RES-plannen Gelderland een goed leefmilieu vervangen door klimaatbeheersingsfantasieën. Dat camoufleert onze eigen ondergang.

Gelderland. Foto: Droomplekken.

Een gastbijdrage van Evert de Boer.

Aan Raden van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen; Provinciale Staten van Gelderland; Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel.

L.S.

Al jaar en dag heb ik samen met vrienden een diepe belangstelling in aardse processen en het leven op aarde. De klimaatgekte heeft ons behoorlijk bezig gehouden. Samen met een vriend in Dordrecht kwamen we tot de conclusie dat er geen kruid tegen gewassen was en dat de wal het schip maar moest keren. Uw rapport RES 1.0 heeft mij toch weer getriggerd. Ik schreef hem hier uitvoerig over en vroeg hem tot slot, of hij ook vond dat ik gek geworden was om te reageren. Hij antwoordde: ‘Je moet wel gek zijn om tegen windmolens te vechten, maar er moet toch íemand zijn die het doet.’

Een tijdlijn

Hoe kon het zover komen?

Na de Tweede Wereldoorlog lag alles voor de zoveelste keer in puin. (We zijn kennelijk prima in staat om de wereld te redden). In de jaren daarna moest vanuit diepe armoede de boel weer opgebouwd worden. Dat lukte wonderwel. En wel dusdanig, dat al in 1968 een aantal particulieren hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld wilde melden. Deze zgn. Club van Rome bracht in 1972 een rapport uit: De grenzen aan de groei. Het gaf een beschrijving van de wereldproblemen: bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen en vervuiling.

Het moet opvallen dat klimaat hier niet bij staat! Zijn genoemde problemen inmiddels opgelost of zijn ze juist verergerd? Hooguit zijn er regionale verschillen ontstaan. Ook organisaties als Greenpeace (1971) deden een duit in het zakje. Vervolgens neemt de gemiddelde welvaart een enorme vlucht door toenemende globalisering, het vrije economische denken en wat de aarde te bieden heeft; waarbij onze medeschepselen vaak het loodje leggen. Welvaart door economische groei is natuurlijk veel belangrijker dan het welzijn van plant, dier en mens. Laten we dit alles ontaarding noemen.

Dan gebeurt er iets vreemds in 1988. Er ontstaat een nieuwe club (de Club van Genève, nu panel geheten). Het is een fusie tussen UNEP (een groepering binnen de VN die zich bezig diende te houden met milieuvraagstukken) en WMO (verantwoordelijk voor meteorologische waarnemingen, weerberichten en alles wat daarmee samenhangt). Zo ontstaat er een organisatie, geleid door de VN, die als naam draagt: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Waar zijn in hemelsnaam de wereldwijde milieuvraagstukken gebleven? Er is nog slechts één probleem overbleven: de klimaatverandering!

In mijn ogen is klimaatverandering echter geen probleem. Verandering van klimaat is van alle tijden. Je kunt het klimaat plaatsen in diverse tijdsschalen, die korter of langer duren. Nooit is er sprake van langdurige stabiliteit, welk aspect je ook beziet.

Nu de wereldproblematiek gereduceerd is tot slechts één factor (klimaatverandering) komt al in 1990 het eerste IPCC-rapport uit, wat uitmondt in een klimaatverdrag. Daarna wordt klimaatverandering versimpeld tot één enkel aspect, namelijk het toenemende broeikaseffect ten gevolge van menselijke activiteiten (de toename van CO2-concentratie in de atmosfeer). Zo zou de temperatuur elke 10 jaar met 0,3 graad Celsius toenemen! Dat was nu toch écht wel bewezen!?

Vervolgens volgen er nog 4 grote rapporten, diverse tussenrapporten, aanbevelingen voor politici, etc. etc. In alle rapporten wordt verder doorgeborduurd op dit thema. De rampspoed wordt steeds groter. Het advies is: nú optreden. Anders volgen er onomkeerbare processen en gaat het onnoemelijk veel geld kosten (zie o.a. ook de toespraak van Biden eind april 2021).

Als ik het mag geloven en ik dus volkomen naïef zou zijn, dan zouden de zeer vele wetenschappers die wereldwijd worden ingezet om de rapporten te maken, hoge kwaliteiten bezitten: onpartijdig, wetenschappelijk werk, objectief evalueren, alle bekende informatie gebruiken, geen beïnvloeding van belangengroepen dulden en natuurlijk geen eigen belangen hebben.

