de recente toename van de steun voor kernenergie, zoals aangetoond in COP28, hierin verandering kan brengen.

Bij volledige systeemkosten (volledige elektriciteitskosten, FCOE, of genivelleerde volledige systeemkosten van elektriciteit, LFSCOE) is kernenergie waarschijnlijk de duurste van alle conventionele of schakelbare manieren om energie op te wekken (Figuur 3). Toch is het nog steeds aanzienlijk goedkoper dan wind- en zonne-energie en biedt het een verwaarloosbare uitstoot. De aangegeven genivelleerde elektriciteitskosten (LCOE), een marginale kostenmaatstaf, van wind- en zonne-energie zijn echter zeer laag.

Opmerking: De auteur ondersteunt het principe van Idel van volledige systeemkosten en de impact ervan op wind- en zonne-energiekosten in vergelijking met beschikbare energie uit kernenergie, steenkool of gas [6] , USC = Ultra superkritisch, LCOE = Levelized Cost of Electricity, LFSCOE = Levelized Volledige systeemkosten van elektriciteit.

Figuur 3: Volledige systeemkosten van kernenergie versus alternatieven

De bewering dat hernieuwbare energie uit wind- en zonne-energie goedkoop is en geen gevolgen voor het milieu heeft, is een cruciaal en schadelijk energie-economisch misverstand. LCOE is niet geschikt voor gebruik bij het vergelijken van intermitterende energiebronnen met uitschakelbare energiebronnen. [7] LCOE is een micro-economische in plaats van een totale systeemvisie, sluit zeven kostencategorieën uit (hieronder opgesomd) en zal daarom nooit een nauwkeurige indicator zijn waarop overheden hun energiebeleidsbeslissingen kunnen baseren. Er wordt geen rekening gehouden met intermitterende factoren, factoren met een lage natuurlijke capaciteit, de correlerende beschikbaarheid van wind- en zonne-energie op de verschillende continenten, en de locatieverschillen tussen vraag en aanbod.

Voor de hand liggende kosten die uit LCOE zijn weggelaten, zijn onder meer:

 1. Back-up of langdurige energieopslag : wind- en zonne-energie vereisen ten minste 100 procent back-up of opslag voor elke geïnstalleerde MW. Dit komt door energieverliezen in back-up– en opslagsystemen en door het feit dat er doorgaans meer dan één back-up-/opslagsysteem nodig is, bijvoorbeeld voor energieopslag op korte en lange termijn.
 2. Netwerkintegratie – dit omvat de kosten voor transmissie, distributie, balancering en conditionering.

Niet zo voor de hand liggende kosten die worden weggelaten uit LCOE op netwerkschaal zijn onder meer:

 1. Efficiëntieverliezen: meer wind- en zonne-energie betekent minder activagebruik van back-up– of netwerksystemen.
 2. Ruimtebeslag [8] – dit worden veroorzaakt door de lage energiedichtheid (per m²) van wind- en zonne-energie. Er zijn economische en ecologische kosten verbonden aan het gebruik van duizenden km² om de diffuse energie van zon en wind op te vangen.
 3. Recyclingkosten: deze worden veroorzaakt door de lage energiedichtheid (per kg) en de korte levensduur van wind- en zonne-energie.
 4. Milieukosten tijdens de exploitatie: deze omvatten de schade aan het planten- en dierenleven en de negatieve effecten op klimaatsystemen als gevolg van energieopwekking, inclusief opwarming, windwinning en atmosferische veranderingen.
 5. Inefficiëntie op het gebied van grondstoffen en netto energie over de gehele waardeketen heen – dit omvat productie, verwerking, transport, modernisering, productie en recycling, en de gevolgen voor het milieu, onafhankelijk van de energieopwekking zelf.

Als je de bovengenoemde netwerkintegratie, back-up/opslag, operationele levensduur, energiedichtheid en (uiteraard) intermitterende problemen in ogenschouw neemt, dan zijn wind- en zonne-energie in feite veruit het duurst. In werkelijkheid stijgen de volledige systeemkosten van wind- en zonne-energie exponentieel met hogere penetratieniveaus in het systeem, wat indirect is bevestigd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het International Energy Economics Institute IEEJ, het International Energy Agency IEA en andere economische instellingen.

Conclusie 

Het lijkt erop dat de druk van de COP28 om kernenergie wereldwijd te bevorderen en te ondersteunen de juiste beslissing is. Er blijft veel potentieel over met een veel grotere nucleaire penetratie wereldwijd. Een beloofde verdrievoudiging van de hoeveelheid kernenergie vanaf 2022 (2.700 TWh of 9 procent van ongeveer 29.000 TWh wereldwijd) zou zich vertalen in ongeveer 8.000 TWh kernenergie in 2050. Als de elektrificatie doorzet, schat de World Energy Outlook 2023 van het Internationaal Energieagentschap dat de mondiale elektriciteitsopwekking op 50.000 TWh zal uitkomen. tegen 2050. Het aandeel van kernenergie zou dan toenemen tot iets meer dan 15 procent, nog steeds onder de 17 procent van 2002.

Lars Schernikau.

Vanuit macro-economisch oogpunt is er dus geen realistisch scenario waarin kernenergie zal volstaan ​​om aan de groeiende vraag naar energie van de komende dertig jaar te voldoen, vanwege (1) timing, (2) kosten en regulering, en (3) de het enorme volume van de groei van de vraag naar energie.

De ontnuchterende impopulaire waarheid is dat, zelfs als de nucleaire doelstellingen van COP28 worden gehaald, wat noodzakelijk is maar nog steeds een uitdaging is, dit slechts een fractie van de groei van de energievraag tot 2050 zal kunnen bevredigen, en dat we olie, steenkool, gas en waterkracht nodig zullen hebben en alle andere betrouwbare vormen van energiedichte voorziening om de rest te compenseren.

***

[1] IEA WEO (2023), https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023.

[2] De mondiale gemiddelde subsidies voor wind- en zonne-energie per MWh zijn veel hoger dan subsidies voor steenkool, gas of kernenergie – https://robertbryce.substack.com/p/actually-solar-is-getting-302-times?publication_id =630873&utm_campaign=e-mail-post-title&r=79kdr ; www.unpopular-truth.com .

[3] Nuclear News Wire (2023), op de rand van een crisis, https://www.ans.org/news/article-4909/on-the-verge-of-a-crisis-the-us-nuclear – brandstof -gordian-knoop/.

[4] Wereldnucleaire Associatie.

[5] Global Times (2021), https://www.globaltimes.cn/page/202112/1242878.shtml .

[6] De auteur ondersteunt de Idel 2022-cijfers voor steenkool en gas niet, omdat steenkool gemiddeld lagere kosten heeft dan gas. BloombergNEF heeft bijvoorbeeld onlangs bevestigd dat steenkool goedkoper is dan gas, maar dat de werkelijke kosten per land verschillen, BloombergNEF (2023), https://about.bnef.com/blog/cost-of-clean-energy-technologies-drop -zo-duur-schulden-compensatie-door-afkoeling-grondstoffenprijzen/ .

[7] Schernikau (2024), https://www.eurasiareview.com/17012024-the-energy-trilemma-and-the-cost-of-electricity-oped/ .

[8] Schernikau et al. (2022), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4000800 .

***

Om dit artikel in het Oxford Institute For Energy Studies, nummer 139, Quarterly Jounral for Debating Energy Issues and Policies te lezen, klik hier.

Door |28 februari 2024|81 Reacties

Deel deze pagina!

81 reacties

 1. Theo 28 feb 2024 om 08:18- Antwoorden

  De mensheid ligt op ramkoers.

  20 procent meer mensen en 40 a 50 procent meer energie met de huidige middelen, doe je best zou ik zeggen.

  15
  4
  • Cornelia 28 feb 2024 om 09:57- Antwoorden

   Die kerncentrales gaan er nooit komen, je merkt aan alles dat ze er alles aan doen om het zo lang mogelijk uit te stellen.
   Als ze nu over plannen nadenken zullen er nog tientallen jaren overheen gaan, tenzij….

