Windturbines zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze atmosfeer energietransitie Global Warming onderliggende zeewater

Windparak Urk. Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Door de turbulentie (wervelingen) achter een draaiende windturbine worden hogere en lagere luchtlagen met elkaar gemengd. Dat veroorzaakt vooral ’s nachts een hogere windsnelheid (tot enkele m/s) en hogere temperatuur (in de ordegrootte van een graad) op grondniveau.

Duitse wetenschappers hebben berekend dat indien wereldwijd alle door fossiele energie opgewekte elektriciteit door windmolens zou worden opgewekt er op wereldniveau absolute veranderingen worden geregistreerd die even ingrijpend zijn als bij een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (800 ppm). Het gaat onder meer om veranderingen in temperatuur, neerslag, wolkenvorming, windsnelheid en luchtdruk.

Windmolens beïnvloeden de lokale temperatuur.

Bron hier.

Je zou het niet verwachten, maar windmolens beïnvloeden de lokale temperatuur spectaculair. De studie gaat over een gebied in Texas ten tijde van de periode 2003-2011. De metingen zijn verricht met satellieten.

In de zomer warmden de windmolens het windmolenpark op met 0,7˚C op per decennium en in de winter ietsje minder met 0,5˚C per decennium. Dit is gemeten ten opzichte van de regio direct rondom de windturbines. Vooral in de nachten was het opwarmende effect goed te zien, overdag nauwelijks tot niet.

“Dit is logisch omdat gedurende de nacht de bodem veel kouder wordt dan de lucht een paar honderd meter boven het aardoppervlak en de windmolens zorgen voor turbulentie waardoor de luchtlagen mixen,” legt Steven Sherwood (University of New South Wales, Australië), uit. Hierdoor warmt de bodem dus op in de nacht.
Zie afbeelding 1: Roscoe Wind Farm Texas.

Opwarming van het land in Texas waar 2358 windturbines

Afbeelding 1. Bron hier.

Opwarming van het land in Texas waar 2358 windturbines staan (zwarte stippen) t.o.v. land waar geen windturbines staan.

Dezelfde strategie wordt regelmatig gebuikt door fruitkwekers om vorst in de vroege morgen tegen te gaan. Zij gebruiken echter geen windmolens maar vliegen met een helikopter over de boomgaard.

Het gaat hier dus, door de draaiende wieken, alleen om het terug stuwen van warmte naar het aardoppervlak en niet het vasthouden van uitgaande warmte door broeikasgassen.

Als er steeds meer windmolenparken op Aarde komen, werken ze dus op een andere manier mee aan de opwarming van de Aarde: simpelweg door het herverdelen van warmte.

Er is ook sprake van een tweede warmtebron die speelt bij windturbines: De warmte, die vrij komt van de generatoren (enorm grote dynamo’s) in de gondel van de windturbine. De meeste windturbines hebben voor hun generatoren koeling nodig. Dit wordt gerealiseerd door de generator in te kapselen in een kanaal waar met een grote ventilator koellucht geforceerd wordt doorheen geblazen. Zie hier.

De opvatting van klimaatalarmisten over de invloed van CO2

In 2006 presenteerde Al Gore zijn film, An Inconvenient Truth, waarin hij met de grafiek in afbeelding 2 het bewijs probeerde te leveren van een afhankelijk verband tussen het CO2 gehalte en de gemiddelde temperatuur van de Aarde.

De opvatting van klimaatalarmisten over de invloed van CO2

Afbeelding 2.

In deze grafieken loopt de tijd van links naar rechts. Het punt 0 komt overeen met het jaar 1950. De rode lijn in de bovenste grafiek geeft het verloop aan van het CO2 gehalte en de blauwe lijn de temperatuur van de aardse atmosfeer.

Het lijkt erop, dat er een afhankelijkheid bestaat tussen de temperatuurstijging in prehistorische tijden en het CO2 gehalte van de atmosfeer. Uit deze grafieken is niet af te leiden welk proces zich nu als eerste voordoet en dat kan ook niet met een indeling op de X-as van 10.000 jaar.

Je kunt je hierbij afvragen:
► Is de opwarming veroorzaakt door een toename van CO2?
► Is de toename van CO2 veroorzaakt door opwarming?

Met de uitspraak van het IPCC:

“Het is uiterst waarschijnlijk (95%) dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de twintigste eeuw. Van alle door de mens uitgestoten broeikasgassen levert de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer de grootste bijdrage aan de stralingsforcering”,

was het pleit beslecht en volgden zo’n kleine 200 landen als makke schapen deze hypothese.

