Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Wetenschappers hebben onder de naam Scientist Rebellion op zaterdag 2 april 2022 in Den Haag een klimaatactie gevoerd.
Zij zijn van mening dat de overheid niet ver genoeg gaat in hun maatregelen tegen klimaatverandering. Er werden spandoeken meegevoerd met titels als: “Geen gelul, stoot naar nul”; “Science not silence”. Het was een keurige, beschaafde demonstratie zonder ongeregeldheden.

In het algemeen zijn fanatieke klimaatalarmisten niet geïnteresseerd in echte kennis over klimaatverandering en energietransitie. Kennis, die afwijkt van hun denkbeelden, is verdacht en daar moet niet naar worden geluisterd.

Ik had de idee, dat deze groep wellicht wel open stond voor een discussie en heb daarom mijn Climategate.nl artikel “Het IPCC en haar volgers volharden in hun opvatting over een lineair verband tussen CO2 en de aardse opwarming” naar twee deelnemers van Scientist Rebellion, te weten de heer ir. A.M. Oldeman en mevrouw dr. M. Smeulders, opgestuurd met de vraag om commentaar.

En met alle waardering: het commentaar is op 20 april binnengekomen.

Op 23 april jl. heb ik hierop als volgt gereageerd:

M. Smeulders.

Allereerst mijn dank voor uw reacties op mijn schrijven van 9 april jl. Het heeft voor mij geen zin en ik neem dus ook niet de moeite, gezien uw actieve deelname aan de klimaatdemonstratie en uw opvattingen over de oorzaak van de klimaatverandering, om een ommekeer aan te brengen in uw opvattingen.

Wel wil ik reageren op een aantal van uw negatieve uitspraken over klimaatsceptici en de site Climategate.nl en deze weerleggen.

U schrijft:

“Ik neem graag kennis van andere meningen. Maar een mening is wat anders dan resultaten van langdurige en grootschalige metingen en observaties, experimenten, en vele model simulaties, gestoeld op eeuwenlange ontwikkelingen uit de natuurwetenschappen. Een opvatting is wat anders dan een wetenschappelijke hypothese, of gepubliceerd en gecontroleerd wetenschappelijk artikel”.

Ook sceptische meningen zijn gestoeld op een groot aantal gepubliceerde en gecontroleerde wetenschappelijke artikelen.
Er is een overzicht gemaakt van ruim 1350 Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against ACC/AGW Alarmism. (ACC = Anthropogenic Climate Change en AGW = Anthropogenic Global Warming). Zie bron 1.

Het is ook van belang om kennis te nemen van het “Global Warming Petition Project”, een petitie die er bij de Amerikaanse regering op aandrong om het Kyoto-project van 1997 over de opwarming van de Aarde te verwerpen. De petitie had 31.478 ondertekenaars, waarvan 9029 gepromoveerde wetenschappers.

De verschillende achtergronden:
Ingenieurs en algemene wetenschappen: 10.102
Fysische en ruimtevaartwetenschappen: 5.812
Atmosferische, milieu- en aardwetenschappen: 3.805 (klimatologie: 39)
Biochemie, biologie en landbouw: 2.965
Scheikunde: 4.822
Geneeskunde: 3.046
Computerwetenschappen en wiskunde: 935
Zie bron 2

A. M. Oldeman.

Hun boodschap: Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat uitstoot van kooldioxide, methaan of andere broeikasgassen in de nabije toekomst een catastrofale opwarming van de atmosfeer van de Aarde veroorzaakt of dreigt te veroorzaken. Bovendien is er substantieel wetenschappelijk bewijs dat de toename van kooldioxide in de atmosfeer talrijke gunstige effecten heeft op de natuurlijke omgeving van de planten en dieren op Aarde. De voorgestelde limieten voor broeikasgassen zouden het milieu schaden, de vooruitgang van wetenschap en technologie belemmeren en de gezondheid en het welzijn van de mensheid schaden.

“U vergelijkt ‘beweringen’ van het IPCC, gestoeld op >14.000 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, en waarin >70.000 comments zijn verwerkt (AR6 WG1) met de inhoud van een lezing van William Happer”.