Het is net of het geen mensen zijn. Deskundigen die een ander geluid laten horen of andere relevante gegevens willen doen gelden, worden genegeerd of gedemoniseerd, zelfs uit eigen kring. Want klokkenluiders tasten het geijkte denkmodel aan en tasten de eer en de geloofwaardigheid van de leiders (‘deskundigen’) aan of ze tonen een onderliggend geheim doel … ?

Klokkenluiders verliezen vrijwel altijd, ook al hebben ze 100% gelijk. Ze moeten op een zijspoor gezet worden of geëlimineerd worden. Een voor u welbekend voorbeeld is Pieter Omtzigt.

Dat échte meetgegevens later niet blijken te corresponderen met aannames en computermodellen is ernstig; zeker als daar ook nog eens niets mee gedaan wordt. Er is naar mijn idee sprake van een hoog glazen-bol-gehalte. Ik verwijs u hiervoor verder naar het boek: Unerwünschte Wahrheiten, van Fritz Vahrenholt en Sebastian Lüning. Waarzegsters en profeten die doem prediken zijn van alle tijden. Angst aanjagen leidt tot het maken van verkeerde keuzes.

Na vele bijeenkomsten en klimaatconferenties over de hele wereld leidt deze angstcultuur in 2015 tot het Akkoord van Parijs, waar na politieke schermutselingen een klimaatverdrag wordt getekend om de opwarming van de aarde te beteugelen. Dat kan natuurlijk maar op één manier: fossiele brandstoffen moeten in de ban. Daar komt het kwaad vandaan! Grote zogenaamde ‘ontwikkelingslanden’ zoals India en China mochten nog minimaal 10 jaar langer doorgaan met de toename van de vermaledijde uitstoot.

China bouwt daarom nu in hoog tempo kolencentrales (lekker goedkope brandstof van eigen bodem). Zo verdien je nog meer geld om de wereld te domineren. Waarom willen we in Nederland zelfs nieuwe kolencentrales versneld sluiten? Dat is kapitaalvernietiging! Ach, de burger kan nog wel verder uitgemolken worden … Deze kolenstook vervangen door gasstook mag natuurlijk ook niet. We moeten immers van het gas af. Dan maar liever bossen verbranden. Dan halen we immers de papieren doelstellingen van het klimaatakkoord!

Via onder andere de zogenaamde klimaattafels (vooral natuurlijk belanghebbenden mee laten doen, die financieel-economisch gewin wel zien zitten of een ‘idealistisch’ belang hebben) worden de politieke doelen van Parijs ingevuld.

Ondertussen wordt ook aardgas nog even in de ban gedaan. Dan kan Wiebes ook de Groningers nog redden, die geteisterd werden door ‘aardbevinkjes’. Twee vliegen in één klap. In 2050 (?) energieneutraal = geen gebruik meer maken van fossiele grondstoffen? De meest schone (aardgas) zullen we zeer zeker moeten blijven gebruiken als back-up en om het net stabiel te houden. Of zijn er dan nog hogere bergen milieubelastende accu’s nodig? Is dat dan beter? Laten we a.u.b. onze huizen leuk blijven verwarmen met aardgas; daar is niks mis mee!

Dat alles leidt uiteindelijk tot een klimaatakkoord in 2019. Vervolgens komt via de opsplitsing van het land in 30 RES-gebieden de klimaatgekte ook op uw bordje terecht. U mag ook zgn. zoeklocaties aanwijzen. Voelt u zich daarin vrij of is het u door de strot geduwd door de dictatuur van de Rijksoverheid/wereldhysterie? Of was u ook al bezeten door de klimaatgekte / de tijdgeest en dacht u dat het toch echt niet anders kon? De tijdgeest brengt immers altijd het idee met zich mee, dat er slechts één waarheid is

Intermezzo

De brui eraan geven?