Het zijn de IPCC-rapporten, waaruit de politici hun wijsheid putten. Het IPCC baseert zijn klimaatprojecties (géén voorspellingen) op computermodellen. Dit soort computermodellen wordt ook gebruikt voor weersverwachtingen en daarvan weten we dat er heel wat verwachtingen, en zeker die waar het meerdere dagen betreft, dikwijls niet uitkomen. Klimaat is een grillig fenomeen, omdat er vele dikwijls onvoorspelbare natuurlijke oorzaken een rol spelen.

De opvatting van klimaatsceptici over de invloed van CO2

De Nederlander Dr. Gerrit van der Lingen heeft jarenlang uitgebreid onderzoek verricht op Antarctica en is tot de conclusie gekomen, dat er eerst sprake is van opwarming (van het oceaanwater) gevolgd door een stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer.

CO2-ontgassing door de opwarming van het oceaanwater bleek de verklaring te zijn. Het oceaanwater bevat namelijk 98% van de aardse hoeveelheid CO2. De oplosbaarheid van CO2 neemt af in warmer water en dat betekent ontgassing van CO2. Zie afbeelding 3: de oplosbaarheid (solubility) van CO2 in water.

Windturbines zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze atmosfeer energietransitie Global Warming windmolens zeewater

Afbeelding 3.

Ook Prof. dr. Ole Humlum, em. hoogleraar fysische geografie aan de Universiteit van Oslo, kwam tot een soortgelijke conclusie. Zie afbeelding 4.

De toppen van de voortschrijdende gemiddelde CO2-concentratie volgen na +/- 6 maanden de toppen van de oceaantemperatuur.

Windturbines zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze atmosfeer energietransitie Global Warming windmolens zeewater

Afbeelding 4.

Zelfs al gaan we honderden miljoenen jaren terug in de aardse geschiedenis dan vinden we ook geen bewijs van een duidelijk verband tussen het CO2-gehalte en de aardse temperatuur. Zie afbeelding 5.

Windturbines zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze atmosfeer energietransitie Global Warming onderliggende zeewater

Afbeelding 5.

Bovenstaande grafiek gaat 600 miljoen jaar terug in de tijd. De 0 staat voor het jaar 2001. De zwarte lijn geeft het CO2 gehalte aan en we zien dat er CO2 gehaltes zijn geweest van 300 ppm tot 7000 ppm, terwijl de mens nog in geen velden of wegen te bekennen was.

Het huidige gehalte in 2020 is 412 ppm (412 ppm = 0,0412 %). De blauwe lijn geeft de temperatuur van de aardse atmosfeer aan. De gemiddelde aardse temperaturen varieerden van 12°C tot zo’n 22°C.:

Klimaatverandering is de aardse natuurlijke norm!

Terwijl het ‘Global Warming‘ verhaal door de meeste politieke partijen is omarmd en wordt gebruikt voor het invoeren van nieuwe belastingen, blijkt de wetenschap inmiddels een heel andere mening te vormen.

Het VN-beleidsrapport over Global Warming werd destijds door slechts 52 wetenschappers ondertekend. Er is echter ook een rapport van maar liefst 650 wetenschappers, ruim 12x zoveel, die zeggen dat CO2 helemaal niets te maken heeft met ‘Global Warming‘ en dat de temperatuur op Aarde al enige jaren niet meer stijgt maar zelfs licht gedaald is. Zie hier.

Een willekeurige verzameling  van uitspraken door sceptische wetenschappers:

Prof. dr. Kees de Lange

Wat de wetenschap betreft bestaat er geen ‘CO2-knop’, waarmee het klimaat kan worden geregeld. Er is geen correlatie tussen CO2 en de temperatuur. Er is evenmin correlatie tussen CO2 en weersextremen. Gedurende de afgelopen twintig jaar is er weinig stijging van de temperatuur geweest – de laatste drie jaar is de temperatuur zelfs gedaald.

Bron hier.

Dr. Kees le Pair

De invloed van CO2 is marginaal (klein, onbelangrijk) in het krachtenveld dat de klimaatverandering drijft.

Bron: Algemeen Dagblad Utrecht-Zuid, 23 oktober 2020

Prof. dr. Ir. W.J. Witteman

Ongeveer minder dan 10% van de infraroodstroom dat binnen de absorptiebanden van CO2 valt, wordt geabsorbeerd.

Bron hier.