In mijn werkzame leven ben ik Directeur geweest van verschillende fabrieken variërend van 100 tot 300 medewerkers. Soms was het verre van eenvoudig om binnen het Management Team tot overeenstemming te komen. Het was dan “polderen” voordat een beslissing kon worden genomen. Ik vraag mij dan ook af wat de juistheid van een rapport is, geschreven op basis van artikelen door honderden lezers (zonder eigen onderzoek) met ruim 70.000 commentaren op 14.000 artikelen, waarbij elke lezer een andere interpretatie kan hebben.

De sceptische tegenhanger van het IPCC-rapport staat verwoord in World Climate Declaration van de CLINTEL-groep (Global Climate Intelligence Group) met wereldwijd 1000 volgers van wetenschappers en professionals. Dit is dus exclusief het gigantisch aantal gelijkgestemden. De sceptische opvattingen zijn dus breed gedragen en zijn dus niet enkel de opvattingen van professor William Happer.

“U presenteert selectief grafieken en informatie zonder referentie naar de bron. Uw enige referenties zijn van Climategate.nl, een blog waar u zelf ook publiceert.”

In het aan u toegestuurde artikel ‘Het IPCC en haar volgers volharden in hun opvatting over een lineair verband tussen CO2 en de aardse opwarming.’ wordt inderdaad verwezen naar andere artikelen op Climategate.nl, maar als u deze artikelen had geopend en gelezen dan waren u ook de bronnen duidelijk geworden.

“Helaas staat het aantoonbaar vol met wetenschappelijke onjuistheden, en gebruikt u bekende tactieken om twijfel te zaaien. Het is onderzoeksjournalistiek met oogkleppen op. U noemt zichzelf ‘sceptisch’, maar u en uw mede bloggers van climategate zijn geen twijfelaars, maar twijfelzaaiers. Wetenschappers zijn getrainde sceptici.”

U geeft niet aan welke teksten wetenschappelijk onjuist zijn en daar kan ik dus niet op reageren. Het team van Climategate.nl auteurs bestaat uit gerenommeerde wetenschappers en professionals. Sinds het bestaan van deze website zijn er ruim 7000 artikelen met 265.000 reacties gepubliceerd, die spijkers met koppen slaan. Zie bron 3.

Het boek van dr. Pieter Lukkes (em. hoogleraar economische en sociale geografie RUG) breng ik graag onder uw aandacht. Zie bron 4

Het moet u nu toch duidelijk zijn geworden, dat de organisatie CLINTEL niet een amateuristisch groepje van “twijfelzaaiers” is. Het zou respectvoller zijn om de titel “antagonist” (tegenstander van de AGW-hypothese) te gebruiken.

Klimaatsceptici oftewel antagonisten zijn geen twijfelzaaiers!

Een hooggeleerde CLINTEL-collega deed mij de volgende reactie op uw brief toekomen:

“We leven in een krankzinnige tijd. Onze bestuurders en rechters baseren zich bij hun beslissingen niet op feiten, maar op breed-gedragen angstgevoelens. Ze zijn overtuigd van naderende rampen en geloven heilig in groene fabels. Maar, wat mij betreft nog erger, ze zijn niet eens geïnteresseerd in echte kennis over klimaatverandering en energietransitie. Kennis is verdacht en daar moet niet naar geluisterd worden. Maar wat wil je ook. Degenen die besluiten nemen gaan er prat op dat ze geen (detail-)kennis hebben van de zaken waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Vroeger kwam je op hoge posities nadat je eerst relevante kennis had verworven, maar tegenwoordig wordt kennis gezien als iets voor lager ingeschaalde personen. De top voelt zich daar ver boven verheven, of, wat ook zou kunnen, mist het intellect om kennis te begrijpen en waarderen.

Arm Nederland

In de afgelopen maand april (2022) was het in Nederland prachtig aangenaam en warm weer met temperaturen rond 18⁰C, terwijl men in Madrid sneeuw moest ruimen. Dit begint te lijken op de warme periode van 950 tot 1250, waar de wijnbouw in Nederland zijn grootste succes ooit beleefde. Er was toen nauwelijks sprake van een menselijke uitstoot van CO2. Klimaatverandering is een aardse eigenschap!

Vervolgens toch nog een eyeopener, waaruit blijkt dat de atmosferische temperatuur over de laatste 20 jaren gemiddeld niet of nauwelijks is toegenomen, terwijl het atmosferische CO2 gehalte met 48 ppm (van 370 ppm in 2002 tot 418 ppm in 2022) is toegenomen.