   13
   3
   • Bas 28 feb 2024 om 11:00

    Terecht, want de stroom die nieuwe kernenergie produceert is veel te duur.
    Bij HPC in UK, de enige met goed kosten inzicht dankzij de EU, meer dan 17cent/KWh (incl 2cent/KWh aan subsidies) stijgend met de inflatie…
    En ze wordt nog duurder omdat de kosten van kerncentrales sneller stijgen dan de uurlonen.

    1
    23
   • Cornelia 28 feb 2024 om 12:18

    Bas, niemand geloofd die cijfers van jou, waar haal je ze vandaan?

    7
    1
   • Bas 28 feb 2024 om 15:31

    Allerlei bronnen. Check mijn lijfblad op dit gebied: The Guardian.
    De HPC deal is indertijd (2012) breed gepubliceerd omdat velen vonden dat UK govt veel te toegefelijk was geweest richting EDF en er ook een EU onderzoek kwam. Mede vanwege klachten van andere producenten en Luxemburg en Oostenrijk die vonden dat zij benadeeld werden. De behandeling van die klachten loopt nog, voor zover ik weet, in hoger beroep (high court in Luxemburg).

    Gegarandeerd £92,50/MWh voor alles wat HPC produceert, en ieder jaar gecompenseerd voor de CPI (consumer product inflatie index) vanaf 2012 tot HPC 35jaar heeft gedraaid, leek mij toen ook te hoog.
    Ik heb toen een spreadsheet geopend en daarin de jaarlijks CPI met de gevolgen bijgehouden.
    In 2024 is de garantieprijs (strikeprice) £129,50/MWh = 40% hoger. Zie:
    ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/d7g7/mm23

    Daarnaast heeft UK govt ook een laag aansprakelijkheidsmaximum afgegeven (<£1miljard) terwijl Tsjernobyl en Fukushima hebben laten zien dat de schade wel 3000miljard kan worden. Neem je aan dat HPC 5x veiliger is dan de gemiddelde kerncentrale dan kun je dat omreken naar een subsidie van £12/MWh.
    NB
    De aansprakelijkheidschade vanwege TMI is onderling, met geheimhoudingsclausules, geregeld zodat we die niet weten.

    Voorts heeft UK govt leengaranties op alle leningen afgegeven. Het investeringsbedrag was toen ~£18miljard. Echter na accountantsonderzoek van de EU (naar aanleiding van de klachten van concurrenten) zijn de accountants (ook die van UK) tot de conclusie gekomen dat de investering £25,5miljard ging worden. Dat bedrag is lang aangehouden maar afgelopen jaar door EDF verhoogd naar £42,7miljard waarbij verdere verhogingen niet uitgesloten zijn…

    De opleverdatum was 2018 (10jaar na aankoop van de grond), is lang 2026 gebleven, maar staat nu op 2031 (ik dacht dat ze 2030 wel konden halen, te optimistisch).
    Die UK govt leengaranties doen de kapitaalsrente (van de leningen) dalen van ~12% naar iets als 2%.
    Echter dat betekent dat de belasting betaler opdraait voor die lening als het fout gaat en dat gebeurd nogal eens bij de bouw van kerncentrales (~25% kans dat het niets wordt). Dat risico heeft een waarde van ~£4,30/MWh.

    Mijn idee dat UK teveel betaalt is gecorrigeerd toen bleek dat de EDF (vooral Franse) ondernemingsraad niet akkoord wilde gaan met de deal omdat ze het risico te hoog vonden. De Franse president himself heeft toen garanties afgegeven dat niemand ontslagen zou worden.

    0
    6
   • Peter van Beurden 28 feb 2024 om 20:51

    The Guardian nog wel. Waar dat wereldvreemde type Monbiot actief is met het prediken van klimaatrampspoed. En die iedereen zo snel mogelijk aan een microorganisch dieet wil hebben omdat zelfs meelwormen en sprinkhanen teveel bewegen in hun kistje en zo teveel CO2 uitstoten. Zonderling type die George

    Maar mogelijk is die krant op andere vlakken minder alarmistisch. Hoewel, wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

    2
    0
   • Bas 29 feb 2024 om 10:40

    Een paar bewaarde links voor zij die mij niet willen geloven:
    theecologist.org/2014/apr/08/hinkley-c-nuclear-subsidy-too-far

    De £100miljard subsidie die daar wordt genoemd is inmiddels groter geworden, o.a. vanwege het steeds verder uiteenlopen van de garantieprijs voor de geproduceerde stroom en de marktprijs.
    Merk de “Nuclear is subject to unparalleled and extreme ’tail-end risk'” paragraaf op. Wij hebben ook geen uitzicht op een definitieve betaalbare oplossing voor het kernafval….

    WNN stelt in 2013 het investeringsbedrag op £14miljard, en niet de £18 miljard die ik hierboven noem, sorry:
    Dat investeringsbedrag is nu dus gestegen naar £46miljard volgens recente publicaties:
    world-nuclear-news.org/NN-Loan_guarantee_for_Hinkley_Point_C-280613ST.html

    Merk op dat dit min of meer de standaard politiek is geworden bij de bouw van KC’s.
    Een fixed price contract (verkoopt goed aan het publiek) met ontsnappingsmogelijkheden /-clausules voor extreme situaties.
    Waarna die ontsnappingsclausules geleidelijk worden gebruikt om de bouwkosten te verhogen naarmate de bouw vordert.

    Dat heeft er in de VS toe geleid dat de bouw van dubbel reactor VC Summer (~60% klaar) in S.Carolina is stilgezet en nu afbraak aan de orde is. Maar in Georgia hadden ze die ruggengraat niet.
    Alleen Finland heeft in ~2004 een dicht getimmerd fixed price contract met EDF gesloten. Dat heeft daar tot diverse gerechtelijke procedures geleid omdat EDF toch aanvullende geld wilde zien. Die EPR is met wat horten en stoten vorig jaar in bedrijf gegaan.

    0
    1
  • Peter van Beurden 28 feb 2024 om 10:51- Antwoorden

   Heldere uiteenzetting zonder de halve waarheden die door elektriciteit uit zon en wind-aanbidders te vaak wordt verspreid.
   Timmermans en consorten moeten eens geruime tijd bij deze auteur in de leer gaan.

   17
   2
   • Bas 1 mrt 2024 om 16:51

    Peter,
    Kernenergie is een aflopende zaak geworden in de wereld mede vanwege het bedrog waar veel mensen intrappen:
    – Een bouwtijd van minder dan 10jaar terwijl de cijfers laten zien dat die in het westen 15 – 23 jaar zijn;

    – investeringskosten van 15cent/KWh is.

    – het radioactieve afval is geen probleem, terwijl de werkelijkheid is dat er geen oplossing voor is.
    Vaak worden dan irreële oplossingen aangedragen zoals 20km diep opslaan terwijl zo’n gat nog nooit geboord is en, erger, de ondergrond op dergelijke dieptes veel meer in beweging is zodat de kans groot is dat het kernafval voortijdig omhoog komt.

    – het is veilig terwijl de historie een kans van 1% aangeeft dat een kernreactor ontploft in de periode van 50jaar dat die draait.
    Die ontploffingen hebben al geleid tot ~1miljoen stralingsdoden.

    – het is veilig terwijl onderzoek aangeeft dat kinderen verwekt in de omgeving (tot op 40km afstand) beschadigde genen hebben en significant hogere kans op kanker (leukemie).

    Maar helaas, fanatieke gelovigen staan niet open voor de werkelijkheid….

    0
    0
  • Bas 28 feb 2024 om 11:11- Antwoorden

   Theo,
   De qua kosten aanvaardbare oplossingen:
   – zon stroom (<2cent/KWh in geschikte landen)
   Productie 200GWh/km²

   – offshore wind (nu 50GWh/km²

   Merk op dat zonnepanelen op ~50% van het oppervlak tussen de windturbines kunnen worden geplaatst, zonder dat het significant effect heeft op de productie.
   Verder geothermie, e.a.