Het is inmiddels 4 mei 2021. Er is ondertussen onvoorstelbaar veel informatie aan mij voorbijgegaan. Word je erg moe van …

Ik dacht, kan ik in m’n eentje dit tij keren? Het antwoord ligt in de vraag besloten. De kracht van de meerderheid (massa) vermorzelt immers het individu. Een zandkorrel minder op het strand verandert het strand immers ook niet. Hoezo vrijheid en inspraak? Ik voelde mij machteloos en wilde de brui geven aan het verder schrijven aan de zienswijze. Burgerparticipatie wordt breed uitgemeten in het rapport; waarom eigenlijk? Is een inspraakprocedure eigenlijk niet gewoon een pro-forma-kwestie?

De 4-mei toespraak van Roxane van Iperen raakte mij. Aan het eind van haar betoog zei ze: ‘De mythe moet plaats maken voor het weten’. Dat gaf mij de moed om op 5 mei de draad weer op te pakken. Misschien is die ene zandkorrel op het strand ….

Homo Deus

In 2019 kocht ik dit boek van Yuval Noah Harari. De grote ellende (oorlogen, hongersnoden, pandemieën) die de mensheid altijd getroffen had zouden inmiddels tot het verleden gaan behoren. De mens beheerst de aarde. Sterker nog, niet alleen de wereld is maakbaar, maar ook de mens zelf. Kortom: de Homo Deus (de goddelijke mens) is ontstaan. De zelfbenoemde homo sapiëns (wetende mens) is zichzelf ontstegen.

Is de printplaat (het DNA) die ons maakt en ons gedrag stuurt dan al dusdanig geëvolueerd, dat we nu ook al als God kunnen optreden? Of creëren we onbewust zelf onze goden, die vervolgens over ons gaan heersen. Hoe groot is bijvoorbeeld de macht van Google geworden door de opbouw van data over iedereen en alles en nog wat op de wereld? Wie de data beheerst krijgt samen met een krachtig verdienmodel een bijna absolute macht en een stroom van getrouwe aanhangers, die onbewust gemanipuleerd kunnen worden. Wie gaat dat stoppen? Zelfs wereldleiders knikken ja en amen.

In dit kader plaats ik ook de klimaathysterie. Er zijn kennelijk grote krachten die er alle belang bij hebben het angstmodel in stand te houden. Data kun je immers met een druk op de knop manipuleren zoveel als je wilt.

Aan de andere kant geeft ‘God’ je ook nog eens een veilig gevoel: er wordt immers goed voor je gezorgd met zon- en windenergie. Zo kunnen we ons prachtige welvarende leventje blijven leiden.

Ontsnapt aan de kleine IJstijd

In de laatste 150 jaar is de gemiddelde landtemperatuur In West-Europa met 1,5 graad Celsius gestegen. Een opwarming die vergelijkbaar is met de Middeleeuwse opwarming (800 – 1300 na Chr.). Daarna koelde het zeer sterk af tot ongeveer 1850 (de Kleine IJstijd). Het was de 2e zeer koude periode na de laatste échte IJstijd. Een zeer nare periode met misoogsten, honger, ziektes, doodgevroren mensen en geen aardgas om de huizen te verwarmen. Ik ben dan ook hartstikke blij dat de temperatuur weer wat op niveau gekomen is. Geen koude winters, een vroeger voorjaar, lekker warme zomers, etc. Bijna het hele jaar lekker in de tuin spelen. Jammer alleen, dat ik geteisterd word door het waanidee dat dit de opmaat zou zijn tot de ondergang van de aarde en de mensheid en ik getroffen word door de verdere teloorgang van milieu en ecosystemen, natuur waar ik vroeger enorm van kon genieten. Wie zit er op verarming te wachten …

Er zijn toch meer oorzaken dan slechts het menselijk gedrag? Door welke rampen zijn we inmiddels getroffen na 1,5 graad Celsius opwarming? Door de Romeinse- en de Middeleeuwse opwarming is de aarde toch ook niet aan rampspoed ten onder gegaan? De mensheid is er nog steeds! Ik zie hooguit in de media dat er voortdurend een uiterst eenzijdige relatie met de opwarming wordt gelegd. Als je het maar vaak genoeg herhaald wordt het vanzelf waar en komt iedereen in de stand-by-modus. Zie je wel!