Prof. dr. Guus Berkhout

De laatste 20 jaar dendert de CO2 verhoging door, maar de waargenomen temperatuur laat geen toename meer zien. Dat is een belangrijke aanwijzing dat er veel meer aan de hand is dan opwarming door CO2.

Bron hier.

Clintel (Prof. dr. Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok)

Een wereldwijd netwerk van +/- 900 wetenschappers en professionals heeft deze urgente boodschap opgesteld.

Er is geen klimaatnoodsituatie.

Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde gevarieerd is zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De kleine ijstijd eindigde pas in 1850. Het is daarom geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

Opwarming wordt veroorzaakt door natuurkrachten en door broeikasgassen als CO2. Hoe groot is de invloed van CO2?

Over het antwoord bestaat nog steeds onenigheid, maar een feit is dat de grote doemverhalen over een angstaanjagende opwarming door stijgende CO2 -concentraties alleen maar gebaseerd zijn op rekenmodellen.
Die angstaanjagende opwarming is in de praktijk nooit gemeten.

Bron hier.

Wijlen Prof. dr. ir. Dick Thoenes

Het lijkt aannemelijk dat het CO2-gehalte van de atmosfeer geen significante invloed heeft op de temperatuur van de atmosfeer (en dus ook niet op het klimaat). Het hele CO2/klimaatverhaal zou dus wel eens onjuist kunnen zijn.

Bron hier.

Prof. dr. Pieter Lukkes

Wat ook de oorzaak van klimaatveranderingen mag zijn; het is voor de mens praktisch onmogelijk om daaraan sturing te geven. Fundamenteel onderzoek zal de basis voor toekomstig beleid moeten zijn.

Rutte, Timmermans, Samsom, Jetten, Klaver, Wiebes, Nijpels, Urgenda, Natuur en Milieu, Greenpeace etc. verzwijgen dat hun klimaatbeleid miljoenen huishoudens in grote financiële problemen zal storten. Die openheid is ook niet nodig want slachtoffers – de huishoudens dus- hebben toch geen stem. En naar opponenten luisteren doe je niet. Vraag ze echter niet om nut en noodzaak van hun klimaatbeleid te bewijzen of de effectiviteit ervan aan te tonen. Dat kunnen ze in geen 100 jaar. Om toch hun zin te krijgen grijpen zij elke warme dag, elke overstroming, elke natuurbrand, elke storm en elke hoosbui, waar ook ter wereld, aan om ons de stuipen op het lijf te jagen over die vreselijke klimaatverandering. Met succes, want het bezorgt ons en de jeugd klimaat-angstcomplexen.

Bron hier.

Dr. Kiminori Itoh – University of Tokyo

De vooraanstaande Japanse klimaatwetenschapper Dr. Kiminori Itoh, lid van het VN-klimaatpanel IPCC, zegt dat de angst voor Global Warming “Het ergste wetenschappelijke schandaal in de geschiedenis is en als de mensen achter de waarheid komen, zullen ze zich bedrogen voelen door de wetenschap en de wetenschappers.”

Bron hier.

Professor William Happer: Physics Dept., Princeton University, Princeton, USA; and
Professor William van Wijngaarden:Physics Dept., York University, Toronto, Canada

Precision research by physicists William Happer and William van Wijngaarden has determined that the present levels of atmospheric carbon dioxide and water vapor are almost completely saturated. In radiation physics the technical term “saturated” implies that adding more molecules will not cause more warming”.

Bron hier.

***

Het aantal sceptische meningen in bovenstaand overzicht moet de mens toch aan het denken zetten! Als het juist is dat de menselijke uitstoot van CO2 nauwelijks of geen effect meer heeft op de opwarming van de Aarde, kun je je afvragen waarom we hals over kop van fossiele brandstoffen moeten afstappen en windturbines plaatsen die samen met een aantal andere oorzaken wel opwarming veroorzaken.

Elke dag dat er windturbines worden bijgeplaatst heeft dat effect op het klimaat! Genoeg is genoeg!

Ik heb u laten zien wat het effect is van de 627 windturbines met een vermogen van 781 MW in het Roscoe Wind Farm Texas. Met onderstaande het onderstaande overzicht van geplaatste windmolens kunt u zich een beeld vormen van het effect voor Nederland en de Noordzee.

Windturbines zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze atmosfeer energietransitie Global Warming onderliggende zeewater

Bron hier.