   1
   17
   • AnthonyF 28 feb 2024 om 11:36

    Met als bijkomend maar zeer groot voordeel dat niemand er last van heeft.

    Bas, in je diepste wezen ben je ziekelijk a-sociaal.

    16
    2
   • Bas 28 feb 2024 om 12:28

    @Anthony,
    Burgers gaan niet dood vanwege windmolens en zonnepanelen, maar doen dat wel vanwege kernenergie.
    Zelfs als we de historisch getoonde kans van 1%/50jaar op een catastrofe vanwege een ontploffende kernreactor negeren,
    dan nog
    tonen vele wetenschappelijke studies dat de genen van kinderen verwekt binnen 40km van een kerncentrale, meer beschadigt zijn!

    Beschadigingen die blijken te leiden tot significante toename van de kans op kankers zoals leukemie bij die kinderen.

    Maar hier in NL wordt beslist op basis van zeepreclames…
    Daarom wordt hier ook gepraat over dromen, zoals thorium centrales, alsof die zouden bestaan.

    0
    11
   • Bas 28 feb 2024 om 12:43

    Zie:
    https://tinyurl.com/wwcvk7re
    (bevat ook uitleg over het mechanisme)
    https://tinyurl.com/yc2dd4bu
    (is incl. NL)
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22223329
    (significant hogere kans op leukemie (kanker onder vooral kinderen)

    Nog meer studies gepubliceerd in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften als je de (links in de) presentaties niet gelooft.

    0
    6
   • AnthonyF 28 feb 2024 om 15:27

    En weer de bekende oude meuk, die verder nooit is bevestigd.

    3
    0
   • Theo 28 feb 2024 om 17:23

    Gresnigt,

    Voor de zoveelste keer, ik heb niets van doen met handelaars prijzen.

    Datgene wat onder de streep staat dat telt voor mij, verder niets.

    Stroom wordt nooit meer goedkoop voor de consument.

    2
    0
   • Bas 29 feb 2024 om 12:19

    @AnthonyF,
    Die presentaties hierboven (met tinyurl in de link naam) zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten gepubliceerd in erkende, peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften. De links naar die studies vind je in die presentaties. Als je die links volgt dan vind je vaak ook discussies over de onderzoeksresultaten

    Ik gebruik die presentaties omdat ze zijn aangepast aan het niveau van de geïnteresseerde link. Ze zijn gebruikt om het Duitse publiek te overtuigen van de problemen met kernenergie.
    Kennelijk effectief getuige het feit dat ze alle 19 kerncentrales hebben gesloten.

    0
    2
   • Bas 29 feb 2024 om 12:22

    Theo,
    Ik ben veel optimistischer over onze stroomprijzen in de toekomst omdat de kosten van stroom opwek per KWh middels hernieuwbare alsmaar aan het dalen zijn en nog verder gaan dalen.
    Daarom zijn wij netto importeur van Deense stroom en netto exporteur richting UK en B.

    0
    2
   • AnthonyF 29 feb 2024 om 12:33

    ‘Kennelijk effectief getuige het feit dat ze alle 19 kerncentrales hebben gesloten’.

    Helemaal waar Bas, het is dezelfde ‘effectiviteit’ waarmee de Nazi’s 6 miljoen joden vermoord wisten te krijgen.

    Wel jammer4 voor je dat die huidige regering in Duitsland het zal moeten afleggen tegen CDU en AfD die allebei voor het weer in gebruik nemen c.q. bouwen van nieuwe KC’s zijn.

    De uitslag van de verkiezingen voor het EU parlement in juni zullen een forse klap voor je worden, net zoals die van 22 nov. j.l. in Nederland.

    Geniet nog maar even van je natte dromen over wind en zon, want het einde van die waanzin komt in zicht c.q. is al plaatselijk goedzichtbaar zoals in France (FRankrijk voor normale mensen).

    0
    0
   • Bas 1 mrt 2024 om 16:56

    @AnthonyF,
    Ik schat dat als puntje bij paaltje komt er geen enkele kerncentrale wordt gebouwd in Dld.
    Zelfs niat als CDU en AfD de meerderheid in de Bundestag hebben.

    Geen utility wil daar nog investeren in kernenergie….
    Gewoon veel te duur en veel teveel risico’s.

    0
    0
   • Lo 1 mrt 2024 om 17:24

    “Wel jammer4 voor je dat die huidige regering in Duitsland het zal moeten afleggen tegen CDU en AfD die allebei voor het weer in gebruik nemen c.q. bouwen van nieuwe KC’s zijn”

    Als het correct is dat de CDU werkelijk denkt aan het weer opstarten van oude kerncentrales is dat de totale afrekening met de CDU periode van Merkel.

    Energie transitie van haar: onbetaalbaar gebleken
    Haar naïve vertrouwen op gas uit Rusland: onbetaalbare schade
    Das schaffen wir: falende immigratie politiek ligt aan de wortel van het opkomst AfD en teruggang CDU
    Gebrek aan internetstructuur: grote achterstand
    Leidende positie Duitsland in economische politiek Europa: onder de tafel gevallen door wanbeleid ECB en Frankrijk tijdens Merkel.
    Etc. etc.

    De diepe diepe stilte en nu dus niet meer dagelijks roemen van Merkel door b.v. GL PvdA is daar een luidkeels voorbeeld van.

    0
    1
   • Bas 6 mrt 2024 om 09:32

    Veel kernfanaten dromen van het weer opstarten van die stilgelegde kerncentrales, maar dat is erg moeilijk / duur omdat de afbraak al is begonnen.
    Ik schat dat er in Dld geen bedrijf is dat er in wil investeren gegeven dat een meerderheid van CDU/CSU en AfD onvoldoende is om zeker te stellen dat de komende regeringen ook verder willen gaan met kernenergie.

    Hun energietransitie, de Energiewende, is een succes aan het worden en helemaal niet onbetaalbaar gebleken gegeven dat Dld vele jaren netto exporteur van stroom was richting France en NL. En dus goedkopere stroom had.
    Ik schat dat Dld over een jaar weer netto exporteur van stroom is richting France en NL, omdat Dld inmiddels >60% van zijn stroom produceert middels hernieuwbare.

    Het gegeven dat het inkomen per hoofd van de bevolking nog steeds ~30% hoger is in Dld dan in France, toont dat je ook daarmee fout zit.
    Met dat, ondanks of dankzij de immigratie, veel hogere inkomen pp en zijn grotere bevolking, blijft de Duitse economie zo’n 40% groter dan die van France….
    En blijft Dld dus de leidende economie.

    Ik heb in Dld gewerkt. Niets te merken van een internetstructuur achterstand. Lijkt me een verzinsel.

    Je vele verzinsels maken je ongeloofwaardig.

    Overigens is de import van mensen een noodzakelijkheid in landen zoals Dld (ook NL) omdat het geboortecijfer zo laag is dat de bevolking anders in omvang afneemt wat ook vervelende consequenties heeft.
    In NL zichtbaar in de voormalige mijnstreek en stadjes als Heerlen.

    0
    0
  • Bas 28 feb 2024 om 12:16- Antwoorden

   Dat kernenergie geen oplossing is wordt getoond door:
   – de dalende aandelen van kernenergie bij de productie van elektriciteit in landen met veel kernenergie ervaring:
   * USA: van 20,2% in 1995 naar 18,2% in 2022
   * UK: van 21,2% in 2016 naar 14,2% in 2022
   * France: van 78,3% in 2005 naar 62,6% in 2022 (doel 50% in 2035)
   Japan, e.a.