Over panelen en vogelgehaktmolens

Het enige nut van panelen is de productie van stroom. Daarnaast kan ik veel nadelen beschrijven. Die nadelen bestaan echter niet voor de Gemeente Apeldoorn. Zij weet bijvoorbeeld te suggereren dat het zonnepark Beemte Broekland een prachtige verbetering is van het boerenland. De oude landschapselementen zouden in ere hersteld worden (daardoor een prachtige landschappelijke inpassing), biodiversiteit zou zelfs toenemen. De Universiteit van Wageningen zou dat in de komende 30 jaar zelfs gaan monitoren. Uit het RES-rapport meen ik begrepen te hebben dat de ideeën over zoeklocaties voor de Gemeente Apeldoorn nog lang niet voldoende is. Er moet méér! Er moet vooral gescoord worden. Nog beter dan wat de rijksoverheid voor ogen staat! Wie is daar de weg kwijt?

In de zoektocht naar locaties voor windturbines (vogelgehaktmolens) zie ik in het rapport plotsklaps iets opzienbarends. Volgens het rapport RES 1.0 is een groot gedeelte ongeschikt voor windmolens. Wat krijgen we nou: daar vliegt de wespendief! Deze vogel is niet zomaar beschermd, maar super beschermd (Europese instandhoudingsdoelstelling; binnen 8 km geen windturbine! Ik lees het goed: zelfs goed voor andere beestjes!). Retorische vraag: hoe komt het eigenlijk dat we dieren en planten moeten beschermen? Zou het misschien kunnen komen doordat we hun leefgebieden verwoesten? Beschermen is natuurlijk een goede daad: ook daar kun je mee scoren! Dat niet alleen de wespendief onthoofd kan worden, maar ontelbaar veel dieren geprakt worden door de zoevende windmolens is kennelijk niet zo belangrijk.

Het DNA van vliegende dieren is in het geheel niet aangepast aan deze enorme verandering van hun leefmilieu. Zelfs de vleermuis, die een perfecte echolocatie bezit t.o.v. alles wat hij tegenkomt, is de klos!

Het is natuurlijk zo, dat u niet alleen zorgplicht heeft t.o.v. al dan niet beschermde dieren en planten, maar ook t.a.v. mensen. Hoe is het om geteisterd te worden door zoevende wieken, licht-schaduw effecten en ’s nachts flitsende lampen, kapotgemaakte landschapservaring en droefenis om het verdwijnen van het leven op aarde.

Een buurgemeente, Hattem, heeft bij raadsmeerderheid besloten dat windmolens niet geplaatst mogen worden op hun grondgebied. Reden: het welzijn én de gezondheid van de mensen die daar wonen. Wel vindt de Raad van Hattem het vervelend dat de Gemeente Oldebroek windmolens vlak naast de gemeentegrens plaatst. Wilt u ook een windmolen in uw achtertuin? Ik mag van harte hopen dat dit heilzame bewustzijn mag doordruppelen in uw overwegingen en een eind mag maken aan deze waanzin.

Over klimaat en milieu

Door de zeer overdreven aandacht voor de vermeende klimaatproblematiek en de doemscenario’s die daarbij horen, is de aandacht voor de werkelijke leefmilieuproblemen die al heel lang zeer manifest zijn en alleen maar verergeren, geheel verdwenen. Dat verdoezelen we graag. Want nu hebben we iets gevonden waar we ons massaal op kunnen storten: de wereld redden van een vermeend klimaatprobleem t.b.v. onze kinderen. Daar maakt Vattenvall ook graag misbruik van in haar reclames.

Welke wereld? Een wereld voor plant, dier en mens? Of een wereld voor de mens, zonder plant en dier? We zijn al flink op weg om de laatste ‘optie’ te bewerkstelligen. Ter illustratie een voorbeeld. Tijdens mijn leven heb ik het zeer gevarieerde leven op het platteland zien veranderen in steriele landschappen. De boerensloten met glashelder water en een uiterst gevarieerd leven zijn verworden tot met drab en alg gevulde watergangen.

Ik heb medelijden met jonge mensen die dit niet hebben kunnen ervaren en dus ook nooit meer zullen beleven. Als we ons voortbestaan willen redden en de biodiversiteit willen behouden, dan moeten we ons leven fundamenteel anders inrichten en niet rommelen in de marge, door een wérkelijk groot probleem te maskeren middels het bestrijden van een fictief probleem.

….