Mevrouw Smeulders is het geheel eens met de heer Oldeman over het door hem geleverde commentaar. Wel heeft zij een interessante opmerking toegevoegd:

“Als er al twijfel zou zijn, dan nog is het risico zo groot, en de bijkomende voordelen van CO2-reductie zo hoog, dat het enorm onverantwoord is om niet alle actie die nodig is in te zetten om CO2 uitstoot te beperken”.

Verschillende wetenschappers en professionals van CLINTEL hebben dus aangetoond, dat meer CO2 in onze atmosfeer nauwelijks meer bijdraagt aan de opwarming van de Aarde. De acties om de uitstoot van CO2 te beperken en het ondergronds opslaan (CCS = Carbon Capture and Storage) hiervan, kost enorm veel geld en werkt niet.

Je kunt je ook afvragen of het verantwoord is dit geld te verkwisten in een tijd van economische teruggang, gepaard gaande met gigantische prijsverhogingen, armoede en tekorten, bijdraagt aan ons welzijn en dat van onze kinderen en kleinkinderen.

De energieproblematiek heeft door de oorlog in Oekraïne tot eenstemmigheid geleid om onmiddellijk te kiezen voor duurzame energieopwekking, maar wel met de voorkeur voor kernenergie, omdat windmolens en zonnepanelen vraag en aanbod niet dekken.

Wat de toekomst brengt zal later blijken

Op mijn reactie van 23 april jl. hebben de heer Oldeman en mevrouw Smeulders buitengewoon snel gereageerd (dd:25 april jl.). Hun commentaar mijn reactie:

“Ik vraag mij dan ook af wat de juistheid van een rapport is, geschreven door honderden lezers (zonder eigen onderzoek) met ruim 70.000 commentaren op 14.000 artikelen, waarbij elke lezer een andere interpretatie kan hebben.”

Correctie, de IPCC-rapporten worden geschreven door wetenschappers, die werkzaam zijn in het relevante veld van het respectievelijke hoofdstuk. Het zijn dus geen ‘lezers zonder eigen onderzoek’. Andere wetenschappers hebben commentaar op het volledige rapport, beleidsmakers op de ‘Summary for policymakers’ (SPM). Dat laatste zorgt ervoor dat de SPM soms wat afzwakt in haar conclusies, exact vanwege het polderen van de beleidsmakers met allen verschillende belangen.

“Het moet u nu toch duidelijk zijn geworden, dat de organisatie CLINTEL niet een amateuristisch groepje van “twijfelzaaiers” is.”

Het is mij duidelijk dat Clintel geen amateuristisch groepje is, en dat is exact wat mij zorgen baart. Jullie hebben tijd en energie en organisatiekracht om twijfel te verspreiden, en vele Nederlanders zijn niet goed getraind om daar doorheen te prikken.

De artikelen van CLINTEL- en Climategate.nl-auteurs zijn niet van twijfelachtige aard en zijn goed en vak deskundig onderbouwd. Bij uw laatste opmerking treft u een aantal artikelen aan, waarmee uw twijfel wellicht wordt weggenomen.

Overigens denk ik, dat heel veel Nederlanders geen flauwe notie hebben van de werking van CO2 als broeikasgas. Dit geldt in grote mate ook voor de landelijke, provinciale en zeker voor de gemeentelijke overheid. Maar het zijn wel deze instanties die ons dwingen tot onverantwoorde en kostenvretende acties.

“In de afgelopen maand april (2022) was het in Nederland prachtig aangenaam en warm weer met temperaturen rond 18⁰C, terwijl men in Madrid sneeuw moest ruimen. Dit begint te lijken op de warme periode van 950 tot 1250, waar de wijnbouw in Nederland zijn grootste succes ooit beleefde. Er was toen nauwelijks sprake van een menselijke uitstoot van CO2.
Klimaatverandering is een aardse eigenschap.“

Jammer dat u met een anekdote over het weer klimaatverandering probeert te bagatelliseren. Ik mag hopen dat na 7000 artikelen en 265.000 reacties op Climategate.nl het verschil tussen weer en klimaat wel duidelijk is. Daarnaast is klimaatverandering inderdaad historisch gezien een aardse eigenschap. Ook nu is het een aardse respons. Het verschil is de oorzaak: de huidige klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. De warme periode die u benoemt is overigens alleen regionaal, en geen globale warme periode geweest.