   – het stoppen met kernenergie in landen zoals o.a.:
   Italië, Duitsland (van 19 naar nul), België (van 7 reactoren naar 5, volgend jaar 3 dicht, de laatste 2 in 2035 dicht)

   En dat ondanks de vele zeepreclame verhalen over komende uitbreidingen van kernenergie met nieuwe kerncentrales…

   1
   10
   • Christian Vellinga 28 feb 2024 om 13:12

    Zegt niet zoveel. Zeepverkoop is altijd afhankelijk van alternatieve modes, vraagelasticiteit en ook gewoon oorlogsinspanningen en politieke instabiliteit. Een kerncentrale vereist stabiliteit, een windveldje veel minder.

    Ik mis trouwens altijd onderbouwing bij je over de genetische aandoeningen en over die ongelukken tel je waarschijnlijk de primitieve centrales en de modernste gewoon bij elkaar op.

    Ook vergelijk je straling op 40km nooit met natuurlijke achtergrondstraling van radon en industriële activiteit waaronder het produceren en recyclen van molens en panelen.

    Kortom, ik waardeer je cijfermatigheid maar mis een coherent kiezen daarin.

    En doe je nou al eens een cursus relativeren? Sociologie voor electrotechnici deed mijn neef in Delft en Leiden. Knap je van op.

    6
    1
   • Bas 28 feb 2024 om 14:05

    @Christian,
    Mijn comments met links zijn verdwenen. Maar wellicht kun deze adressen in je browser kopiëren, dan werkt het met wat vertraging ook:
    tinyurl.com/wwcvk7re
    (met enige uitleg over het mechanisme)

    tinyurl.com/yc2dd4bu
    (ook NL meegenomen)

    pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12899207/
    Effecten van die genetische beschadigingen.

    1
    3
 2. Scheffer 28 feb 2024 om 08:33- Antwoorden

  Milieu en natuur vervuilende ‘hernieuwbare’ energie-systemen kunnen nooit fossiele energie vervangen, dat is inmiddels ruim berekend en bekend. Overblijft andere energie bronnen voor een stijgende wereld energie behoefte.

  15
  5
  • Bas 28 feb 2024 om 12:50- Antwoorden

   Omdat dat wel kan, en veel goedkoper is, produceren hernieuwbare nu al 50% van onze elektriciteit, en in Dld 60%, en in DK nog meer..
   NL heeft meer dan genoeg oppervlakte om middels wind+zon+opslag (H2 in zoutkoepels voor lange tekorten) alle energie te produceren die we nodig hebben.
   Bovendien ook nog veel goedkoper dan kernenergie kan.
   En dan hebben we ook nog geothermie, e.a.

   1
   10
   • Christian Vellinga 28 feb 2024 om 13:19

    Sluit elkaar niet uit. Industriepolitiek kost ook geld en levert pas na vele ontwikkelingen op. Tot die tijd zijn kosten verborgen. Je kunt gelijk hebben dat het zo lijkt. Maar bedenk dat je onderdeel van een spel kan zijn met als strategie om een enorme ontwikkelingsvoorsprong te krijgen die nu nog niet waargemaakt kan worden. Dus verborgen speculatie. Dan heb je altijd progressiev en conservatieve bias. Is meestal beide niet een goede voorspeller.

    6
    1
   • Bas 28 feb 2024 om 13:58

    @Christian,
    De fluctuerende productie van wind+zon in 2033 goed voor >90%? van onze elektriciteit, is niet gebaat bij een rigide bron zoals nucleair.
    Nucleair is immers alleen goed voor baseload.
    Terwijl de aanvulling juist van hoog flexibele bronnen moet komen (H2 gevoede brandstofcellen zoals in H2 auto’s?)

    0
    6
  • Scheffer 28 feb 2024 om 16:34- Antwoorden

   Gresnigt, ga je anti-kernenergie sprookjes elders debiteren!!!

   Baseload elektriciteit is de basis van alle ‘hernieuwbare’ (wind / zon) energiesystemen die bij nacht en gecombineerd met onregelmatige windstilte nodig blijven voor de industrie, huishoudens en mobiliteit.

   De noodzaak van een stabiele baseload blijft in onze technische maatschappij ondanks alle overambitieuze volumes ‘hernieuwbare’ energie.

   Als daarbij kernenergie wordt afgewezen dan blijft fossiele energie als baseload bestaan.

   Het is fysiek onmogelijk (door benodigd ruimtebeslag van ‘hernieuwbare’ energie), zo is al ruime tijd berekend met aantallen windturbine parken benodigd (NEDERLAND IS TE KLEIN), om aan alle (stijgende) energiebehoefte in Nederland met alleen ‘hernieuwbare’ energie over 20 ~ 40 jaar te voldoen.

   https://www.klimaatfeiten.nl/maatregelen/milieu-aspecten/ruimtebeslag

   5
   0
   • Bas 2 mrt 2024 om 07:59

    Eens dat:
    1. we altijd moeten voorzien in voldoende elektriciteit en
    2. dat dat middels CO2 emissie arme bronnen moet.

    Maar dat betekent niet dat er baseload centrales nodig zijn.
    En ook niet dat fossiele centrales blijven bestaan.

    Mede daarom kon Dld alle 19 kerncentrales sluiten en toch vasthouden aan het doel om in 2035 emissiearm te zijn.
    In feite worden ze meer emissiearm dan met kernenergie omdat kernenergie nog altijd ~100gC)2/KWh uitstoot.
    Omdat wind+zon+opslag een factor 4 minder CO2 uitstoot per KWh geproduceerd betekent dan kernenergie.

    0
    0
   • Bas 2 mrt 2024 om 08:24

    Je ruimte beslag argument is onzin (in je link wordt gefantaseerd; typisch een HBO’r die de weg kwijt is)
    Offshore wind kan 50GWh/km² per jaar produceren,
    We beleggen 25% van de ruimte tussen die windmolens met zonnepanelen (zodanig dat nauwelijks schaduwwerking). Zonne panelen produceren 200GWh/km² per jaar.
    Samen produceren ze dus 100GWh/km² per jaar.

    Ons continentaal plat is 57.000km² groot. We gebruiken 10% = 5700km²
    Dan produceren we op alleen de Noordzee al 570.000GWh/a.
    Ons elektriciteitsverbruik is gedaald naar <110.000GWh/a.
    Volgens experts zou dat bij 100% hernieuwbare toenemen tot 100.000GWh/jaar als alle geschikte daken worden gebruikt.
    En zonnepanelen en wind op land…

    0
    0
   • Bas 2 mrt 2024 om 08:29

    De laatste 4 regels graag vervangen door:

    Ons elektriciteitsverbruik is gedaald naar <110.000GWh/a.
    Volgens experts zou dat bij 100% hernieuwbare toenemen tot 100.000GWh/a.
    En dan hebben we ook nog zonnepanelen en wind op land…

    0
    0
   • Bas 2 mrt 2024 om 08:35

    Ergens wordt een foutje gemaakt bij het uploaden. De tekst graag vervangen door:

    Ons elektriciteitsverbruik is gedaald naar minder dan 110Th/a.
    Volgens experts zou dat bij 100% hernieuwbare toenemen tot minder dan 250TWh.
    Als alle geschikte daken worden gebruikt produceren die meer dan 100TWh/a.
    En dan hebben we ook nog zonnepanelen en wind op land, en geothermie en…

    0
    0
 3. Troubadour 28 feb 2024 om 09:09- Antwoorden

  Er wordt met man en macht gewerkt aan een nieuw virus, nu covid is mislukt en slechts 17 miljoen mensen heeft weggenomen.
  Bovendien zal de aanvang van de derde wereldoorlog naar voren worden gehaald. Er wordt hard gewerkt aan de vervroegde benoeming van een “super oorlogshitser” als Secretaris generaal van de Navo, terwijl de seniliteit van POTUS zolang mogelijk geëxploiteerd wordt om de VS van binnenuit lam te slaan.
  Het Pentagon werkt hard aan het ontwerp van minstens twee ‘fals flag’ constructies om de lont te doen ontsteken.
  Summa summarum; Er is kernenergie zat beschikbaar voor de nieuwe wereld met 500 miljoen bewoners..
  Men fluistert dat de vuurtoren van Renesse zal blijven bestaan om de vroegere ligging van Nederland te duiden..