Is er een politieke partij in Den Haag die het overbevolkingsvraagstuk hoog op de agenda heeft gezet? Moet het in het regeerakkoord komen? Hoe zit het eigenlijk met de huidige volksverhuizing en ons woningtekort? Is daar een relatie tussen? Welnee, daar kun je je aan branden. Dan kun je maar beter wegkijken. Waar je wél mee kunt scoren, dat is natuurlijk het klimaat. Als je de wereld niet wilt redden, dan tel je immers toch niet mee! De wereld is inmiddels immers ook overstelpt met klimaatridders. Dus moet je klimaat hoog op de agenda zetten. Kun je elkaar overtreffen met nog meer onzin met betrekking tot klimaat en klimaatbeleid.

Zelfs als je als politica gespeend bent van relevante inzichten en kennis kun je scoren. Ik zou zeggen kijk bijvoorbeeld eens op de website climategate.nl met een commentaar van Ferdinand Meeus (IPCC-expert reviewer AR6). Het artikel heet ‘Sigrid Kaag: de zoveelste klimaat-doemprediker’. Dit artikel betreft een reactie op de speech ter ere van haar aanstaande leiderschap. Gebrek aan kennis en goed beleid in Den Haag is nogal stuitend!

De Rijksoverheid heeft ook weer het doemscenario ingezet om het RES-beleid te promoten en de burger onder druk te zetten. In een krant van 1 mei 2021 zie ik een paginagrote advertentie. Ik lees onder het kopje: De noodzaak van het Klimaatakkoord: ‘Het Klimaatakkoord komt niet zomaar uit de lucht vallen. We maken grondstoffen sneller op dan de aarde ze kan aanvullen. Zo putten we de aarde uit, met alle gevolgen van dien voor onze leefomgeving.’

Het valt mij op dat Klimaatakkoord met een hoofdletter geschreven wordt. Dat doen we ook met het woord God. Of komt het doordat maar liefst 76 partijen hebben getekend? Zouden er nog veel meer partijen kunnen zijn die absoluut niet zouden willen tekenen? Dan moet je toch zeker ook wel meedoen: IEDEREEN DOET WAT (zo luidt het einde van de advertentie in vetgedrukte kapitalen).

Het meest ernstige is de suggestie dat we de aardse grondstoffen te snel opmaken (dat ís overigens wel zo. Maar niet in dit verband). Echter, de suggestie dat we daarom over moeten schakelen op zonne- en windenergie slaat natuurlijk totaal de plank mis. Komen de windmolens, zonnepanelen, trafostations, kabels en de accu’s regelrecht uit de hemel vallen; door God gezonden? Daarom Klimaatakkoord met een hoofdletter? Zou tijdens delven, transport, productie, plaatsing en dump na afschrijving de leefomgeving gevolgen kunnen ondervinden? De hele advertentie straalt ondeskundigheid en domheid uit. Het gebrek aan kennis is stuitend. Of nog erger: gaat het hier om misleiding?

Unerwünschte Wahrheiten; Was Sie über den Klimawandel wissen sollten

Vorig jaar kocht ik om mijn kennis verder te verdiepen en op te frissen dit boek, geschreven door Fritz Vahrenholt en Sebastian Lüning. De inleiding begint met 2 stellingen:

  1. Wenn die Tatsachen nicht mit der Theorie übereinstimmen – um so schlimmer für die Tatsachen.

  2. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.

Het boek geeft in een 9-tal hoofdstukken een helder beeld van wat u en ik, dus ook beleidsmakers, zouden moeten weten om tot goede afwegingen te komen en om deskundige en verantwoorde beslissingen te nemen. Dit boek beveel ik u dan ook van harte aan.

Angst voor het onbekende en de vermeende ondergang, kuddegedrag en vooral het gebrek aan kennis leiden tot de tunnelvisie waarin we elkaar gevangen houden. Licht ín de tunnel kan alleen ontstaan door het vergaren van kennis. En nog belangrijker is het hebben van ware heldenmoed: het leven dúrven zien zoals het is in plaats van illusies scheppen over de maakbaarheid van het leven. We zien de dingen namelijk niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wijzélf zijn (Talmoed). Kortom: we zien wat we willen zien, maar we zien niet wat we moeten zien.