Natuurlijk is ons het verschil tussen “weer” en “klimaat” duidelijk. Het weer kan omschreven worden als het geheel van de meteorologische elementen die op een bepaalde plaats of tijd merkbaar zijn. Het is dus een momentopname van weerbepalende factoren zoals luchtdruk, temperatuur, vochtigheid, wind wolken en neerslag. Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van minimaal 30 jaar.

Dat de huidige klimaatverandering voor een deel de schuld is van de mens ben ik met u eens, maar dan wel ten gevolge van:
Ontbossing; verstedelijking; windturbineparken; uitstoot van stof- en roetdeeltjes; andere veel sterkere broeikasgassen: (….x sterker dan CO2), methaan (23x), lachgas (265x), gefluoreerde koolwaterstoffen (1.300 tot 11.700x), zwavelhexafluoride (23.900x): door lekkage uit transformatoren en windmolens.

U heeft daarnaast geen antwoord gegeven op de vragen die ik in mijn email van 20 april heb gesteld. Ik ben nog steeds erg benieuwd. Als u geen antwoorden heeft, hebben uw collega’s bij climategate en Clintel dat misschien wel? “Waarom zou u nu nog twijfel zaaien op een onderwerp waar al zo lang over wordt getwijfeld, en onderzoek naar wordt gedaan? Waarom zou u de samenvattingen van het IPCC wegzetten als ‘beweringen’ of ‘opvattingen’? Gelooft u echt dat u aan waarheidsvinding doet, en dat de gehele klimaatwetenschap het bij het verkeerde eind heeft? Ik vraag mij oprecht af wat dit u, en uw collega’s bij climategate en Clintel, oplevert.”

Achteraf beschouwd had ik het woord “beweringen” niet moeten gebruiken. Het woord “opvatting” dekt wel de lading: mening, oordeel, denkbeeld, opinie.

Wat betref “het bij het verkeerde eind hebben”: kijkt u eens naar onderstaande grafiek in hoeverre het IPCC met haar wetenschappelijke scenario’s ernaast zit.

Het scenario van het IPCC ligt voor wat betreft de opwarming van de Aarde zo’n 0,5 à 0,6 ⁰C hoger dan de werkelijkheid. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit, dat er bij een CO2 gehalte van +/- 350 ppm verzadiging van CO2 heeft plaatsgevonden.

U vraagt zich af wat het CLINTEL en Climategate.nl oplevert?

Zij zijn ervan overtuigd, dat CO2 nauwelijks nog een rol speelt bij de opwarming van de Aarde en dus leidt de Green Deal aanpak tot geen resultaat en is het daarom onverantwoord om hiervoor een enorme rekening aan de bevolking te presenteren.

Waarom zou u nu nog twijfel zaaien op een onderwerp waar al zo lang over wordt getwijfeld, en onderzoek naar wordt gedaan?

Ap Cloosterman.

Ik geef u hierbij een aantal artikelen uit de pen van CLINTEL-aanhangers, waaruit blijkt dat er geen sprake is van twijfel zaaien. Er worden duidelijke standpunten verwoord:

Over CO2 en de wereldwijde gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde – Science Talks
Dr.ir. Frans van Beemt

Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op? (climategate.nl)
Dr. Ferdinand Meeuws

Er is geen klimaatcrisis! huidige alarmisme over een klimaatcrisis (climategate.nl)
Dr. Roy W. Spencer

De absorptie van thermisch uitgezonden infraroodstraling door CO2-| Principia Scientific Intl. (principia-scientific.org)
Em.Prof.dr.ir. W.J. Witteman

Waarom stijgt de CO₂-concentratie? – Climategate Klimaat
Ir. Frans Schrijver

Klimaatcrisis afgelast wegens verzadigingseffect van CO2 (climategate.nl)
Dr. David Wojick

Er is geen klimaatcrisis en die energietransitie komt er niet! – Climategate Klimaat
CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat – Doorbraak.be
Jan Jacobs – België

***

Bronnen

1. http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

2. Global Warming Petition Project – frwiki.wiki

3. Auteurs – Climategate Klimaat

4. De twaalf artikelen van Pieter Lukkes – Climategate Klimaat
2018 Gezichten van beleid JKL V2.pdf (climategate.nl)

***