  17
  3
  • Cornelia 28 feb 2024 om 09:40- Antwoorden

   Ik ben bang dat je gelijk hebt, van al die globalistische rakkers is er niemand meer die het over het klimaat heeft, allemaal bloeddoorlopen ogen voor een oorlog tegen Rusland. Dus die false flag hebben ze helemaal niet nodig.
   Macron heeft al aangegeven dat hij niet uitsluit dat er Europese militairen gaan vechten in Oekraïne.
   Het antwoord van Rusland was dat ze dat beschouwen als een oorlogsverklaring en de NAVO gaan aanvallen.
   Ze zinspelen hier al op, Oekraïne wordt versneld toegelaten en Polen heeft het al over een “NAVO” vredes missie na de oorlog…

   Hoe dan ook, die oorlog gaat er m.i. wel komen, het Amerikaans complex heeft hem veroorzaakt, en oorlog zal door Europese legers met intel van de Amerikanen in Europa uitgevochten worden. Net als WW2

   14
   3
   • Bert Pijnse van der Aa 28 feb 2024 om 10:01

    Zeker , maar dan geen kernenergie :

    1) Oekraïne heeft de meest vruchtbare grond ter wereld en is een Derdewereld- land qua inkomen per capita . Daarom wilden de leiders van de EU het land er graag bijhebben en stuurden van Baal en de Belgische gekke Henkie erop af . Toen kwam er een referendum dat aanleiding was voor het ontstaan van het FvD . De uitslag van het referendum werd genegeerd door de EU vanwege bovengenoemde belangen.
    2) Inmiddels is het zover gekomen dat de plannen om de agrarische sector te verplaatsen en vervangen door ‘ natuurbeheer’ ( hoogwaardige arbeid) in volle gang zijn en de bevolking, als mosterd na de maaltijd, nog slechts ketelmuziek maakt en haar rondjes draait in de media arena waar telkens verse knuppels in worden gegooid) Boer Huizinga – gepromoveerd tot knuffelboer – hebben ze ingehuurd als kwartiermaker.
    3) Daarnaast dus het opzetten van grootschalige renewable industry waar investeerders hun geld kwijt kunnen om de globale casino economie mee aan de praat te houden, een en ander zoals beschreven in het document hierboven. Daaronder de waterstof-industrie, waarvan Samsom en Timmermans gewag maakten. ”

    Ondertussen houden ze het volk bezig met oorlogsretoriek . Wynia’s week kan sinds vandaag ook worden gerekend tot de msm met haar pleidooi om pensioenfondsen te laten investeren in oorlogstuig want ethisch en maatschappelijk aanvaard. Die Tamminga is van de ratten besnuffeld . Ik stel voor dat vanaf vandaag ook artikelen van Winia’s week worden geboycot .

    10
    3
   • Peter van Beurden 28 feb 2024 om 11:00

    Cornelia
    Zo zie je maar weer. Een kernoorlog vindt men minder erg dan gezichtsverlies. Dat gezichtsverlies is het snelst voorkomen door alle oorlogshitsers per direct zelf naar de voorste linies te sturen zodat ze kunnen zien wat ze aanrichten.

    Misschien is het een idee om Biden met Poetin eerst met blote handen op de mat te laten plaatsnemen.

    7
    3
   • AnthonyF 28 feb 2024 om 11:55

    Och, Cornelia, dat m.i. van jou zegt al weer genoeg.

    Het zal jouw pro Russische gevoelens wel strelen dat de strijd tegen de Nazi’s vooral is gevoerd door de Russen die daarbij probleemloos ongeveer 25 miljoen Russen er doorheen hebben gedraaid om vervolgens tot ongeveer 1990 een groot deel van Oost-Europa als een genadeloze dictatuur in hun macht hebben gehouden. De tientallen miljoenen doden van de Goelag laat ik dan maar even buiten beschouwing.

    Oh, en die fijne Russen van jou, die bij hun opmars naar Berlijn ongeveer 2 miljoen vrouwen tussen de 13 en 80 hebben verkracht, waarbij vele vrouwen meermaals, tot 30 keer aan toe, hadden het nooit gered zonde de omvangrijke steun van de VS.

    https://nl.frwiki.wiki/wiki/Pertes_humaines_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale

    https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1918/1962/1962-0165-01-0068.PDF

    Trouwens, WOII werd uiteindelijk in de Pacific uitgevochten.

    2
    5
   • Peter van Beurden 28 feb 2024 om 18:44

    AnthonyF
    Misdragingen aan de éne én aan de andere kant zijn er natuurlijk met bosjes te vinden. Vietnam, Irak, Lybië.

    Maar zou het kunnen dat de macht na het voorval van WII hier corrumpeert. Zou de VS grote Russische wapenarsenalen op de stoep in Mexico of Cuba tolereren?

    2
    1
  • AnthonyF 28 feb 2024 om 11:34- Antwoorden

   ‘Men fluistert dat de vuurtoren van Renesse zal blijven bestaan om de vroegere ligging van Nederland te duiden’.

   Leuk stukje Troubadour, maar van die vuurtoren is echt totale nonsens.

   Ik heb zelf uit zeer betrouwbare bron vernomen dat vanuit het streven naar duurzaamheid en hergebruik die vuurtoren binnenkort wordt verplaatst naar de Vaalserberg om daar nog eeuwen dienst te doen als baken voor de zeeschepen die op weg zijn naar de haven van Aken.

   7
   2
 4. Theo 28 feb 2024 om 09:30- Antwoorden

  Even off toppic, maar voor alle rijbewijs houders interessant.

  Vandaag zal de EU stemmen voor de strenge rijbewijs wet, wat inhoud om de 15 jaar keuren en een vaardigheid proef, zowel motorrijders, tractors, enz, dus alles wat rijd met rijbewijs, brommobiel weet ik niet.
  Ook het digitale rijbewijs wat dan ingevoerd word kunnen ze dan op afstand intrekken per direct als het moet.

  Heb je toevallig je dag niet, dan vette pech, de dictatuur over de burger kent geen grenzen meer.

  En zo komen ze weer veel sneller van die fossiele motoren af, en het stroomverbruik voor een EV.

  Hopelijk bent u nog goed ter been om boodschappen te doen, tenminste als de wet doorgang vind.

  Duitsland is in iedergeval fel tegen.

  15
  3
  • Cornelia 28 feb 2024 om 09:43- Antwoorden

   Er komt een moment dat de mensen niets meer te verliezen hebben, het is te hopen dat burgers in de gaten hebben dat de overheid ze telkens door een kleiner hoepeltje laat springen.
   Voor de sier springen en niet meedoen is het beste medicijn.

   16
   3
  • Johan D. 28 feb 2024 om 10:42- Antwoorden

   Ook zonder rijbewijs kan je autorijden. Maaarrrrr…. in de nabije toekomst…
   Rijbewijzenbestand en BRP koppelen aan kentekenbestand. Via ANPR camera is te zien dat de eigenaar -of één van diens familieleden- van een auto geen rijbewijs heeft. Gegronde reden om de auto aan een controle te onderwerpen. Of dat de boete meteen automatisch volgt wanneer via gezichtsherkenningscamera blijkt dat de bestuurder geen rijbewijs heeft. Als bijkomende straf mag de auto de komende vijf dagen niet opgeladen of getankt worden. Afsluiting gaat via ‘smart meter’ of via bankrekening (digitale Euro). Tevens een boete voor onnodig CO2 in de atmosfeer brengen (klimaatmisdrijf). Had de rijbewijsloze bestuurder zich aan de regels gehouden (niet rijden), dan was er minder CO2-uitstoot geweest.
   Onze kleinkinderen hebben tenslotte recht op een schone en veilige wereld.

   8
   2
  • Bas 28 feb 2024 om 11:14- Antwoorden

   Er zijn teveel ambtenaren die te weinig te doen hebben en daarom maar de details van ons leven willen regelen zodat wij alleen nog als robotten verder kunnen.