Milieueffectenrapportage

In de euforie die uw rapport RES 1.0 uitstraalt over wat er bijgedragen kan worden aan de zogenaamde ‘duurzame’ energie en hoe de burgers mee kunnen participeren? Hoezo? Het is immers een opgedrongen dictaat) heb ik een zeer belangrijk hoofdstuk gemist. Dat is het hoofdstuk dat de effecten voor het leefmilieu in beeld brengt. Dat zou wat mij betreft uit 2 subhoofdstukken moeten bestaan, namelijk de effecten op wereldschaal en de effecten op plaatselijk niveau.

Dan was onder andere ook de ontstellende hoeveelheid niet-recyclebare (dus ook niet duurzame) rotzooi in beeld gekomen. Ik denk aan afgedankte accu’s, versleten turbines en panelen die hooguit 30 jaar meegaan. Daar zadelen we de volgende generatie mee op. Ruimen we de panelen op door een groot gat te graven, zoals we dat ook doen met asbest? Zand erover en je ziet het niet meer. Opgeruimd staat netjes. Hoezo duurzaam en hernieuwbaar?

Koolstofdioxide broodnodig

CO2 wordt steeds krachtiger neergezet als een vervuilende stof. Dat is vreemd. Ik wil een lans breken voor deze stof. Zonder dit gas zouden we in de diepvries zitten en geen brood meer op de plank hebben. Sterker nog: het op fotosynthese gebaseerde leven op aarde zal er zonder dit gas niet meer zijn. Wij dus ook niet!

Graag verwijs ik naar een artikel op www.klimaatfeiten.nl. Onder het onderwerp CO2 staan diverse paragrafen met betrekking tot het belang van CO2. Daarbij verwijs ik vooral naar de laatste paragraaf: CO2 en natuur. Ik kan het zelf niet beter verwoorden.

Wie gaat dat betalen?

Dit onderwerp wordt ook niet in uw rapport besproken. Toch ook niet echt onbelangrijk. Nu wordt de burger al bestolen door torenhoge belastingen op energie. Als ik de media mag geloven dan is dat nog maar een peulenschil in vergelijking met wat komen gaat. Honderden miljarden investeren in de elektrificatie van Nederland en het indammen van CO2 is weggegooid geld. Het zal de leefbaarheid van de planeet zeker niet verbeteren, maar juist verslechteren. Het klimaat zal blijven veranderen, daar worden we niet slechter van, maar wel van de doodlopende weg die we zijn ingeslagen. Vooral exploitanten, boeren, adviesbureaus en andere betrokken partijen worden er rijk van. Ze maken natuurlijk graag gebruik van de perverse subsidiestromen die door Den Haag worden gegenereerd. Zij zijn het die op de korte termijn de financiële winnaars zijn. Ze dragen daarom natuurlijk ook graag bij aan het in standhouden van de mythe en de klimaatpropaganda. Wie wil er nu z’n verdienmodel opgeven?

Het geld kan veel beter besteed worden aan bijvoorbeeld de leefbaarheid van het sociale domein en de échte milieuproblemen.

Conclusie

Alles wijst erop dat we onze welvaart onder geen enkel beding willen indammen, liefst nog willen uitbreiden. Dit gaat niet alleen ten koste van onze leefomgeving, maar ook ten koste van onszelf. Alleen dit laatste hebben we gemythologiseerd door het werken aan behoud van een goed leefmilieu te vervangen door klimaatbeheersingsfantasieën. Dat camoufleert onze onbewuste angsten voor de eigen ondergang.

Wanneer worden we wakker? Alleen als de mythe plaats maakt voor weten. Met die ontwaakte kennis kunnen we stappen nemen die wérkelijk nodig zijn om onze planeet en daarmee onszelf te beschermen.

RES-plannen Gelderland een goed leefmilieu vervangen door klimaatbeheersingsfantasieën. Dat camoufleert onze eigen ondergang.

Evert de Boer, bioloog.

Aanbeveling

Stop met de klimaathysterie. Geef het onzinnige RES-dictaat terug aan de Rijksoverheid. Treed het ECHTE probleem tegemoet met open vizier. Breng de RES-rapportage naar de biomassacentrale. Dat scheelt weer het kappen van een boom! Durf een misser toe te geven om een nieuw en heilzaam perspectief te winnen.

Met meer dan gewone belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Evert de Boer

***

Bronnen