Het aantal windmolens op land in Nederland ligt al ruim een factor 7 hoger dan in Texas. Op de Noordzee (Ned. UK en België) ligt het vermogen aan windmolens ( windturbines ) zelfs een factor 32 hoger en dat alles kan wel eens forse consequenties hebben voor wat betreft de opwarming van het onderliggende zeewater, de grootte van de hoeveelheden neerslag en ook invloed hebben op de stijging van de zeespiegel (warmer water heeft een groter volume).

Een van de redenen van de energietransitie betrof de onbetrouwbaarheid van de fossiele brandstof leveranciers. We willen daar niet afhankelijk van zijn. En wat dan te denken van het volgende?

Gertjan van Schoonhoven. EW, 25 oktober 2020

Zonder China geen energietransitie. Hoe eng is dat?

Al die zonneparken die in Nederland verrijzen, van wie zijn die eigenlijk? Het antwoord van minister Wiebes kwam in september, na het zomerreces: “Dat weten we niet, en het is ook niet te achterhalen.”

Gegevens over zonneparken die in handen van buitenlandse aandeelhouders zijn, heb ik niet tot mijn beschikking en het is ook niet mogelijk om dit te controleren”.

Uit het oogpunt van nationale veiligheid is het antwoord van Wiebes zelfs een tikkeltje beangstigend. Het is geen geheim dat China als geen ander land wereldwijd de panelen, de technische expertise en ook nog eens de financiering van veel zonneparken levert. Zonder dat alles kan Nederland zijn energietransitie wel vergeten, weten insiders.

Bron hier.

Tot slot

Dus: toch maar kiezen voor kernenergie?

***

Intussen zijn er al vele artikelen over het onderwerp “windturbines” geschreven. Ik geef u een overzicht van het afgelopen half jaar wat er aan artikelen op Climategate.nl is verschenen.

Titel auteur datum

Shell Venster – de kleine lettertjes. Gerard Smals, 27.10.2020.

Bron hier.

Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk. Hans Labohm, 24.10.2020

Bron hier.

De kosten van ‘offshore’ windenergie: de èchte cijfers achter de facade van ‘duurzaamheids’propaganda. John Constable & Gordon Hughes, 23.10.2020.

Bron hier.

Ierse familie krijgt vergoeding gezondheidsschade door ziekmakend windpark. Eric Worall, 19.10.2020.

Bron hier.

Waarom het klimaatbeleid zal falen. Friso Sikkema, 18.10.2020.

Bron hier.

Lubach over groene stroom in de polder. Hans Labohm, 13.10.2020.

Bron hier.

Frits Bolkestein: ‘Hoogste tijd voor kernenergie!’. Theo Richel, 12.10.2020.

Bron hier.

Rechtszaak tegen plaatsing windmolens ( windturbines ) in Drentse Monden in Oostermoer – met mogelijk grote gevolgen
voor energie transitiebeleid. Hans Labohm, 08.10.2020.

Bron hier.

Nachtmerrie voor Wiebes. Nico Broekema, 07.10.2020.

Bron hier.

Overhaaste energietransitie verandert niets aan opwarming Aarde. Ap Cloosterman, 02.10.2020.

Bron hier.

Wind en waan. Hoe de vorige crisis vrij baan gaf aan de windlobby. John Smarius, 28.09.2020.

Bron hier.

Oei, foutje! EU-wetgeving inzake milieueffectenrapportage genegeerd bij wind- en zonne-energie. Hans Labohm, 25.09.2020.

Bron hier.

Bom onder alle Nederlandse windmolenparken? Hugo Matthijsen, 14.09.2020.

Bron hier.

EU-richtlijnen dwingend recht … ook voor windmolenparken. Nico Broekema, 10.09.2020.

Bron hier.

Voor duizenden windturbines in Duitsland dreigt sloop. Hugo Matthijsen, 05.09.2020.

Bron hier.

Windenergie – akelige sommetjes. Jan Smelink, 29.08.2020.

Bron hier.

Verbijsterend interview: Nederland wordt één groot zonne- en windpark. Theo Wolters, 05.07.2020.

Bron hier.

‘Tegenwind’ in gemeenteraad van Barneveld. Ap Cloosterman, 29.06.2020.

Bron hier.

Factcheck: Zes windturbines leveren net zo veel stroom als een kerncentrale? Marcel Crok, 20.06.2020.

Bron hier.

Invloed klimaatakkoord op landschap. Marcel Crok, 31.05.2020.

Bron hier.

Wat deugt er niet aan windenergie? Fred Udo, 18.04.2020.

Bron hier.

Onrust over energietransitie. Ap Cloosterman, 26.03.2020.

Bron hier.

Onrust over energietransitie – vervolg 06.04.2020.

Bron hier.

***