   7
   1
   • Christian Vellinga 28 feb 2024 om 13:30

    Alle ambtenaren zijn de hele dag bezig werk te zoeken? Ja, het zijn betaalde werkzoekenden die alleen maar werk doen als daarmee de burger gepest wordt. Het grote probleem is dat ze niet kunnen ontwerpen. Ze kennen alleen administratieve maatregelen om iets te bereiken. Natuurlijk willen ze hiermee de ouderen, de misdadigers en de zondagsrijders van de weg halen. Heel nobel doel. Maar kan op duizend manieren waarvan er 90% meteen afvalt vanwege discriminatie of andere wetten. En de fantasieloze ambtenaar grijpt dan meteen naar de nucleaire optie. De soort zelf zou eens getest moeten worden. Eens per 15 jaar. Plus bij aanname op geestesziektes als autoriteitsdrift, autisme, narcisme en psychopatie.

    5
    0
  • AnthonyF 28 feb 2024 om 12:02- Antwoorden

   Theo, niet zo somber, het is nog niet zo ver.

   https://www.ad.nl/auto/eu-verplichte-medische-keuring-iedere-15-jaar-bij-verlengen-rijbewijs~ade07a93/

   De mogelijkheid tot herkeuring staat ook gewoon in het voorstel.

   1
   0
   • Theo 28 feb 2024 om 15:52

    Afwachten wat het word AnthonyF.

    1
    0
   • Theo 28 feb 2024 om 19:17

    De eerste berichten die ik lees is dat de wet goedgekeurd is.
    Zo als het er nu uitziet in flink afgeslankte vorm, schijbaar vonden velen de eisen te hoog.
    Daarbij kwam ook nog een keer de wet discriminatie aan bod, je kunt ouderen niet uitsluiten schijnbaar.
    Wel kan ieder land nog zijn eigen aanpassingen doen.
    Ja, en dan vraag ik me weer af hoe kan dat dan weer, normaal is het toch een EU met dezelfde regels.
    Heeft dus ook niets op de kous.

    1
    0
  • Theo 28 feb 2024 om 12:08- Antwoorden

   Kijk hoe ze dat even omschrijven.

   Proceduredossier: 2023/0053 (COD)

   Debat: dinsdag 27 februari

   Stemming: woensdag 28 februari

   Procedure: gewone wetgevingsprocedure, akkoord in eerste lezing

   Persconferentie: woensdag 28 februari om 14.30 met rapporteur Karima Delli (Groenen, FR).

   2
   1
 5. Peter van Beurden 28 feb 2024 om 11:08- Antwoorden

  Bert Pijnse van der Aa
  “Zeker , maar dan geen kernenergie :”?
  Verklaar je nader. Wat dan? Fossiele energie raakt ooit op, of zo duur om te mijnen dat je een alternatief moet hebben?

  Tenzij je decimeren van de mensheid voorstaat natuurlijk. Dan zijn we naar Europese en Amerikaans maatstaven op de “goede” weg. Als fan van Louise Fresco kan ik me dat van jou trouwens niet voorstellen.

  4
  1
  • nico 28 feb 2024 om 11:34- Antwoorden

   Paard en wagen…

   1
   1
  • Bert Pijnse van der Aa 28 feb 2024 om 12:38- Antwoorden

   wederom heb ik het kennelijk niet goed verwoord .

   Ik bedoelde met de tekst daaronder te benadrukken wat de werkelijke plannen zijn van de leiders: ‘ hernieuwbare energie ‘ produceren in een geprivatiseerde markt als formidabel verdienmodel in een arm land dat ze ‘overnemen ‘ , anders dan – uiteraard- inzetten op kernenergie opwekken tegen de laagste kosten in een economie waarin energie een NUTS – voorziening is .

   wellicht toch eens mijn geschriften lezen

   2
   1
   • Peter van Beurden 28 feb 2024 om 18:35

    Bert Pijnse van der Aa
    Dat lezen van je geschriften deed ik. Maar ik zal nog eens een nieuwe poging ondernemen.
    Maar even kijken of ik je echt begrijp. Je stelt:
    1. Er is geen klimaatprobleem
    2. De aangedragen “oplossingen” zijn vanuit dat gezichtspunt overbodig.
    3. we moeten zuiniger omspringen met energie ofwel die naar jouw maatstaven niet verkwanselen.
    4. We doen er niét goed aan te isoleren omdat het om extra problematische en zeldzamer wordende grondstoffen vraagt.
    5. Je bent vóór het veilige gebruik van kernenergie als dat door het minder worden van fossiele brandstof nodig is.
    6 Je wilt dat aanpassingen aan de energievoorzieningen democratisch verlopen
    7. Je ziet dus niets in een “sterke man/Leider”.
    8. Waarden als voedselzekerheid, energie, leefmilieu en landschap mogen niet worden ondergraven door volatiele dubbele energiesystemen als zon, wind en biomassa
    9. Rentmeesterschap behoord de basis re zijn van de menselijke activiteiten.

    Hoe zit het dan met het recyclen? Daar was je volgens mij ook geen voorstander van.

    1
    1
  • Bas 6 mrt 2024 om 09:41- Antwoorden

   @Peter,
   Uranium om te verstoken in kerncentrales is nu al aan het opraken.
   Met het huidig verbruikstempo is de geschatte voorraad voldoende voor slechts 80jaar….

   Dat is factoren minder dan voorraden aan fossiele brandstoffen….
   Vanuit dat perspectief is het dus beter om verder te gaan met fossiel.

   Echter wind & zon houdt nooit op. Bovendien hebben we daarvan veel meer dan we kunnen verbruiken.
   Dus daarmee is het probleem van de eindige voorraden opgelost!

   0
   0
 6. Bas 28 feb 2024 om 11:37- Antwoorden

  De rol van kernenergie in de mondiale energievoorziening is terecht aan het verdwijnen.
  Kernenergie produceert alleen elektriciteit (en veel gevaarlijk afval en onbruikbare hitte om de aarde verder op te warmen, en veel radioactiviteit dat de genen van nieuw geborenen ernstig aantast en kanker veroorzaakt).

  Aandeel kernenergie in de mondiale opwek van elektriciteit:
  1996 17,5%
  2006 ~14% In 2006 produceerde de wereld middels nucleair meer stroom dan ooit. Sindsdien heeft nucleair dat productieniveau niet meer gehaald.
  2022 9,2%

  1
  14
  • AnthonyF 28 feb 2024 om 12:06- Antwoorden

   Laat maar Bas, afgezien van wat andere extreem linkse psychopaten neemt niemand je nog serieus.

   Ook tegen jou zou ik hetzelfde willen zeggen als tegen Cornelia; rot toch op naar een land dat in jouw ogen zo ideaal is en val ons niet meer lastig met je stompzinnige en meestal zeer leugenachtige gereutel.

   3
   3
   • Bas 28 feb 2024 om 13:51

    @Anthony,
    Daarmee geef je impliciet aan dat ik gelijk heb. Mijn dank!

    2
    3
  • Scheffer 28 feb 2024 om 13:02- Antwoorden

   Je hebt de grafiek niet begrepen, Gresnigt, en / of ook de veranderde mood voornieuwe kernenergie wereldwijd onjuist ingeschat.

   Het algemeen begrip is ingedaald ook binnen ‘de milieubewegingen’ dat ‘hernieuwbare’ energie niet voor een wereldwijde ‘klimaat’-energie-oplossing gaat zorgen, en ze hebben kernenergie uit de ban gehaald.

   Bovendien blijkt CO2, volgens de NASA, wereldwijd voor meer dan 20% vergroening van de aardse natuur te hebben gezorgd de laatste 40 jaar in plaats van slechts ideologisch verfoeide ‘vervuiling’ te zijn.

   https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/milieugroep-replanet-wil-pleiten-voor-kernenergie

   4
   1
   • Bas 28 feb 2024 om 13:49

    Als je minder CO2 uitstoot wilt dan moet je helemaal niet voor kernenergie gaan want daarvan zit de uitstoot factoren hoger dan van wind+zon+opslag!
    Kernenergie ~100gCO2/KWh, wind ~20gCO2/KWh (zie de onderzoeken gepubliceerd in peer reviewed journals).
    Of dit overzicht:
    theconversation.com/sure-lets-debate-nuclear-power-just-dont-call-it-low-emission-21566
    Dat is niet raar als je je realiseert dat kernenergie ~5x zoveel personeel nodig heeft dan wind.

    1
    5
   • Scheffer 28 feb 2024 om 17:35

    CO2 is niet het KLIMAAT probleem maar JUIST de oplossing voor de GREENING OF THE EARTH.

    2
    0
   • Bas 29 feb 2024 om 11:35

    @Scheffer,
    Die “greening” kan, maar hoe ga je dan de onhoudbaar hoge temperaturen (>50grC) rond de evenaar aanpakken?

    0
    0
 7. Rene MH Giesen 28 feb 2024 om 12:23- Antwoorden

  Een leuk en goed te lezen overzicht van wat er op kernenergie gebied speelt ik ben nu eenmaal een techneut die geen genoeg kan krijgen van deze zaken, daar kan ik wat mee.

  Gisteren weer een aantal groenlinksers gehoord over het redden van de wereld middels hergebruik en betere kwaliteit fabricage van spullen. Wat duidelijk naar voren kwam was dat er een wereld revolutie nodig is om de rijkdom eerlijk te verdelen zodat minder bedeelden ook duurzame spullen kunnen kopen. Allemaal met een beetje goede wil best te doen. Een mevrouw uit het pannel die een winkel heeft in duurzame en hergebruikte kleding zat er nogal mee dat goed vega schoeisel niet krijgen is heb ik aangeraden klompen te gaan verkopen. Ze was er tot mijn verbazing en ook die van het publiek niet echt dolenthousiast over. Ze wist ook niet dat linnen van vlas gemaakt wordt. Die jongere generatie toch.
  Ja je stapt even in een ander wereld bij die groenlinkse inteligentia. Er was zelfs een senior adviseur voor de leefomgeving en infrastructuur gesterkt door een biertje wilde hij wel met mij praten. Weinig of geen technische kennis over de energietransitie of CO2 ellende bij hem waargenomen.

  Binnenkort is er in dit achterafzaaltje een spettende lezing van Grootouders voor het Klimaat Haarlem. Er worden twee klimaatpsychologen uitgenodigd. Iedereen met een groen hart is welkom. Dit lijkt mij het echte werk.

  7
  2
  • Willem77 28 feb 2024 om 21:52- Antwoorden

   Ben je er nog in geslaagd om een paar gelovigen van het rechte pad af te brengen?

   0
   1
 8. Bas 28 feb 2024 om 13:27- Antwoorden

  Uit de hoofd tekst:
  “Kernenergie is de netto meest energie-efficiënte en grondstoffenefficiënte energiebron”
  Dat is niet waar want kernenergie kan in dat opzicht niet tippen aan zonnepanelen en windmolens omdat die twee geen brandstof verbruiken.

  “Kernenergie is ook een van de veiligste vormen van energieopwekking, gemeten in sterfgevallen per opgewekte MWh, met de minste impact op het milieu.”
  Twee leugens:
  – kernenergie is een van de onveiligste vormen om elektriciteit op te wekken.
  Kernenergie is die leugen gaan construeren na de Tsjernobyl ramp toen na schattingen over >100.000 stralingsdoden onder burgers, het IAEA forum concludeerde tot 4000 doden door alleen de doden te tellen in de nabijheid van de kerncentrale.
  Tegenwoordig hebben voorstanders het vaak over 10.000jaar
  * de uranium mijnen, de verrijkingsfabrieken, enz.
  Zie bijv. de vanwege straling ontoegankelijk geworden stranden in Normandië (La Hague), nabij Sellafield (Ierse zee) en in Schotland (UK)

  1
  6
  • Rien E 28 feb 2024 om 13:43- Antwoorden

   Maar het dierenleven gedijt goed rondom Chernobyl dus dat ontoegankelijk maken heeft ook zo z’n voordelen. En wie zegt dat ook niet de mens een zekere immuniteit heeft of kan opbouwen

   4
   1
   • Bas 2 mrt 2024 om 09:01

    Er wordt in die gebieden niet gejaagd op die dieren.
    Maar als je zoekt dan vind je ook studies over vaak voorkomende vervelende afwijkingen bij de dieren die daar leven.
    Ik zie niet dat wij dat aanvaardbaar gaan vinden…

    Immuniteit opbouwen tegen radioactieve straling is afgelopen >100.000jaar niet gelukt.
    Volkeren levend op grote hoogte (=meer straling) is het wel gelukt om zich aan te passen aan de lagere luchtdruk = minder zuurstof (vandaar bijv. de sherpa’s), maar niet aan de genetische afwijkingen veroorzaakt door de hogere straling.
    Met mijn beperkte kennis van de genetica zie ik niet hoe dat dan met bijv. een 5x zo intensere straling wel gaat lukken.

    0
    0
 9. Bas 28 feb 2024 om 13:34- Antwoorden

  “Kernenergie is de netto meest energie-efficiënte en grondstoffenefficiënte energiebron”
  Niet waar want zonnepanelen en windmolens verbruiken nul brandstof….

  “Kernenergie is ook een van de veiligste vormen van energieopwekking, gemeten in sterfgevallen per opgewekte MWh, met de minste impact op het milieu.”
  Twee leugens:
  – kernenergie is een van de onveiligste vormen om elektriciteit op te wekken.
  Kernenergie is die leugen gaan construeren na de Tsjernobyl ramp toen na schattingen over >100.000 stralingsdoden onder burgers, het IAEA forum concludeerde tot 4000 doden door alleen de doden te tellen in de nabijheid van de kerncentrale.
  Tegenwoordig hebben voorstanders het vaak over 40doden omdat ze alleen de doden in de centrale willen tellen.

  – kernenergie heeft grote impact op het milieu
  Denk aan de uranium mijnen, de verrijkingsfabrieken, enz.
  Zie bijv. de vanwege straling ontoegankelijk geworden stranden in Normandië (La Hague), nabij Sellafield (Ierse zee) en in Schotland (UK)

  Vanwege de onmogelijke opgave om het kernafval >10.000 jaar veilig op te bergen, is onze nalatenschap voor de komende honderden generaties nakomelingen uiterst vervelend en duur!
  Ik vind dat onethisch..

  1
  4
 10. Bas 28 feb 2024 om 13:43- Antwoorden

  “Vanuit macro-economisch oogpunt is er dus geen realistisch scenario waarin kernenergie zal volstaan ​​om aan de groeiende vraag naar energie van de komende dertig jaar te voldoen”
  Dat idee is dan ook volkomen onrealistisch.
  Immers het aandeel van kernenergie in de mondiale elektriciteit opwek is al sinds 1996 met wat fluctuaties, dalende…
  Ook landen met veel kernenergie ervaring zoals België stoppen met deze dure manier om elektriciteit op te wekken (of zijn al gestopt zoals Dld).

  1
  6
 11. Frans Galjee 28 feb 2024 om 13:44- Antwoorden

  In dit artikel lees ik niets wat al eerder uitgebreid hier werd behandeld.
  Niets nieuws dus en weer kan men verzanden in die volstrekt nutteloze discussie met Bas.

  Maar laat ik even ingaan op eindconclusie.

  “De ontnuchterende impopulaire waarheid […] dit slechts een fractie van de groei van de energievraag tot 2050 zal kunnen bevredigen, en dat we olie, steenkool, gas […] om de rest te compenseren.”

  FG dus geeft kernenergie met bestaande technologie slechts kort enige ruimte maar blijven olie, gas en steenkool uitputten. Voor olie zal in 2050 een alternatief moeten zijn. Het compenseren van de rest (?) gaat dus niet lukken.
  We zijn straks weer wat jaren verder maar het structurele probleem van groei gaat vastlopen in chaos.

  1
  3
  • Frans Galjee 28 feb 2024 om 17:56- Antwoorden

   Oei,

   niets wat al eerder = niets wat niet al eerder

   1
   0
  • Bas 29 feb 2024 om 11:32- Antwoorden

   Met wind en zon als hoofdmotor naar 100% hernieuwbare gaat niets vastlopen:
   – offshore wind produceert goedkoper stroom dan fossiel, laat staan nucleair.
   Productie per km² zee: >50GWh/a
   Wij hebben 57.000km² zee, dus als we 10% gebruiken dan produceren die 285.000GWh

   – We installeren op 25% van dat zee oppervlak (zodanig dat ze niet in de schaduw van de windmolens komen) zonnepanelen.
   Zonnepanelen produceren >200GWh/Km². Dus daarmee produceren we ook 285.000GWh.

   NL verbruikt nu ~105.000GWh/a aan stroom. Dus we hebben forse overproductie (factor 5) om allerlei andere dingen met die stroom te doen.
   En dan hebben we ook nog zonnepanelen op gebouwen (~100.000GWh/a) en op land en binnenwateren…
   En natuurlijk geothermie, enz.

   0
   0
 12. Dirk Visser 28 feb 2024 om 13:53- Antwoorden

  Het commentaar dat ik gisteren gaf sluit naadloos aan op bovenstaand artikel. Hieronder staat nogmaals dat commentaar.

  De welvaart van een land kun aflezen uit zijn energieverbruik. Energieverbruik per persoon wel te verstaan. In de feodale middeleeuwen had de energieverbruikende elite beschikking over vele nietsbezittende horigen.
  Dat energieverbruik kun je uitdrukken in het aantal tot je beschikking staande ‘energieslaven’. Voor een Nederlander is dat ruim 30. Per dag adem je hooguit 1 kg CO2 uit terwijl de gemiddelde CO2-uitstoot per persoon per dag 30 kg is.
  Dat getal van 30 komt, natuurlijk niet toevallig, goed overeen met de EROI (energy return on investment) van fossiele brandstoffen. Die is 20-40 voor aardolie en ~100 voor aardgas. Voor kerncentrales is dat 40-80.

  De EROI’s voor wind- en zonne-energie zijn 10-30. Daarbij is geen rekening gehouden met de wispelturigheid en het feit dat tot nog toe de investeringen met behulp van fossiel energie worden gedaan. Als dat wel zo zou zijn dan zouden de EROI’s minstens halveren.

  Als men volledig overschakelt naar wind en zon en zeg voor het gemak dat de EROI halveert, dan is het niet zo dat je energierekening verdubbelt, nee, je besteedbaar inkomen halveert. Daarvan gaat een vast gedeelte naar wonen, eten, verwarming.
  Je aantal ‘energieslaven’ halveert. De prijs van energie werkt door in alle producten.

  Het volgende toekomstbeeld dient zich dan aan: of men gaat over op kernenergie en behoudt nog een redelijk welvaartsniveau. Bij volledige overgang naar wind en zon verdwijnt een groot deel van de huidige welvaart en keert men terug naar feodale tijden.

  4
  3
 13. Kees le Pair 28 feb 2024 om 15:15- Antwoorden

  Met Uraan kweek reactoren zouden we bij het totale huidig energieverbruik van de mensheid voldoende voorraad hebben voor enkele miljoenen jaren. Met Thorium kweek reactoren zelfs nog meer. Maar als we het met huidige reactortypen met verrijkt Uraan proberen, zijn we in minder dan honderd jaar door de voorraad heen. (Met fossiel zou het zelfs nog langer duren.)
  Zoals uit het artikel naar voren komt zijn we nog ver van “al het huidig totaal energieverbruik uit kernenergie”. Dus die honderd jaar is onrealistisch en dient alleen om mensen te laten schrikken. Overal wat van die verrijkt Uraan reactoren is goed voor kennisopbouw en publieke gewenning. Maar de echte oplossing moet natuurlijk komen van de kweekreactoren of – iets minder waarschijnlijk – van kernfusie.
  Er is nog een immens tweede probleem. Transport en en talloze industriële processen van levensbelang vereisen meer dan alleen elektrische- of warmte-energie. Theoretisch kan het allemaal wel, maar wie aan die reusachtige omschakeling denkt, slaat de angst om het hart. Nee, we zijn nog niet klaar. En er wordt zelfs geen begin mee gemaakt. Men speelt liever oorlogje.

  6
  1
  • Henry in Zuid Afrika 28 feb 2024 om 17:38- Antwoorden

   Ik weet inderdaad niet wanneer NL op het oorlogspad is gegaan. Ik heb op een stadium nog gestemd op de PSP. Toen ze mij in dienst wilden ben ik maar ge-emigreerd. Rutte in de NAVO – de rillingen lopen al bij mijn rug af. EU (vd Leyen) wil met het geld van de Russen Oekraiene wapens leveren. En die Poetin is de grootste schurk die nog steeds op twee benen rond loopt. Ik acht hem wel in staat om een kern oorlog te beginnen.

   0
   0
   • Peter van Beurden 28 feb 2024 om 19:02

    Henry Pool
    Schurken worden gemaakt. Daar is men nu en in tal van voorgaande jaren volop mee bezig. Het procedé daarvoor heet oorlog. Zoals de Tweede wereldoorlog voortkwam uit de Eerste, zal de 3e voortkomen uit het oud zeer van beide.

    1
    1
  • Bas 29 feb 2024 om 11:18- Antwoorden

   Thorium reactoren zijn de natte droom van kernfanaten sinds jaren zeventig vorige eeuw toen duidelijk werd dat de economisch winbare U235 erts voorraad in de wereld zeer beperkt was. Met het huidig verbruikstempo ~80jaar…

   Thorium is afgelopen halve eeuw een droom gebleven o.a. omdat thorium reactoren aanmerkelijk gecompliceerder zijn…
   We gaan ~2030 zien hoe ver de Chinezen van de universiteit van Shanghai het kunnen schoppen met hun 2MW lab reactor in de Gobi woestijn.
   Peking vond hun oorspronkelijk plan om de reactor nabij Shanghai te installeren (ze hadden al een terrein) kennelijk te gevaarlijk.

   0
   1
  • Bas 2 mrt 2024 om 09:11- Antwoorden

   @Kees,
   “Met Uraan kweek reactoren zouden we bij het totale huidig energieverbruik van de mensheid voldoende voorraad hebben voor enkele miljoenen jaren.”
   De westerse wereld heeft een einde gemaakt aan kweekreactoren vanwege de extreem hoge kosten en risico’s.
   USA al in jaren vijftig.
   UK na een ramp die zelfs in Noorwegen verhoogde babysterfte veroorzaakte en het radioactief maken van stranden.
   France is gestopt met de ontwikkeling van Linda na 3 generaties kweekreactoren met fantastische namen zoals super-fenix, met bijbehorende verspreiding van radioactiviteit.

   Dan nog, je schatting dat dat genoeg zou opleveren voor miljoenen jaren wordt niet gedeeld door kernenergie experts.

   0
   1
 14. Rene MH Giesen 28 feb 2024 om 23:39- Antwoorden

  Willem77, de mensen met wie ik praat ziiten zo in het systeem ingebed dat ze er niet zomaar mee kunnen kappen maar ik merk hier en daar behoorlijke twijfel. Zeker nu nu de energietransitie de belastingen omhoogjaagt en een zoodje is geworden bemerk ik steeds meer belangstelling voor mijn kijk op de zaak. Met name een persoon uit het bestuur van Haarlem is mijns inziens al overstag maar zit vast in het systeem.

  0
  2
  • Bas 2 mrt 2024 om 09:14- Antwoorden

   Kun je aangeven hoeveel en waarmee de energie transitie de belasting omhoog heeft gejaagd?
   Of rangschik je de €35miljard voor biodiversiteit daar ook onder.

   0
   0

Geef een reactie